Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (6 oktober 2017)

Nieuws
6 oktober 2017

Economie

-

 

Wetenschap

Samenwerkingsakkoord invasieve uitheemse soorten

De Vlaamse Regering keurt het samenwerkingsakkoord goed tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten over de preventie en beheersing van de introductie en verspreiding van invasieve uitheemse soorten. De minister-president en de bevoegde ministers voor natuurbehoud en wetenschapsbeleid zullen het samenwerkingsakkoord ondertekenen. Ze hecht tegelijk haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat instemt met dit samenwerkingsakkoord. Het akkoord kadert in de uitvoering van de Europese Verordening over de preventie en beheersing van invasieve uitheemse soorten. Over dit voorontwerp van instemmingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de MiNa-Raad en daarna van de Raad van State.

 

Innovatie

Steunverlening O&O-projecten consortia van ondernemingen

De Vlaamse Regering keurt principieel drie besluiten goed die de steun regelen aan consortia van ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling ingebed in een ruimer samenwerkingsverband met onderzoeksorganisaties. De besluiten vervangen het O&O-besluit, waarvoor de goedkeuring door Europa eindigt op 5 oktober 2017. Omdat de invulling van het O&O-besluit al erg ruim was, en nu door nieuwe steunmogelijkheden in de Europese regelgeving nog ruimer wordt, is besloten om de steunmodaliteiten te verdelen over drie besluiten, met een duidelijke inhoudelijke focus.

De drie besluiten omvatten steun aan ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling met een kennisintensief karakter in Vlaanderen; steun aan ondernemingen voor ontwikkeling en innovatie in Vlaanderen; en steun aan ondernemingen voor onderzoeksprojecten met het oog op de uitvoering van doctoraatsonderzoek of postdoctoraal onderzoek in samenwerking met onderzoeksorganisaties in Vlaanderen.

Over deze besluiten wordt het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State. 

 

Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden: aanpassing overgangsbepaling

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het VIS-besluit dat de steun regelt aan projecten van innovatiestimulering, technologisch advies en collectief onderzoek op verzoek van Vlaamse Innovatiesamenwerkingsverbanden. Bedoeling is de overgangsbepaling aan te passen, om continuïteit van steunprogramma's en rechtsgeldigheid te garanderen voor alle projecten ingediend voor de uiterste geldigheidsdatum van het VIS-besluit (31 december 2017). Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 

 

Regeling cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten

Het ‘Programma Innovatieve Overheidsopdrachten’ stimuleert onder meer 'precommercieel innovatief aankopen', waarbij onderzoek- en ontwikkelingsdiensten worden aangekocht door de overheid om tot nieuwe oplossingen te komen. De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan de regeling van cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten. Via cofinanciering van innovatieprojecten wil het ‘Programma voor Innovatieve Overheidsopdrachten’ het aankopen van onderzoeksdiensten in de publieke sector in Vlaanderen aanmoedigen. Het besluit werkt een beslissingskader voor cofinanciering uit. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de SERV.

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Schriftelijke vragen 2017 - week 42

  Schriftelijke vragen 2017 - week 42

  20 oktober 2017

  O.a. Flanders Make (toegang voor kmo's) en stand van zaken crowdfunding.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 oktober 2017)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (20 oktober 2017)

  20 oktober 2017

  O.a. Raad van bestuur Syntra Vlaanderen: vervanging regeringsafgevaardigde en Strategische transformatiesteun.

 • GEAR 2030: 'Groep van hoog niveau' publiceert eindrapport

  GEAR 2030: 'Groep van hoog niveau' publiceert eindrapport

  20 oktober 2017

  De High Level Group ‘Gear 2030’ bekrachtigde op haar laatste vergadering het rapport over de toekomst van de Europese automobielindustrie. Het rapport formuleert ambitieuze aanbevelingen tegen 2030.

 • Vraag om uitleg over het derde onderzoekscentrum van Flanders Make

  Vraag om uitleg over het derde onderzoekscentrum van Flanders Make

  20 oktober 2017

  "Minister, kunt u meer duiding geven bij de keuze voor West-Vlaanderen? Welke synergieën zijn mogelijk met de aanwezige mechatronicasector en/of andere bedrijven en kennisinstellingen? In welke mate zal de nieuwe vestiging van Flanders Make bedrijven aansluiting kunnen laten vinden bij de vierde industriële revolutie? Zijn er concrete doelstellingen wat betreft het realiseren van ‘factories of the future’?"

 • Vraag om uitleg over de voorgestelde besparingen op de Horizon 2020-budgetten

  Vraag om uitleg over de voorgestelde besparingen op de Horizon 2020-budgetten

  20 oktober 2017

  "Minister, bent u van mening dat dergelijke besparingen invloed kunnen hebben op het Vlaams innovatielandschap? Hoe schat u die effecten in? Hoe zult u proberen om deze negatieve invloed tegen te gaan en in het slechtste geval de impact te reduceren tot wat haalbaar is? Welke stappen zult u zetten?"