Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (14 juli 2017)

Filter items
Nieuws
14 juli 2017

Economie

Steun bevordering verkeersveiligheid

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed over het toekennen van subsidies aan ondernemingen voor investeringen in maatregelen ter bevordering van het milieu en de verkeersveiligheid. De Vlaamse overheid voorziet hiermee in een subsidiesysteem voor een pakket aan investeringen die online kunnen aangevraagd worden en die de omschakeling naar een veiliger en ecologischer transport ondersteunen. Zo zal een versnelling gerealiseerd worden op het gebied van groenere en veiligere voertuigen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 

PDF icon Steun bevordering verkeersveiligheid - nota

PDF icon Steun bevordering verkeersveiligheid - Besluit Vlaamse Regering

 

Toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen: verhoging van de steunintensiteit

De Vlaamse Regering wijzigt principieel haar besluit over de toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest, wat betreft de verhoging van de steunintensiteit voor de technologieën voor CNG-, LNG- en hybride vrachtwagens. Met de voorgestelde wijzigingen geeft de Vlaams Regering invulling aan haar engagement ten aanzien van de transportsector en stimuleert ze de verdere vergroening van het zware vrachtvervoer in Vlaanderen. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

PDF icon steun ecologie investeringen - nota

PDF icon steun ecologie investeringen - Besluit Vlaamse Regering

 

Strategische transformatiesteun Audi Brussels nv in Vorst

De Vlaamse Regering kent 1,9 miljoen euro strategische transformatiesteun toe aan Audi Brussels nv in Vorst. Vanaf 2018 lanceert Audi ook een elektrisch voertuig: de e-Tron. De fabriek in Brussel krijgt haar eigen batterijproductie. De batterij wordt volledig van begin tot einde in Brussel opgebouwd: bodemplaat, behuizing, koeling, gap-filter, energiemanagement, …. De fabriek moet volledig worden omgebouwd wat gepaard gaat met een investering van meer dan 600 miljoen euro in nieuwe gebouwen, installaties en productiefaciliteiten. Bovendien ontstaat hiermee de behoefte aan meer dan 200.000 uren aan opleidingen.

 

Strategische ecologiesteun BASF nv Antwerpen

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro strategische ecologiesteun toe aan BASF nv in Antwerpen. Het project betreft innovatieve aanpassingen aan de ammoniak-installatie.

 

Opheffing koninklijke besluiten beroepsbekwaamheden

Bij de Zesde Staatshervorming werd de bevoegdheid rond de vestigingswetgeving overgedragen van het federale niveau naar de gewesten. Naast de algemene voorwaarde rond basiskennis bedrijfsbeheer, behoren 27 gereglementeerde 'ambachtelijke' beroepen sinds die datum tot het Vlaamse beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie. Sinds 18 januari 2016 is hierover een gewijzigde Europese Richtlijn van toepassing, met een grote impact op de gereglementeerde beroepen. Mede hierdoor komt de huidige vestigingswetgeving zwaar onder druk te staan en dringt zich een grondige evaluatie op. De Vlaamse Regering beslist in dit kader, na advies van de Raad van State, definitief om de koninklijke besluiten op te heffen over de beroepsbekwaamheden slager-groothandelaar; droogkuiser-verver; restaurateur of traiteur-banketaannemer; brood- en banketbakker; kapper; schoonheidsspecialist; masseur; voetverzorging; opticien; dentaaltechnicus; begrafenisondernemer; beenhouwer-spekslager en over de uitoefening van zelfstandige activiteiten rond fietsen en motorvoertuigen.

