Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (17 december 2021)

Filter items
Nieuws
17 december 2021

>> >> Bekijk hier alle beslissingen en bijhorende documenten van 10 december 2021

Economie

1,32 miljoen euro aan EFRO Managementautoriteit (VLAIO) voor project ‘Technische Bijstand REACT EU’

De Vlaamse Regering kent aan de EFRO Managementautoriteit (VLAIO, afdeling Europese Programma’s) een cofinanciering toe van 1,32 miljoen euro voor het project ‘Technische Bijstand REACT-EU’. Met 'Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe', kortweg REACT-EU, lanceerde de Europese Unie een nieuw initiatief om het hoofd te bieden aan de grote economische gevolgen van de coronapandemie. De EU voorziet extra middelen voor economisch herstel van de regio’s en zet zo in op een groen, digitaal en veerkrachtig herstel van de economie na de coronapandemie. De middelen Technische Bijstand worden aangewend voor het beheer van het programma in de vorm van personeelskosten, werkingskosten en overhead. Aanvullend worden de middelen ook gebruikt ter financiering van IT, externe evaluaties en communicatie. 

Herverdeling provisioneel krediet: Subsidie Ecoom voor analyse strategische waardenketens in de Vlaamse economie en versterking beleidsrelevant onderzoek

Binnen het Europees industriebeleid spelen waardenketens een steeds belangrijkere rol. Vanuit beleidsoogpunt en -onderbouwing is een beter zicht op de voor Vlaanderen strategische waardenketens in de globale wereldeconomie nodig. De Vlaamse Regering beslist daarom 245.000 euro te herverdelen vanuit de provisie Algemene beleidsondersteuning Opstap Onderzoek & Ontwikkeling voor de subsidie aan Ecoom (Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring van de Vlaamse Gemeenschap) voor het uitvoeren van extra taken in 2022 rondom waardenketens en beleidsrelevant onderzoek.

Herverdeling provisioneel krediet: Subsidie Ecoom voor uitvoeren, analyseren en rapporteren van resultaten van de AI/CS-barometer in 2022

​Op 22 maart 2019 werden de Vlaamse Beleidsplannen Artificiële Intelligentie (AI) en Cybersecurity (CS) goedgekeurd. Na een opstartjaar in 2020 zijn de verschillende luiken gericht op top-strategisch basisonderzoek, opname door bedrijven en flankerend beleid lopende. In dit kader beslist de Vlaamse Regering tot herverdeling van 200.000 euro voor de subsidie aan Ecoom (Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring van de Vlaamse Gemeenschap) voor het uitvoeren, analyseren en rapporteren van de resultaten van de AI/CS-barometer in 2022.

Co-financiering voor voortzetten werkzaamheden Enterprise Europe Network Vlaanderen 2022-2025

De belangrijkste doelstelling van het Enterprise Europe Network is het bevorderen van het ondernemerschap en daarmee de internationaliserings- en innovatie-uitdagingen van Vlaamse kmo’s als prioriteit stellen, in het bijzonder de veelbelovende scale-ups, waardoor het concurrentievermogen, de duurzaamheid en de veerkracht van kmo's wordt verbeterd in Europa. In dit kader voorziet de Vlaamse Regering 1,97 miljoen euro cofinancieringsmiddelen om de werkzaamheden van het Enterprise Europe Network Vlaanderen te verzekeren voor de volledige duur van de Grant Agreement 2022-2025.

COVID-19: addenda kaderovereenkomst Vlaams Gewest – PMV Groep

De Vlaamse Regering keurt twee addenda goed bij de Kaderovereenkomst Vlaams Gewest-PMV Groep (Participatiemaatschappij Vlaanderen) met betrekking tot het beheer van het Vriendenaandeel, interestcompensatie coronaleningen en het beheer van de heropstartlening. PMV/z-Waarborgen heeft aanvaard om in te staan voor de operationele dienstverlening van het Vriendenaandeel. PMV/z-Leningen heeft aanvaard om voor kleine coronaleningen van maximaal 150.000 euro aan bedrijven uit de doelgroep 2 de interestvoet te verlagen van 3% naar 2%. Via de heropstartlening kunnen ondernemers die handelsgoederen moeten aankopen, zoals kleinhandelaars en horeca-uitbaters, met een concrete liquiditeitsnood een lening afsluiten voor de financiering van de aankopen van handelsgoederen, voorraden en overige heropstartkosten. PMV legt aan die aanvragers in naam en voor rekening van het Vlaamse Gewest een leningsovereenkomst voor.

