Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (13 november 2020)

Filter items
Nieuws
13 november 2020

>> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 13 november 2020 en alle documenten

Economie 

COVID-19: uitbreiding en versoepeling winwinleningen

Door de coronacrisis dreigt een groot aantal bedrijven in solvabiliteitsproblemen te geraken. Daarom wijzigt de Vlaamse Regering, na advies van de Raad van State, definitief haar besluit over de Winwinlening. Door de Winwinleningen uit te breiden en te versoepelen, wordt de kapitaalstructuur van de kmo’s versterkt. Het maximaal te ontlenen bedrag per onderneming wordt verhoogd van 200.000 euro naar 300.000 euro. Het bedrag per kredietgever wordt opgetrokken van 50.000 euro naar 75.000 euro. Het wordt mogelijk om de looptijd te laten variëren tussen de 5 en 10 jaar. De looptijd van de voor de inwerkingtreding van het wijzigingsdecreet geregistreerde Winwinleningen, die aflopen in 2020, kan met maximaal twee jaar worden verlengd. Dit stelt ondernemingen in staat de terugbetaling meer te spreiden of uit te stellen. Het fiscale voordeel van 2,5% wordt uitgebreid tot de totale looptijd van maximaal tien jaar. Het eenmalige fiscale voordeel bij definitief verlies wordt tijdelijk verhoogd van 30% naar 40%. Deze hogere waarborg geldt alleen voor alle nieuwe Winwinleningen die ten laatste op 31 december 2021 worden afgesloten, voor de ganse looptijd van die leningen.

COVID-19: wijzigingsbesluit handelshuurlening

De Vlaamse Regering wijzigt het besluit over de handelshuurlening voor huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen rond het coronavirus. Het besluit steunt ondernemingen door een systeem van overbruggingskrediet voor huurlasten in combinatie met een gedeeltelijke kwijtschelding van de huur door de verhuurder, middels een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder. De aanvraag voor een tussenkomst van de Vlaamse overheid was mogelijk tot en met 1 december 2020. Het coronavirus heeft echter nog altijd een grote socio-economische impact. Het is dan ook wenselijk om de getroffen handelaars langer de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van de steunmaatregel. De wijziging beoogt om de aanvraag tot ondersteuning van ondernemingen, die door liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronamaatregelen moeilijkheden hebben om de handelshuur te betalen, met drie maanden te verlengen, tot 1 maart 2021.

COVID-19: Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen (VBM): vervolgmaatregelen

Het Vlaams Beschermingsmechanisme voor ondernemingen heeft tot doel ondernemingen die door exploitatiebeperkingen omwille van de verstrengde coronavirusmaatregelen te compenseren bij een omzetdaling van minstens 60% in de periode van 1 oktober 2020 tot 15 november 2020. Gelet op de onrustwekkende en exponentiële evolutie van de verspreiding van het coronavirus werden zowel door de Vlaamse als federale regering extra maatregelen genomen om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Hierbij werden onder meer ondernemingen extra exploitatiebeperkingen opgelegd en bijkomend een aantal sectoren verplicht gesloten. Hierdoor dreigen ondernemingen, ook in Vlaanderen, opnieuw geconfronteerd te worden met omzetverlies in de tweede helft van het laatste kwartaal van 2020. Om de continuïteit van deze ondernemingen te vrijwaren dringen zich bijkomende ondersteuningsmaatregelen op. De Vlaamse Regering engageerde zich op 27 oktober 2020 om de ondernemingen die verplicht worden te sluiten eveneens via het Vlaams Beschermingsmechanisme te ondersteunen zonder dat zij voor de sluitingsperiode een omzetdaling moeten aantonen. Daarom preciseert de Vlaamse Regering enerzijds de modaliteiten van haar besluit over het Vlaams Beschermingsmechanisme, en zet ze anderzijds een bijkomend Vlaams Beschermingsmechanisme op voor ondernemingen die geconfronteerd worden met omzetdalingen van minstens 60% in de periode van 16 november tot 31 december 2020 of binnen deze periode verplicht gesloten worden.

Goedkeuring addendum brownfieldconvenant 145. Oudenaarde – Saffre Frères

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Het decreet ontwikkelde hiervoor een systematiek waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant sluiten, dat de rechten en plichten tussen partijen omschrijft. Een brownfieldconvenant kan gewijzigd worden, mits toestemming van alle partijen in het convenant, door een addendum aan het convenant. In dit kader keurt de Vlaamse Regering het Addendum goed aan het Brownfieldconvenant 145. Oudenaarde - Saffre Frères, waardoor de Sociale Huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen en Immo Markant (Anima Care) toetreden als actor.

1 miljoen euro strategische transformatiesteun aan Van Bogaert bv in Temse

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro strategische transformatiesteun toe aan Van Bogaert bv in Temse. Van Bogaert is actief in het uitbenen en versnijden van varkenshammen en varkensschouders. Het transformatieproces omvat de opstart van een in-house ontwikkeld productieproces dat het mogelijk maakt om de verwerking van vlees op de meest efficiënte, flexibele, duurzame en kwaliteitsvolle manier uit te voeren, met focus op digitalisering, automatisering en robotisering.

996.000 euro strategische transformatiesteun aan DPG Media nv in Antwerpen

De Vlaamse Regering kent 996.000 euro strategische transformatiesteun toe aan DPG Media nv in Antwerpen. DPG Media is als onderdeel van de DPG Media Group nv actief in verschillende mediamarkten, zoals radio, tv, magazines, kranten, online services en mobile, met sterke mediamerken zoals VTM, Het Laatste Nieuws, Qmusic, Dag Allemaal, De Morgen, Humo, VTM Nieuws, enz. Om in de digitale wereld een rol te spelen, zal DPG Media een aantal investeringen implementeren met ingrijpende gevolgen. Dit moet toelaten het aanbod te laten evolueren om de organisatie de meest relevante lokale crossmediale speler te laten worden. DPG Media zal digitaal transformeren en maximale performantie nastreven door het herdenken van processen en het zoeken naar schaalvoordelen.