PDF icon Opheffing kb's beroepsbekwaamheden - nota

PDF icon Opheffing kb's beroepsbekwaamheden - advies

PDF icon Opheffing kb's beroepsbekwaamheden - BVR

 

Strategische ecologiesteun Air Liquide in Brussel

De Vlaamse Regering kent een strategische ecologiesteun van 2 miljoen euro toe aan Air Liquide Large Industry (ALLY) nv in Brussel. ALLY produceert luchtgassen van industriële of medische kwaliteit en een diversiteit aan producten en diensten. De onderneming wil haar waterstofproductiecapaciteit op haar waterstofnetwerk uitbreiden met een nieuwe waterstoffabriek op de site van Covestro in de Antwerpse haven. De fabriek zal ongeveer een 10% lagere CO²-emissie hebben ten opzichte van een standaard waterstoffabriek. 

 

Dingemans Mout: herziening steunbedrag

De Vlaamse Regering kende op 17 februari 2017 een investeringssteun van 749.000 euro toe aan Dingemans Mout nv in Stabroek, voor een investeringsproject van 9,372 miljoen euro. Het bedrijf heeft nu laten weten dat zij een foutieve berekening heeft gemaakt bij het opstellen van het investeringsproject, en per ongeluk de investeringen van de graansilo's niet heeft meegerekend. Dingemans Mout vraagt nu of deze investeringen alsnog een toelage kunnen krijgen. Na beoordeling door de Commissie Strategische Steun, herziet de Vlaamse Regering de transformatiesteun en kent ze zo'n 39.500 euro extra toe aan Dingemans Mout nv in Stabroek.

 

Kaderovereenkomst PMV-groep

De Vlaamse Regering keurt de nieuwe kaderovereenkomst goed tussen het Vlaamse Gewest en de PMV-groep. De nieuwe kaderovereenkomst moet afspraken vastleggen tussen de partijen over de strategische doelstellingen, de informatie- en rapportageplicht over de taken en de financiële situatie, de specifieke controle op PMV-groep, en de duur en de opzeggings- en verlengingsmogelijkheden van deovereenkomst. De minister bevoegd voor economie zal de nieuwe kaderovereenkomst ondertekenen.

 

Ondernemerscompetenties en opheffing attest basiskennis bedrijfsbeheer

Volgens de vestigingswetgeving moet elke kleine of middelgrote onderneming, of iedereen die in Vlaanderen een zelfstandige activiteit wil uitoefenen, de basiskennis bedrijfsbeheer bewijzen. De nieuwe Europese richtlijnen over de erkenning van beroepskwalificaties maken een evaluatie en bijsturing van het globale beleid rond ondernemersvaardigheden nodig. De Vlaamse Regering hecht daarvoor haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat de wettelijke bepalingen over de basiskennis bedrijfsbeheer opheft. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de SERV. De bevoegde minister voor economie zal het overleg opstarten met de betrokken stakeholders binnen het economische en het onderwijsveld, om een visie, strategie en plan van aanpak uit te werken over ondernemersvaardigheden. 

PDF icon Opheffing attest basiskennis bedrijfsbeheer - nota

PDF icon Opheffing attest basiskennis bedrijfsbeheer - memorie_van_toelichting

PDF icon Opheffing attest basiskennis bedrijfsbeheer - evaluatierapport

PDF icon Opheffing_attest_basiskennis_bedrijfsbeheer -_ontwerp_van_decreet

PDF icon Opheffing_attest_basiskennis_bedrijfsbeheer_-_reguleringsimpactanalyse

 

Doelgroepenbeleid 55+

Het decreet over de Vlaamse doelgroepen wijzigde de programmawet en voorziet een doelgroepvermindering voor oudere werknemers. Die moet het nadeel dat de 55-plussers ondervinden op de arbeidsmarkt compenseren door een vermindering van de werkgeversbijdragen op de sociale zekerheid. De Vlaamse Regering voegt nu een bijkomende voorwaarde toe bij de toekenning van de doelgroepvermindering voor oudere werknemers. De doelgroepvermindering kan enkel worden toegekend als de oudere werknemer werkelijke arbeidsprestaties presteert, behalve wanneer hij daarvan om wettelijke redenen is vrijgesteld. De Vlaamse Regering hecht daarvoor haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet dat artikel 339 van de Programmawet wijzigt. Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State. 