1 miljoen euro strategische ecologiesteun aan Vandersanden Steenfabrieken nv in Bilzen

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro strategische ecologiesteun toe aan Vandersanden Steenfabrieken nv in Bilzen. Vandersanden nv plant een investering om duurzamere, circulaire en CO2-arme gevelstenen te produceren. In een uniek productieproces worden gerecycleerde grondstoffen gebruikt, derivaten van een reststroom uit de staalindustrie. Vervolgens wordt door middel van carbonatatie-technologie CO2 opgeslagen in het eindproduct. Het resultaat van het nieuwe productieproces zou leiden tot een reductie in broeikasgasemissies met 97% ten opzichte van klassieke baksteenproductie.

1 miljoen euro strategische ecologiesteun aan Agfa-Gevaert nv in Mortsel

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro strategische ecologiesteun toe aan Agfa-Gevaert nv in Mortsel. Agfa-Gevaert plant een investering om de PET-lijn voor de productie van filmmaterialen beter te kunnen afstemmen op de noden van de circulaire economie. Er zullen minder fossiele brandstoffen gebruikt worden en de reeds aangewende grondstoffen zullen worden hergebruikt. Momenteel wordt een belangrijk deel van het PET-afval verbrand, terwijl een ander deel wordt gerecycleerd door middel van een technologie die energie-intensief is en verdere uitbreiding van de recyclage niet toelaat. Met de nieuwe, zogenaamde ‘twinscrew extruder’-technologie, zal veel meer afval gerecycleerd kunnen worden, waarbij de kwaliteit van het eindproduct gewaarborgd blijft. Er zou 1.250 ton PET per jaar kunnen worden hergebruikt.

1 miljoen euro strategische ecologiesteun aan Metallo Belgium nv in Beerse

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro strategische ecologiesteun toe aan Metallo Belgium nv in Beerse. Op de Metallo Belgiumsite in Beerse worden secundaire grondstoffen (metaalschroot) gerecycleerd voor de productie van zuivere metalen, in hoofdzaak koper, tin, lood, zink en nikkel. De huidige productie bedraagt 9.000 ton tin per jaar. Deze aanvraag betreft een investering om een extra hoeveelheid van 330 ton tin per jaar te kunnen recycleren.

767.000 euro strategische transformatiesteun aan Antleron bv in Leuven

De Vlaamse Regering kent 767.000 euro strategische transformatiesteun toe aan Antleron bv in Leuven. Antleron is een Research&Development-start-up die op laboschaal innovatieve technologie-oplossingen aanbiedt voor life science toepassingen. Met het transformatieproject wil de onderneming een pilootlijn ontwikkelen voor de productie van Covid-19 therapeutische en diagnostische life science-toepassingen: het gaat om single use disposables, met name bioreactors voor de ontwikkeling van Covid-19-vaccins en testkaarten voor Covid-19-diagnose.

1 miljoen euro strategische ecologiesteun aan Nala Renewables Belgium bv in Balen

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro strategische ecologiesteun toe aan Nala Renewables Belgium bv in Balen. Nala Renewables Belgium wil op de Nyrstarsite in Balen een Li-ion-batterij-opslagsysteem bouwen. Dat systeem kan een vermogen van 25MW leveren gedurende vier uur, met een totale energiecapaciteit van 100 MWh. Daarmee zou dit het grootste systeem in haar soort zijn in continentaal Europa. Het batterij-energieopslagsysteem kan netstabilisatiediensten aan transmissienetbeheerder Elia verlenen, zoals het stabiliseren van de netspanning, de netfrequentie en het verzorgen van onbalansmanagement. Dankzij de netstabilisatiediensten van dit systeem vergroot ook de bevoorradingszekerheid van het Belgische elektriciteitsnet. Daarnaast ondersteunt de batterij onrechtstreeks de integratie van hernieuwbare energiebronnen (zon en wind) in het elektriciteitsnet, door het opvangen van intra-day-schommelingen.

