Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (10 november 2022)

Filter items
Nieuws
10 november 2022

Economie 

Energiebeleidsovereenkomsten 2023-2026 Vlaamse energie-intensieve ondernemingen

De speerpunt van het energiebeleid voor de Vlaamse energie-intensieve ondernemingen zijn de vrijwillige energiebeleidsovereenkomsten, die ervoor zorgen dat de Vlaamse energie-intensieve ondernemingen vooraanstaand zijn en blijven op gebied van energie-efficiëntie. Na adviezen van de SERV en van de Minaraad keurt de Vlaamse Regering nu definitief de teksten goed voor de nieuwe energiebeleidsovereenkomsten voor Vlaamse energie-intensieve ondernemingen (VER-bedrijven en niet VER-bedrijven, waarbij VER-bedrijven vallen onder het Europese systeem van verhandelbare emissierechten). Het ambitieniveau van de nieuwe energiebeleidsovereenkomsten wordt opgetrokken, en de doelgroep wordt verbreed naar alle energie-intensieve ondernemingen. Daarnaast wordt de definitie van rendabele maatregelen verstrengd en is er een verbreding naar zowel het thema rond warmtevraag en restwarmteaanbod als naar het klimaatthema.

Verruiming overbruggingslening ondernemingen: wijzigingsbesluit

De Vlaamse Regering wijzigt principieel het besluit van 21 januari 2022 over het verlenen van een overbruggingslening voor ondernemingen. Het gaat om een verdere verruiming van de bestaande overbruggingslening, naar aanleiding van de huidige economische en energiecrisis, waardoor ook grote ondernemingen deze kunnen aanvragen, het maximaal te ontlenen bedrag wordt opgetrokken naar 2 miljoen euro en de maximale looptijd van de lening wordt verlengd tot vijf jaar. Het besluit wordt nu aangemeld bij de Europese Commissie.

Beëindiging brownfieldconvenanten 54. Ertvelde – Kuhlmann site Herontwikkeling en 62. Rieme - Kuhlmannkaai

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Dit decreet voorziet een systematiek waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen afsluiten dat recht geeft op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven zo het Brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. De Vlaamse Regering keurt nu de beëindiging goed van Brownfieldconvenanten 54. Ertvelde – Kuhlmann site Herontwikkeling en 62. Rieme - Kuhlmannkaai, omdat de in de brownfieldconvenanten opgenomen doelstellingen behaald zijn.

Plan Vlaamse Veerkracht: Steun aan projecten binnen de oproep Living Labs Circulaire Economie

De Vlaamse Regering voorziet in het plan Vlaamse Veerkracht 15 miljoen euro die door het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) kan worden ingezet om de circulaire maakindustrie te ondersteunen, en 10 miljoen euro om circulair bouwen te ondersteunen. Begin 2022 werd een oproep Living Labs Circulaire Economie - Circulair bouwen en circulaire maakindustrie gelanceerd door VLAIO. Binnen deze oproep werd ingezet op het initiëren van transformaties binnen een waardeketen of een ecosysteem. Het is gericht op partnerschappen die gezamenlijk een uitdaging of knelpunt met betrekking tot de omslag naar een circulaire economie op niveau van een waardeketen of ecosysteem aanpakken. In dit kader kent de Vlaamse Regering nu 11 miljoen euro toe aan 13 projecten Living Labs circulaire maakindustrie, en 7,3 miljoen euro aan 9 projecten Living Labs circulair bouwen. De resterende relancemiddelen worden ingezet voor de positief geëvalueerde aanvragen kmo-groeisubsidie. Het saldo zal vervolgens aangewend worden voor de lancering van een overheidsopdracht voor de aanstelling van een extern bureau dat mee zal instaan voor de uitbouw van een lerend netwerk voor minstens de gesteunde projecten binnen de oproepen Living Labs Circulaire economie en de Gerichte Oproep Circulaire Maakindustrie: Levensduurverlenging; en individuele begeleiding van gesteunde projecten.