PDF icon Doelgroepenbeleid 55 - nota

PDF icon Doelgroepenbeleid 55 - memorie_van_toelichting

PDF icon Doelgroepenbeleid 55 - decreet

 

ParticipatieMaatschappij Vlaanderen (PMV): benoeming regeringsafgevaardigde

De Vlaamse Regering stelt Wim Adriaens aan als regeringsafgevaardigde bij de Participatiemaatschappij Vlaanderen (PMV). 

 

Wetenschap

-

 

Innovatie

Steun bevordering verkeersveiligheid

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed over het toekennen van subsidies aan ondernemingen voor investeringen in maatregelen ter bevordering van het milieu en de verkeersveiligheid. De Vlaamse overheid voorziet hiermee in een subsidiesysteem voor een pakket aan investeringen die online kunnen aangevraagd worden en die de omschakeling naar een veiliger en ecologischer transport ondersteunen. Zo zal een versnelling gerealiseerd worden op het gebied van groenere en veiligere voertuigen. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 

PDF icon Steun bevordering verkeersveiligheid - nota

PDF icon Steun bevordering verkeersveiligheid - Besluit Vlaamse Regering

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Nieuws & Evenementen

 • VARIO-advies: Internationaal toptalent aantrekken en verankeren in Vlaanderen

  VARIO-advies: Internationaal toptalent aantrekken en verankeren in Vlaanderen

  6 december 2017

  De Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen heeft zijn eerste advies overgebracht aan Vlaams minister Philippe Muyters. Omdat de war on talent overal woedt, werkte de Raad een advies in 20 actiepunten uit om de beste studenten, onderzoekers en professoren naar Vlaanderen te krijgen en hier te houden.

 • Tweede PIO-oproep: 28 projectaanvragen in PIO-mailbox

  Tweede PIO-oproep: 28 projectaanvragen

  7 december 2017

  Van 27 september tot 1 december 2017 liep de tweede PIO-oproep voor projectvoorstellen gericht op de aankoop of ontwikkeling van innovatieve oplossingen door publieke organisaties. Het PIO-team ontving in totaal maar liefst 28 aanvragen. De voorstellen richten zich vooral op digitalisering en duurzaamheid.

 • Het hefboomeffect van Screen Flanders

  Het hefboomeffect van Screen Flanders

  11 december 2017

  Via Screen Flanders ondersteunt de Vlaamse overheid audiovisuele producties die een deel van hun budget in het Vlaamse gewest spenderen. Sinds de start van het programma midden 2012, genereerde 1 euro investering door Screen Flanders 4,93 euro audiovisuele uitgaven in het Vlaams Gewest. Dit blijkt uit het antwoord op een schriftelijke vraag aan minister Muyters.

 • Gloednieuw "slim" kantoorgebouw voor Flanders Make en Sirris

  Gloednieuw "slim" kantoorgebouw voor Flanders Make en Sirris

  6 december 2017

  "We geloven niet alleen in Sinterklaas, maar ook in een toekomst voor de maakindustrie in Vlaanderen", zei Vlaams minister-president Geert Bourgeois woensdagvoormiddag in Leuven, waar hij op het Wetenschapspark Arenberg de eerste steen kwam leggen van een nieuw onderzoekscentrum voor innovatie.

 • Kenniscentrum voor Citizen Science Community

  Kenniscentrum voor Citizen Science Community

  27 november 2017

  Minister van Innovatie Philippe Muyters kondigde zondag op de Dag van de Wetenschap aan dat hij de Citizen Science Community in Vlaanderen vanaf januari zal versterken met een kenniscentrum. RVO-Society, een organisatie die vandaag een belangrijke brug slaat tussen wetenschap en onderwijs, zal deze rol opnemen.