Producenten- en brancheorganisaties: sector suiker

De Vlaamse Regering voegt de suikersector principieel toe aan de lijst van sectoren waarvoor producenten- en brancheorganisaties erkend kunnen worden. De suikersector was hier tot nu toe niet in opgenomen, door de bijzondere regels die van toepassing waren op de suikersector. Ondertussen is deze bijzondere regeling weggevallen, waardoor de suikersector onder de algemene regeling kan komen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo): werkingssubsidie werkjaar 2020-2021

De Vlaamse Regering kent voor het werkjaar september 2020 - augustus 2021 een werkingssubsidie toe van maximaal 1,44 miljoen euro aan Vlaamse Jonge Ondernemingen (Vlajo) vzw. Vlajo is de structurele partner van VLAIO, het agentschap Innoveren en Ondernemen, voor de werking Ondernemend Onderwijs. Vlajo zal werken aan het 'Onderwijs voor een ondernemende generatie, van ondernemende klas naar ondernemende school'.

Goedkeuring addendum 3 aan brownfieldconvenant 4. Willebroek – Denaeyer

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Het decreet ontwikkelde hiervoor een systematiek waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant sluiten, dat de rechten en plichten tussen partijen omschrijft. Een brownfieldconvenant kan gewijzigd worden, mits toestemming van alle partijen in het convenant, door een addendum aan het convenant. In dit kader keurt de Vlaamse Regering addendum 3 goed aan het Brownfieldconvenant 4. Willebroek - Denaeyer. Hierdoor treedt Hotel Essenza bvba als actor uit het brownfieldconvenant en treden Deneca Invest bv, Deneve Construct bv, Leman Invest nv en Echnaton nv toe tot het brownfieldconvenant als actoren. De realisatie van gemeenschapsruimten met socio-culturele bestemming wordt als doelstelling geschrapt.

Tewerkstelling buitenlandse werknemers: wijzigingsbesluit

De Vlaamse Regering voert een aantal inhoudelijke en technische verbeteringen door in het Vlaams economisch migratiebeleid. Een aantal verbeterpunten worden voorgesteld vanuit contacten met het bedrijfsleven, de academische wereld en de sociale partners, met het oog op een verhoogde flexibiliteit en administratieve eenvoud binnen het economisch migratiebeleid. Ze wijzigt daarvoor, na advies van de Adviescommissie voor Economische Migratie (SERV), opnieuw principieel het uitvoeringsbesluit bij de wet van 30 april 1999 rond de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. Het Vlaams economisch migratiebeleid beoogt uitdrukkelijk om buitenlands toptalent aan te trekken en het tewerkstellingspotentieel in Vlaanderen te versterken. Het bijgestuurde beleid zet extra in op administratieve eenvoud en flexibiliteit, afgestemd op de specifieke noden van de Vlaamse arbeidsmarkt. Daarnaast worden punctuele aanpassingen doorgevoerd met het oog op samenhang met het federale kader en het bestrijden van misbruik. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 

Wetenschap 

Bescherming proefdieren: wijzigingsbesluit

Een Europese Verordening over de onderlinge afstemming van de verslagleggingsverplichtingen op het gebied van de milieuwetgeving wijzigt onder meer de artikelen 43 en 54 van de Europese Richtlijn over de bescherming van dieren die voor wetenschappelijke doeleinden worden gebruikt. In dit kader wijzigt de Vlaamse Regering principieel het koninklijk besluit over de bescherming van proefdieren om het in overeenstemming te brengen met de gewijzigde Europese Richtlijn. Daarnaast worden nog een aantal kleine technische wijzigingen aangebracht. Dit wijzigingsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de Raad van State.

 

Innovatie

-

 

>> Bekijk hier alle beslissingen van de ministerraad van 13 november 2020 en alle documenten

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering deze week | 3 februari 2023

  3 februari 2023

  O.a. visienota ‘Naar een versterkte concurrentiekracht van de Europese Industrie’, compensatiesteun ondernemingen voor indirecte emissiekosten, financiering IOC-Unesco projectvoorstel 'Ocean Decade Capacity Development Facility' en voorontwerp van programmanota ter bevordering van de Vlaamse industriële energie- en klimaattransitie 2022-2025.

 • EU-nieuws deze week | 30 januari - 3 februari 2023

  3 februari 2023

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  1 februari 2023

  Op 1 januari 2024 neemt België het Voorzitterschap op van de Raad van de Europese Unie. Een aantal publieksgerichte initiatieven of events kunnen het EU-voorzitterschapslabel toegekend krijgen en zo in de kijker worden geplaatst tijdens het voorzitterschap.

 • Europees partnerschap over duurzame blauwe economie gestart

  30 januari 2023

  Als derde in het rijtje van de partnerschappen met cofinanciering in Horizon Europe cluster 6, en na Biodiversa+ en Water4All, is nu het ‘Sustainable Blue Economy’ partnerschap (SBEP) vorige week in Rome van start gegaan.

 • Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  27 januari 2023

  Bedrijven die geconfronteerd worden met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis konden reeds energiesteun aanvragen voor het vierde kwartaal van 2022. Vandaag werd op voorstel van Vlaams minister van Economie Jo Brouns dit pakket uitgebreid voor het eerste kwartaal van 2023.