1 miljoen euro strategische transformatiesteun aan Yeafa nv in Izegem

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro strategische transformatiesteun toe aan Yeafa nv in Izegem. Yeafa zal zich toespitsen op het opwaarderen van gebruikte biergist tot een kwalitatief eiwitrijk product voor toepassing in dierlijke voeding. Op termijn zullen ook toepassingen in de humane voeding onderzocht worden. Deze hoogwaardige toepassingen kunnen een belangrijke toegevoegde waarde creëren ten opzichte van de huidige afzetmarkt van (natte) biergist. Het project wil daarmee een antwoord bieden op de vraag naar duurzame eiwitbronnen voor veevoeder, als alternatief voor ecologisch beladen eiwitbronnen als soja en vismeel.

1 miljoen euro strategische transformatiesteun aan Datwyler Pharma Packaging Belgium nv in Alken

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro strategische transformatiesteun toe aan Datwyler Pharma Packaging Belgium nv in Alken, voor de productie van Covid-19-relevante producten, namelijk 5/8” Rigid Needle Shields naaldbeschermers en het daaraan gelinkte innovatieve productieproces. Datwyler Pharma Packaging Belgium maakt deel uit van de Datwylergroep, een globale marktleider in de productie van rubberen en aluminium industriële toepassingen voor onder meer automotive, health care, olie en gas en consumentengoederen.

COVID-19: overbruggingsleningen aan ondernemingen

De coronamaatregelen van het Overlegcomité van 17 en 26 november en 3 december 2021 zorgen voor ingrijpende exploitatiebeperkingen voor enkele door de crisis al zwaar getroffen sectoren. Deze maatregelen leiden ook tot liquiditeits- en financieringsnoden bij de getroffen bedrijven. De Vlaamse Regering keurt daarom nu het besluit goed over het verlenen van een overbruggingslening voor ondernemingen. Hiermee neemt ze maatregelen zodat gezonde bedrijven niet in de problemen komen en de steun terechtkomt bij wie deze echt nodig heeft. De Vlaamse minister bevoegd voor economie zal dit besluit aanmelden bij de Europese Commissie. 

Plan Vlaamse Veerkracht: inhaalbeweging vernieuwing bedrijventerreinen

Zowel de reguliere subsidies voor werken op het openbaar domein in het kader van de (her)aanleg van bedrijventerreinen als de financiering of subsidiëring van infrastructuurwerken dekken niet altijd alle kosten of zijn niet altijd van toepassing om de werken te realiseren die noodzakelijk zijn voor de heringebruikname van bedrijventerreinen en brownfields en het goed functioneren van de bestaande bedrijventerreinen. De aanwending van de relancemiddelen is een hefboom om dergelijke dossiers vooruit te helpen. Voor het dossier Wildebeek (Erembodegem/Denderleeuw) keurt de Vlaamse Regering nu een samenwerkingsakkoord goed op basis waarvan 2 miljoen euro ter beschikking wordt gesteld aan de stad Aalst die zal instaan voor een sluitende financiering van de verwervingskosten met het oog op de realisatie van de ontsluitingsinfrastructuur voor de terreinen Erembodegem Zuid II en III. De Vlaamse Regering kent voor het dossier Buke een maximale subsidie van 761.000 euro toe aan de stad Zottegem voor de heraanleg van de Leeuwerikstraat en Smalleweg. En in het kader van het dossier Tybersite (Menen) zal een occasioneel samengevoegde opdracht in de markt worden gezet voor de omvorming van de rotonde N58xN8.

 

Wetenschap

Memorandum of Understanding UNU-CRIS (United Nations University Institute on Comparative Regional Integration Studies) 2022-2026