 

Wetenschap 

Gewijzigde statuten van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO)

De Vlaamse Regering keurt de gewijzigde statuten goed van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen. De wijzigingen omvatten hoofdzakelijk de verplaatsing van de zetel naar de Leuvenseweg 38 in 1000 Brussel, en aanpassingen van de statuten aan het Wetboek van vennootschappen en verenigingen en aan de huidige regelgeving van toepassing op de Stichting, onder meer met betrekking tot de vergoeding van de bestuursleden en het schrappen van het raadgevend comité voor de financiën.

 

Innovatie 

Vlaams Beleidsplan Cybersecurity: subisidie flankerend beleid werkjaar 2 Opleidings- en Communicatieprogramma

In het kader van het Vlaams Beleidsplan Cybersecurity, dat is goedgekeurd op 22 maart 2019, wordt een luik voorzien voor een sterk flankerend beleid. Dit flankerende luik, waarvoor in principe 3 miljoen euro op jaarbasis wordt ingezet, bevat een programma gericht op het creëren van opleidingen en een programma gericht op brede communicatie. In dit kader keurt de Vlaamse Regering de nota goed met het overzicht van de bijdragen die geleverd werden in het eerste werkjaar van de programma’s gericht op Cybersecurity Opleidingen en Communicatie. Meteen worden ook de doelstellingen, budget en organisatie van de doelstellingen voor het tweede werkjaar, dat loopt van 1 oktober 2022 tot 31 december 2023, goedgekeurd.

Plan Vlaamse Veerkracht: Toekenning steun voor infrastructuur Power to Methanol Antwerpen

In het kader van de uitrol Waterstofvisie kent de Vlaamse Regering 11,29 miljoen euro steun toe aan Power to Methanol Antwerpen (PtMA) voor strategische ecologie-investeringen. PtMA, een gezamenlijk initiatief van Engie, Fluxys, Indaver, Inovyn, Oiltanking, Port of Antwerp-Bruges en PMV, werd op 30 april 2020 opgericht met als doelstelling het faciliteren van de transitie naar duurzame brand- en grondstoffen. De doelstelling van PtMA is in de industriële omgeving van de Antwerpse haven een installatie in te richten om te onderzoeken of de flexibele productie van hernieuwbare methanol, op basis van waterstof (uit variabele hernieuwbare elektriciteit) enerzijds en afgevangen CO2 anderzijds, technologisch haalbaar is en dit op een schaal van 8.000 ton/jaar binnen een industriële context. Groene waterstof wordt geproduceerd op basis van hernieuwbare energie. Deze zal samen met afgevangen CO2 gebruikt worden voor de productie van groene methanol. Dit resulteert in een totale CO2-reductie van 16.774 ton CO2-eq per jaar.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering deze week | 3 februari 2023

  Beslissingen Vlaamse Regering deze week | 3 februari 2023

  3 februari 2023

  O.a. visienota ‘Naar een versterkte concurrentiekracht van de Europese Industrie’, compensatiesteun ondernemingen voor indirecte emissiekosten, financiering IOC-Unesco projectvoorstel 'Ocean Decade Capacity Development Facility' en voorontwerp van programmanota ter bevordering van de Vlaamse industriële energie- en klimaattransitie 2022-2025.

 • EU-nieuws deze week | 30 januari - 3 februari 2023

  3 februari 2023

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  1 februari 2023

  Op 1 januari 2024 neemt België het Voorzitterschap op van de Raad van de Europese Unie. Een aantal publieksgerichte initiatieven of events kunnen het EU-voorzitterschapslabel toegekend krijgen en zo in de kijker worden geplaatst tijdens het voorzitterschap.

 • Europees partnerschap over duurzame blauwe economie gestart

  30 januari 2023

  Als derde in het rijtje van de partnerschappen met cofinanciering in Horizon Europe cluster 6, en na Biodiversa+ en Water4All, is nu het ‘Sustainable Blue Economy’ partnerschap (SBEP) vorige week in Rome van start gegaan.

 • Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  27 januari 2023

  Bedrijven die geconfronteerd worden met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis konden reeds energiesteun aanvragen voor het vierde kwartaal van 2022. Vandaag werd op voorstel van Vlaams minister van Economie Jo Brouns dit pakket uitgebreid voor het eerste kwartaal van 2023.