Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 juli 2022)

Filter items
Nieuws
15 juli 2022

>> Bekijk hier alle beslissingen en bijhorende documenten

Economie 

Wijzigingsbesluit kmo-portefeuille: invoering van thema’s en een kwaliteitskamer

Met het oog op de hervorming van de kmo-portefeuille wijzigt de Vlaamse Regering principieel haar besluit tot toekenning van steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten en kmo-groeitrajecten. De kmo-portefeuille wordt grondig hervormd om de additionaliteit van het instrument te vergroten, de controle op de kwaliteit van de gesubsidieerde dienstverlening te versterken en de budgettaire beheersbaarheid ervan te waarborgen. Het instrument wordt ten eerste inhoudelijk gerichter ingezet, door het toepassingsgebied ervan te beperken tot een brede, maar limitatieve lijst van toekomstgerichte thema's, waarbinnen opleidingen en adviezen voor ondersteuning in aanmerking kunnen komen. Ten tweede wordt een kwaliteitskamer ingericht ter ondersteuning van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) die de inhoudelijke kwaliteit van de gesubsidieerde dienstverlening bewaakt, om zo oneigenlijk gebruik en misbruik ook preventief beter tegen te gaan. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State.

648.000 euro strategische transformatiesteun aan H.D.M. nv in Peer

De Vlaamse Regering kent 648.000 euro strategische transformatiesteun toe aan H.D.M. nv in Peer. Naast haar groothandelsactiviteiten wil H.D.M. haar plaats op de markt veroveren als producent van SPC, Stone Polymer Composite. In het nieuwe productieproces van H.D.M. kan een SPC-plaat in één productielijn volledig worden gemaakt (extrusie) én met een gepatenteerde folie worden versmolten. De folie biedt de mogelijkheid om producten te produceren zonder ‘slijtlaag’. Deze folie kan in tegenstelling tot traditionele toepassingen alle ontwerpen bevatten en is daarnaast ook bestendig tegen alle weersomstandigheden. Deze SPC-plaat met SolidPaint®-toplaag is superieur aan veel andere plaatmaterialen en heeft een groot marktpotentieel. Het is bovendien een duurzamer product waarbij geen productieafval ontstaat en dat 100% recycleerbaar is.

1,25 miljoen euro strategische transformatiesteun aan HIGHFROST bv in Wevelgem

De Vlaamse Regering kent 1,25 miljoen euro strategische transformatiesteun toe aan HIGHFROST bv in Wevelgem. HIGHFROST investeert vanaf 2022 in een hoogbouwmagazijn voor diepvriesgoederen met een capaciteit van 43.000 paletten. Het magazijn zal uitgerust worden met een automatisch goods-to-men orderpickingsysteem en volledig gerobotiseerde (de)palletisatie. Het volledige proces zal door AI gestuurd worden om de complexiteit van just-in-time box picking op te vangen. De picking wordt optimaal afgestemd op het logistiek proces bij de klant.

869.000 euro strategische transformatiesteun voor Sparkx Sportainment Group nv in Zemst

De Vlaamse Regering kent 869.000 euro strategische transformatiesteun toe aan Sparkx Sportainment Group nv in Zemst. Sparkx Sportainment Group is een pas opgerichte onderneming en wil een concept binnen de entertainmentsector introduceren waarbij sport en technologie worden gecombineerd om sport op een laagdrempelige manier aan de man te brengen voor alle leeftijden en niveaus. De onderneming zal tegen september 2022 een eerste sportainmentpark oprichten in Hasselt waarbij door technologie, een digitale coach en multimedia content een maximale sportbeleving wordt aangeboden op een kleine oppervlakte. Interactie mens-machine en mens-mens zal zorgen voor een authentieke sportbeleving. De onderneming voorziet, mits een succesvolle uitrol van een eerste park in Hasselt, uit te breiden met zo’n negentien parken in België, Frankrijk, Duitsland, Nederland en de UK. Op zeer lange termijn geeft de onderneming aan deze internationale groei verder door te willen zetten doorheen Europa en zelfs wereldwijd waarbij Hasselt als typevoorbeeld en hoofdzetel zal blijven fungeren.

vzw Dyzo: subsidie werkingsjaar 2022

VZW Dyzo is een organisatie die ondernemers in (potentiële) moeilijkheden begeleidt. Het zwaartepunt van de diensten van vzw Dyzo ligt bij een actieve begeleiding naar doorstart, vereffening of faillissement van micro- en kleine ondernemingen. Deze ondernemers hebben vaak niet het personeel of niet meer de financiële middelen om zich tot het commerciële circuit te wenden. De doelstelling voor vzw Dyzo is vooral om ondernemers in moeilijkheden te begeleiden zodat hun ondernemerschap zelf blijft voortbestaan, veel meer dan ondernemingen in moeilijkheden kunstmatig in leven te houden. De Vlaamse Regering kent voor het werkingsjaar 2022 een werkingssubsidie van 585.000 euro toe aan Dyzo vzw. Deze werkingsmiddelen moet de vzw Dyzo in staat stellen om ondernemers naar aanleiding van de nasleep van de coronacrisis en de Oorlog Rusland-Oekraïne bij te staan.