Het huidige Memorandum of Understanding tussen de Vlaams Gemeenschap en UNU-CRIS (United Nations University Institute on Comparative Regional Integration Studies) loopt af in december 2021. Via haar onderzoeksactiviteiten wil de instelling wetenschappelijk onderzoek verbinden met beleidsvorming, met als doel bij te dragen aan de realisatie en het behoud van vrede en stabiliteit. Het instituut fungeert als bron van informatie en kennis voor het Verenigde Naties (VN)-systeem en in het bijzonder de VN-instanties die actief zijn op het vlak van regionale integratie. In april-september 2021 werd door het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie een externe evaluatie gecoördineerd van de prestaties en de geplande strategie van UNU-CRIS. Een eindrapport werd opgeleverd in oktober 2021. Gebaseerd op de conclusies en aanbevelingen uit dit eindrapport wordt voorgesteld om de financiële ondersteuning door de Vlaamse Gemeenschap verder te zetten in de komende 5 jaar, met een jaarlijks subsidiebedrag van 1 miljoen euro. De Vlaamse Regering keurt daarom nu het ‘Second Memorandum of Understanding between the Flemish Community (Kingdom of Belgium), the United Nations University, the Vrije Universiteit Brussel and Ghent University concerning the Funding of the United Nations University Institute on Comparative Regional Integration Studies (UNU-CRIS) 2022-2026’ goed.

Convenant 2022-2026 Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ)

De Vlaamse Regering keurt het ontwerp van convenant 2022-2026 goed met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ vzw). De Vlaamse minister bevoegd voor economie zal het convenant ondertekenen en zorgen voor de uitvoering ervan. Het nieuwe convenant volgt op een externe evaluatie, waarbij rekening wordt gehouden met de bevindingen en aanbevelingen van de evaluatie.

Convenant 2022-2026 Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB)

De Vlaamse Regering keurt het ontwerp van convenant goed met het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (vzw VIB) voor de periode 2022-2026. VIB is een onafhankelijk onderzoeksinstituut dat baanbrekend strategisch basisonderzoek verricht naar de werking van het menselijk lichaam, planten en micro-organismen. Het huidige convenant loopt af in december 2021.

Convenant 2022-2026 Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA)

De Vlaamse Regering keurt het ontwerp van convenant goed met de wetenschappelijke vereniging Koninklijke Maatschappij voor Dierkunde van Antwerpen (KMDA vzw), voor de periode 2022-2026. Het KMDA streeft naar excellentie en leiderschap in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van instandhoudingsprojecten in dierentuinen en in de natuur, zet hierbij in op capaciteitsopbouw en training en wil een sleutelrol spelen in het wereldwijde behoud van de biodiversiteit op grond van wetenschappelijk onderzoek. Het huidige convenant loopt af op 31 december 2021. Het convenant legt de doelstellingen, opdrachten, structuur en de financiering van het wetenschappelijk onderzoek van de KMDA vast.

Addendum convenant 2020-2024 Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG)

De Covid-19 pandemie heeft de onderzoeksambities van het Instituut voor Tropische Geneeskunde (ITG) in een stroomversnelling gebracht. De Vlaamse en Europese beleidsprioriteiten rond pandemieparaatheid en duurzame, veerkrachtiger gezondheidsstrategieën en gezondheidssystemen raken aan de kern van het ITG-onderzoek en vragen om verdere investeringen. Hiervoor vraagt ITG een structurele verhoging van de subsidie met één miljoen euro. De Vlaamse Regering hecht daarom haar goedkeuring aan het addendum bij het convenant 2020-2024 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Instituut voor Tropische Geneeskunde. 

Convenant 2022-2026 Interuniversitair Micro‐Elektronica Centrum (Imec)

De Vlaamse Regering keurt het ontwerp van convenant 2022-2026 tussen het Vlaams Gewest en het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (Imec) goed. Het Imec is het grootste Europese onderzoekscentrum op het gebied van nano-elektronica, nanotechnologie, ontwerpmethodes en technologieën voor ICT-systemen.  

Convenant 2022-2026 Orpheus Instituut

De Vlaamse Regering keurt het ontwerpconvenant 2022-2026 met het Orpheus Instituut goed. Het Orpheus Instituut is een onafhankelijke vzw in Gent, die sinds 1996 postacademisch onderwijs en vorming in muziek verzorgt, waaronder de internationale doctoraatsopleiding docARTES. Binnen het Orpheus Instituut is in 2007 het Orpheus Research Centre (ORC) opgericht, een internationaal gewaardeerde onderzoeksomgeving voor wetenschappelijk artistiek onderzoek in muziek.

Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen (FWO): subsidie aanstelling projectmanager Einstein Telescoop

De Einstein Telescoop (ET) wordt een unieke grootschalige internationale onderzoeksinfrastructuur die gedurende een halve eeuw het universum zal bestuderen aan de hand van zwaartekrachtsgolven. Het laboratorium zal grotendeels ondergronds gelegen zijn, en omvat een complex van 30km tunnels in de vorm van een gelijkzijdige driehoek. De gebruikte technologie is grensverleggend en trans-disciplinair. Vlaanderen speelt op dit moment, samen met de andere Belgische entiteiten, een voortrekkersrol in het ET project. Het drielandenpunt België-Nederland-Duitsland is genoemd als mogelijke locatie. Om een onderbouwde beslissing te kunnen nemen of Vlaanderen wel of niet finaal instapt als medecoördinator, en indien ja: onder welke voorwaarden, moeten een aantal analyses gemaakt worden en een aantal voorbereidingen getroffen worden. Daarom kent de Vlaamse Regering een subsidie toe van 341.000 euro aan het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek-Vlaanderen voor de aanstelling van een projectmanager voor 3 jaar die met het oog op de beslissing het nodige in kaart zal brengen.

LRM en UHasselt: subsidie evidence-based onderzoeksproject doorbraaklening

De Limburgse Reconversiemaatschappij (LRM) en de Universiteit Hasselt (UHasselt) hebben het project ‘de doorbraaklening’ verder uitgewerkt. Het project heeft als doel de digitale transitie en duurzaamheidstransitie te versnellen, en dergelijke innovaties internationaal te vermarkten. De doorbraaklening is een vorm van gemengde financiering, ‘blended finance’, omdat het instrumentarium van het Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) strategisch wordt ingezet in combinatie met een achtergestelde lening vanuit de LRM. In dit kader kent de Vlaamse Regering 450.000 euro steun toe aan de Uhasselt voor het uitrollen van het evidence-based onderzoeksproject, in partnerschap met VLAIO en LRM; en 460.000 euro aan de LRM voor de de lancering van het project, in partnerschap met VLAIO en UHasselt.

4,78 miljoen euro projectsubsidie aan Vlaamse universiteiten ter ondersteuning deelname aan de Europese Universiteiten

De Vlaamse Regering kent 4,78 miljoen euro projectsubsidie toe aan de Vlaamse universiteiten ter ondersteuning van het onderzoeks-, innovatie- en valorisatieluik binnen hun deelname aan de Europese Universiteiten. De Europese Universiteiten spelen een belangrijke rol in het realiseren en versterken van de Europese Onderzoeksruimte, en in het ontwikkelen van een transformatieagenda voor onderzoek en innovatie. Deze projectsubsidie zorgt ervoor dat onze Vlaamse universiteiten als lid van structurele transnationale allianties op een hoger echelon kunnen blijven meespelen binnen een uitermate competitieve omgeving. Daarnaast zullen er ervaringen en expertise in een Vlaams lerend netwerk gedeeld worden en worden er meer mogelijkheden gecreëerd voor inkomende en uitgaande tijdelijke mobiliteit binnen de Europese Universiteiten inclusief de universiteiten van het Verenigd Koninkrijk. De Vlaamse Regering keurt het bijbehorende herverdelingsbesluit goed.

Internationale beurzenprogramma voor topstudenten

In het Regeerakkoord 2019-2024 formuleerde de Vlaamse Regering de ambitie om een programma op te zetten waarin jaarlijks de beste studenten hun academische carrière kunnen verlengen bij de beste universiteiten ter wereld, en zo een netwerk op te bouwen met de belangrijkste kenniscentra in de wereld. De Vlaamse Regering keurt nu principieel het besluit goed met het het uitvoerende juridische kader voor de toekenning van deze beurzen voor topstudenten. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 

Innovatie 

Digisprong: subsidie actieplan versterking en internationalisering Vlaams EdTech ecosysteem

De EdTech-sector – ook wel LearnTech of Smart Education genoemd – groeit internationaal sterk. Ook onze Vlaamse EdTech sector is rijp om een sterke stap voorwaarts te zetten in de uitbouw van een krachtig EdTech-ecosysteem waarin de academische wereld, de industrie, scholen en overheid elkaar vinden. In dit kader kent de Vlaamse Regering 1,82 miljoen euro subsidie toe voor ‘Digisprong: actieplan voor versterking en internationalisering van het Vlaams EdTech ecosysteem’. Itec, een imec-onderzoeksgroep van KU Leuven, van waaruit ook het imec Smart Education onderzoeksprogramma wordt gecoördineerd, en Hangar K in Kortrijk bundelen hierin de krachten om het ecosysteem in Vlaanderen rond Educational Technology te versterken. De subsidie wordt verdeeld tussen de KU Leuven (Itec) voor de niet-economische activiteiten, zoals onderzoek en kennisdiffusie, en Hangar K voor de uitbouw van het ecosysteem en de incubatie van spin-offs. 

Subsidie derde werkjaar onderzoeksprogramma 'Cybersecurity Initiative Flanders'

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het gebruik van de budgetreserves van het onderzoeksprogramma Cybersecurity Vlaanderen werkjaar 1 en 2 voor een termijnverlenging van 4 maanden voor werkjaar 3. Ze kent meteen ook een subsidie van bijna 6,9 miljoen euro toe aan de universiteiten KU Leuven, UGent, VUB en het strategisch onderzoekscentrum Imec voor het onderzoeksprogramma 'Cybersecurity Initiative Flanders' voor het derde werkjaar dat loopt van 1 september 2021 - 31 december 2022.

Bio Base Europe Pilot Plan: subsidie transitieproject

De Vlaamse Regering kent 2,36 miljoen euro subsidie toe vanuit het Fonds voor Innoveren en Ondernemen aan Bio Base Europe Pilot Plant cvba voor de uitvoering van het project ‘Bio Base Transition’ tijdens de periode september 2021 – februari 2023. Bio Base Europe Pilot Plant is een open innovatie- proeffabriek die bedrijven helpt bij de ontwikkeling van nieuwe producten zoals hernieuwbare chemicaliën, bioplastics, biodetergenten en biosolventen. Het project Bio Base Transition betreft de realisatie van een fermentatielijn (15m³) voor demonstratie van de valorisatie van hernieuwbare grondstoffen, groene methanol of afvalstoffen tot complexe verbindingen, als alternatief voor (petro)chemie. Bio Base Transition richt zich op procesapparatuur die de transitie van klassieke (petro)chemie naar industriële biotech mogelijk maakt als duurzame, veilige en schaalbare conversietechnologie voor tal van producten.

vzw Catalisti: subsidie uitvoering project Moonshot programma coördinatie 2022-2026

De Vlaamse Regering kent 3 miljoen euro subsidie toe aan Catalisti vzw voor de uitvoering van het project Moonshot programma coördinatie 2022-2026. Moonshot heeft tot doel om tegen 2040 technologische doorbraken te realiseren, zowel in producten als processen, die op hun beurt tegen 2050 kunnen bijdragen tot het behalen van de klimaatdoelstellingen in een economisch leefbare context. Vlaanderen wil met deze Moonshot op innovatievlak een voortrekkersrol spelen door de komende twee decennia fundamentele doorbraken na te streven in het basisonderzoek aan de kennisinstellingen en die vervolgens toe te passen in de energie-intensieve industrieën.

2,1 miljoen euro subsidie aan vzw Green Energy Park in Zellik voor huisvesting en exploitatie Interuniversitair Ultra-Hoogveld MRI centrum Vlaanderen

De Vlaamse Regering kent een voorwaardelijke subsidie toe van 2,1 miljoen euro aan de vzw Green Energy Park (GEP) in Zellik, voor de investering in de huisvesting en de initiële exploitatie van een Interuniversitair Ultra-Hoogveld MRI centrum Vlaanderen - In2U infrastructuur. Het In2U-project is een wetenschappelijk investeringsproject rond toepassingen van 7 Tesla MRI, in een samenwerking tussen de 5 Vlaamse universiteiten en de 4 Vlaamse universitaire ziekenhuizen. Met dit project kan Vlaanderen zich binnen Europa positioneren als een expertisecentrum voor ultra-hoogveld MRI-toepassingen. De gebundelde kennis van de Vlaamse universitaire ziekenhuizen en Vlaamse universiteiten behoort tot de wereldtop voor MRI-toepassingen en medische ontwikkelingen.