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 234. Mechelen – Axalta

Het Brownfielddecreet wil projectontwikkelaars en investeerders aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet werd een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het Brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. ​In dit kader keurt de Vlaamse Regering principieel het ontwerp van Brownfieldconvenant 234. Mechelen – Axalta goed. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal op het gepaste tijdstip de voorziene inspraakvergadering organiseren en aankondigen, samen met de betrokken gemeente.

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 236. Mechelen – Het Zegel

Het Brownfielddecreet wil projectontwikkelaars en investeerders aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met dit decreet werd een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen sluiten dat rechten doet ontstaan op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het Brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. ​In dit kader keurt de Vlaamse Regering principieel het ontwerp van Brownfieldconvenant 236. Mechelen – Het Zegel goed. Het Agentschap Innoveren & Ondernemen zal op het gepaste tijdstip de voorziene inspraakvergadering organiseren en aankondigen, samen met de betrokken gemeente.

 

Wetenschap 

Flemish Open Science Board (FOSB): uitvoering en subsidie 2022

Om de continuïteit van het Vlaamse Open Science beleid niet in het gedrang te brengen, en de uitwerking van het Architectuurplan succesvol af te ronden, keurt de Vlaamse Regering de besteding van de 5 miljoen euro recurrente middelen 2022 goed, die zullen worden aangewend voor de personele ondersteuning van het Open Science beleid binnen de instellingen vertegenwoordigd in de Flemish Open Science Board (FOSB). Ze keurt het daarbijhorende subsidiebesluit goed.

Plan Vlaamse Veerkracht: bijkomende ondersteuning van de oproep zware onderzoeksinfrastructuur via middelen uit de Relanceprovisie

Bij de laatste oproep voor zware onderzoeksinfrastructuur heeft de FWO Commissie Science tien van de veertien aanvragen als excellent beoordeeld. Gezien de hoge kwaliteit van alle goedgekeurde projecten, en de inhoudelijke aansluiting van deze oproep bij het project VV023: 'Versterking Onderzoeksveld en versnelling O&O' uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht, beslist de Vlaamse Regering om 8,97 miljoen uit de relanceprovisie toe te voegen aan de middelen voor deze oproep, zodat alle tien excellent beoordeelde aanvragen kunnen gefinancierd worden, in plaats van enkel de top vijf. 

 

Innovatie

vzw WaterstofNet: subsidie 2022-2024

In opvolging van de ‘Vlaamse waterstofvisie, Europese koploper via duurzame innovatie’ werd een actieplan opgemaakt met een voorstel van concrete acties voor de uitvoering van de Vlaamse waterstofvisie, voor elk van de vijf strategische doelstellingen. In dit kader kent de Vlaamse Regering voor de periode 2022-2024 een jaarlijkse subsidie van 319.000 euro toe aan vzw WaterstofNet, als Vlaams kennis- en expertisecentrum in het domein van waterstof. Ze keurt hiervoor het nodige herverdelingsbesluit goed.

Bio Base Europe Pilot Plant: wijziging subsidiebesluit project Bio Base Transition

Medio december 2021 kende de Vlaamse Regering 2,36 miljoen euro subsidie toe vanuit het Fonds voor Innoveren en Ondernemen aan Bio Base Europe Pilot Plant cvba voor de uitvoering van het project ‘Bio Base Transition’. Bio Base Europe Pilot Plant is een open innovatie- proeffabriek die bedrijven helpt bij de ontwikkeling van nieuwe producten zoals hernieuwbare chemicaliën, bioplastics, biodetergenten en biosolventen. De steun werd toegekend aan Bio Base Europe Pilot Plant cvba. Deze organisatie is echter in de feiten niet meer operationeel. Het is daarom aangewezen dat de middelen toegekend worden aan Bio Base Europe Pilot Plant vzw. Daarnaast was de initiële uitvoeringstermijn vastgelegd op 1 september 2021 – 28 februari 2023 (18 maanden). De voorbije maanden werd echter duidelijk dat deze termijn niet langer houdbaar is. Het project betreft de aanschaf en installatie van gespecialiseerde, state-of-the-art apparatuur. De leveringstermijnen van dergelijke apparatuur lopen grote vertragingen op. Het is dan ook aangewezen deze uitvoeringstermijn te verlengen tot 31 december 2024 (28 maanden). De Vlaamse Regering keurt nu een besluit goed dat deze wijzigingen regelt.

Plan Vlaamse Veerkracht: subsidie Hyoffwind Infrastructure nv voor waterstofonderzoek

De Vlaamse Regering kent een subsidie van maximaal 22,95 miljoen euro toe aan Hyoffwind Infrastructure nv voor de ondersteuning van het project Hyoffwind Infrastructure, IPCEI.2021.0005. Het project maakt onderdeel uit van het portfolio van het Vlaamse Veerkrachtproject VV47: Waterstofonderzoek. Het project wil in Zeebrugge in 2023 een waterstofinstallatie van 25MWe bouwen, financieren en uitbaten. De installatie zal door middel van elektrolyse waterstof produceren met behulp van groene elektriciteit. De installatie zal gecommercialiseerd worden op drie manieren: door injectie van waterstof in het aardgasnetwerk, via gebruik van waterstof als brandstof voor zwaar transport en personenvervoer en door waterstof aan te leveren als grondstof voor de industrie.

Plan Vlaamse Veerkracht: subsidie aan Hydrogenics Europe nv voor PEM Water Electrolyser Gigawatt fabriek

De Vlaamse Regering kent een subsidie toe van 11,75 miljoen euro aan Hydrogenics Europe nv in Westerlo voor de ondersteuning van het project eerste industriële ontplooiing 'PEM Water Electrolyser Gigawatt-fabriek'. Het project omvat de productie van een nieuwe generatie PEM-elektrolyser en kadert in het programma 'Waterstofonderzoek' (VV047) van het relanceplan Vlaamse Veerkracht. Concreet zal Hydrogenics Europe een 'first-of-a-kind' productielijn ontwerpen, bouwen en exploiteren voor de nieuwe generatie elektrolysersystemen.

Plan Vlaamse Veerkracht: ondersteuning project Electrabel nv voor project North-C-Hydrogen

De Vlaamse Regering kent een voorwaardelijke subsidie van maximaal 31,5 miljoen euro toe aan Electrabel nv voor de ondersteuning van het project North-C-Hydrogen IPCEI 2021.0002. Het project maakt onderdeel uit van het portfolio van het Vlaamse Veerkrachtproject VV47: Waterstofonderzoek. Het project wil jaarlijks zo’n 7.375 ton groene waterstof produceren door een elektrolyse-installatie van 67,5 MWe. De groene waterstof zal gebruikt worden voor diverse doeleinden, onder andere via een samenwerking met ArcelorMittal voor meer duurzame staalproductie. Daarnaast onderhandelt ENGIE Electrabel ook met andere mogelijke afnemers van groene waterstof voor mobiliteitsoplossingen, de productie van chemicaliën, proteïnen of de connectie met een waterstof backbone.

Project WE ARE voor burgergedreven databeheer voor gezondheid en innovatie

De Vlaamse Regering keurt de opstart goed van het project We Are - burgergedreven databeheer voor gezondheid en innovatie. Het is de bedoeling om een platform op te zetten dat elke burger toelaat om zijn eigen gezondheidsdata te delen voor de ontwikkeling van andere toepassingen. Daarnaast zal We Are de koppeling tussen gezondheid-gerelateerde SOLID-data en gefedereerde data ontwikkelen en operationeel maken. Dat moet onderzoeksinstellingen op regionaal, nationaal en paneuropees vlak toegang verlenen tot verschillende types van databanken. We Are geeft hiermee concrete invulling aan de Vlaamse relancedoelen, zoals digitale transformatie en het versterken van het Vlaamse zorg- en welzijnssysteem door een samenwerking tussen zorg en innovatie. De Vlaamse Regering kent hiervoor een subsidie van 3,4 miljoen euro toe aan VITO. Ze keurt ook het ontwerp van projectovereenkomst ‘Opstart We Are’ en een stuurgroep voor de opvolging van het project goed. De Vlaamse ministers bevoegd voor Digitalisering, Economie en Innovatie en Welzijn en Volksgezondheid zullen zorgen voor de verdere uitvoering hiervan.

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  1 februari 2023

  Op 1 januari 2024 neemt België het Voorzitterschap op van de Raad van de Europese Unie. Een aantal publieksgerichte initiatieven of events kunnen het EU-voorzitterschapslabel toegekend krijgen en zo in de kijker worden geplaatst tijdens het voorzitterschap.

 • Europees partnerschap over duurzame blauwe economie gestart

  30 januari 2023

  Als derde in het rijtje van de partnerschappen met cofinanciering in Horizon Europe cluster 6, en na Biodiversa+ en Water4All, is nu het ‘Sustainable Blue Economy’ partnerschap (SBEP) vorige week in Rome van start gegaan.

 • Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  27 januari 2023

  Bedrijven die geconfronteerd worden met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis konden reeds energiesteun aanvragen voor het vierde kwartaal van 2022. Vandaag werd op voorstel van Vlaams minister van Economie Jo Brouns dit pakket uitgebreid voor het eerste kwartaal van 2023.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (27 januari 2023)

  27 januari 2023

  O.a. principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 225. Ranst – Oostmalsesteenweg

 • EU-nieuws deze week | week 2

  EU-nieuws deze week | 23 - 27 januari 2023

  27 januari 2023

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.