Subsidie Moonshot Later Stage Innovation Project Clarify

Het Moonshotprogramma wil tegen 2040 technologische industriële doorbraken realiseren, zowel in producten als processen, die tegen 2050 kunnen bijdragen tot het halen van de klimaatdoelstellingen in een economisch leefbare context. Vlaanderen wil hiermee op innovatievlak een voortrekkersrol spelen door de komende twee decennia fundamentele doorbraken na te streven in het basisonderzoek aan de kennisinstellingen en die vervolgens toe te passen in de energie-intensieve industrieën (voornamelijk chemie, raffinage en staal). De Moonshot Later Stage Innovation (LSI) projecten richten zich op de experimentele demonstratiefase om de toekomstige marktintroductie te versnellen van innovatieve producten, processen en diensten. De Vlaamse Regering kent nu een subsidie toe van 1,59 miljoen euro aan Universiteit Gent als steun voor het Moonshot Later Stage Innovation Project 'CLARIFY'. In het project CLARIFY wordt een chemisch wasproces voorgesteld dat toelaat om (meerlaags) plastic afval te delamineren en te ontinkten als voorbehandeling, om het daarop volgende recyclageproces te vereenvoudigen.

Plan Vlaamse Veerkracht: subsidie Imec voor opstart SolidLab Vlaanderen

In het kader van de versterking van het onderzoeksveld en de versnelling van Onderzoek&Ontwikkeling keurt de Vlaamse Regering de opstart goed van SolidLab Vlaanderen en voorziet hiervoor 7 miljoen euro subsidie aan Imec. SolidLab Vlaanderen zal technologisch, maatschappelijk en applicatieonderzoek opzetten om persoonlijke datakluizen mogelijk te maken en expertise in Vlaanderen daarover uit te bouwen. 

Plan Vlaamse Veerkracht: regels toekenning projectfinanciering digibanken

Na advies van de Raad van State en de SERV keurt de Vlaamse Regering definitief de voorwaarden goed voor de subsidie-oproepen in 2021 en 2022 voor het voortraject en het implementatietraject van het project 'Digibanken'. Het besluit verankert de voorwaarden van de verschillende subsidie-oproepen waarmee steun verleend zal worden aan enerzijds het voortraject tot een digibank-partnerschap, en anderzijds het implementatietraject van de te realiseren digibank. Met het Project 'Digibanken: verkleinen van de ongelijke digitale kloof (e-inclusie)' wil de Vlaamse overheid kloven dichten via drie doelstellingen: gelijke toegang tot digitale technologie door het voorwaardelijk beschikbaar stellen van laptops, schermen en andere hardware en ondersteuning; via opleiding en kennisdeling digitale vaardigheden versterken; en via begeleiding zorgen voor een verbeterde digitale toegang tot essentiële diensten. Het is de ambitie om via dit project organisaties en ondernemingen in lokale samenwerkingsverbanden of hubs als ‘digibanken’ te verenigen.

 

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  1 februari 2023

  Op 1 januari 2024 neemt België het Voorzitterschap op van de Raad van de Europese Unie. Een aantal publieksgerichte initiatieven of events kunnen het EU-voorzitterschapslabel toegekend krijgen en zo in de kijker worden geplaatst tijdens het voorzitterschap.

 • Europees partnerschap over duurzame blauwe economie gestart

  30 januari 2023

  Als derde in het rijtje van de partnerschappen met cofinanciering in Horizon Europe cluster 6, en na Biodiversa+ en Water4All, is nu het ‘Sustainable Blue Economy’ partnerschap (SBEP) vorige week in Rome van start gegaan.

 • Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  27 januari 2023

  Bedrijven die geconfronteerd worden met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis konden reeds energiesteun aanvragen voor het vierde kwartaal van 2022. Vandaag werd op voorstel van Vlaams minister van Economie Jo Brouns dit pakket uitgebreid voor het eerste kwartaal van 2023.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (27 januari 2023)

  27 januari 2023

  O.a. principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 225. Ranst – Oostmalsesteenweg

 • EU-nieuws deze week | week 2

  EU-nieuws deze week | 23 - 27 januari 2023

  27 januari 2023

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.