Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (17 juli 2020)

Filter items
Nieuws
17 juli 2020

Economie 

COVID-19: terugbetaalbaar voorschot evenementensector

Sinds de lockdown zijn alle events afgelast. De Nationale Veiligheidsraad laat kleine events sinds 1 juli terug toe en het gebruik van het COVID Event Risk Model (CERM) zal organisatoren en overheden bijstaan bij de inschatting van het COVID-risico van events. Massa-events zullen echter ten vroegste terug worden toegelaten na 31 augustus. De eventsector met de bedrijven betrokken bij de organisatie van events kan daardoor slechts moeizaam heropstarten. Het gebrek aan perspectief voor heropstart en het risico op een mogelijke tweede uitbraak zorgen voor grote onzekerheid. Deze periode van onzekerheid zal blijven duren zolang er geen voldoende grote vaccinatiegraad bij de bevolking is. Om een gedeeltelijke opstart te faciliteren heeft de sector niet alleen nood aan werkingskapitaal, maar ook aan een verzekeringsmechanisme. Daarom beslist de Vlaamse Regering principieel tot het verstrekken van het nodige werkkapitaal aan organisatoren om nieuwe activiteiten voor te bereiden en op te zetten vanaf het najaar 2020. Dit werkkapitaal wordt ter beschikking gesteld onder de vorm van een terugbetaalbaar voorschot, waarbij de terugbetaling afhankelijk is van het effectief kunnen doorgaan van het event. Indien het event geannuleerd wordt door overheidsmaatregelen met betrekking tot COVID-19 vervalt de verplichting tot terugbetaling. Dit besluit wordt aangemeld bij de Europese Commissie.

PDF icon besluit_van_de_vlaamse_regering_-_covid-19-terugbetaalbaar_voorschot.pdf

PDF icon nota_aan_de_vlaamse_regering_-_covid-19-terugbetaalbaar_voorschot.pdf

COVID-19: verlenging aanmoedigingspremies voor werknemers van ondernemingen in moeilijkheden en herstructurering

De Vlaamse Regering verlengt de regeling waarbij bedrijven, die door de coronacrisis te maken krijgen met een dalende omzet, productie of bestellingen, een beroep kunnen doen op de aanmoedigingspremie voor werknemers van ondernemingen in moeilijkheden en herstructurering. Deze verlenging loopt tot en met 31 december 2020. Bedoeling is werknemers te ondersteunen die door de coronacrisis te maken krijgen met een arbeidsduurvermindering en bedrijven aan te moedigen te opteren voor een arbeidsduurvermindering in plaats van ontslag.    

vzw Dyzo: werkingssubsidie werkjaar 2020

De Vlaamse Regering kent voor de periode van 1 januari 2020 tot en met 31 december 2020 een outputgerichte werkingssubsidie toe van maximaal 710.000 euro aan vzw Dyzo. VZW Dyzo is een organisatie die micro- en kleine ondernemingen in (potentiële) moeilijkheden actief begeleidt naar doorstart, vereffening of faillissement. Deze ondernemers hebben vaak niet het personeel of niet meer de financiële middelen om zich tot het commerciële circuit te wenden. De doelstelling voor vzw Dyzo is vooral om ondernemers in moeilijkheden te begeleiden zodat hun ondernemerschap zelf blijft voortbestaan, veel meer dan ondernemingen in moeilijkheden kunstmatig in leven te houden.

Juridisch kader erkenning centrum ondernemingsvorming

Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 voorziet de opheffing van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen en de overdracht van de door Syntra Vlaanderen uitgevoerde taken naar diverse entiteiten van de Vlaamse overheid. Hiervoor moeten de nodige uitvoeringsbesluiten worden opgesteld. In dit kader keurt de Vlaamse Regering nu principieel het juridisch kader goed voor de erkenning van een centrum ondernemersvorming. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SERV, de VLOR, de Raad van Bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, en daarna van de Raad van State.    

Gesloten oproep ondernemerschapstrajecten

Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 voorziet de opheffing van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen en de overdracht van de door Syntra Vlaanderen uitgevoerde taken naar diverse entiteiten van de Vlaamse overheid. Hiervoor moeten de nodige uitvoeringsbesluiten worden opgesteld. Het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) zorgt er als regisseur ondernemersvorming voor dat er voldoende innovatieve en flexibele ondernemerschapstrajecten en bijscholingen voor ondernemers in de markt worden gezet. De ondernemersvorming die door Syntra Vlaanderen werd gecoördineerd, zal door VLAIO via een Mastercall voor 5 jaren worden uitgeschreven, waar zowel ondernemers als kmo-medewerkers opleiding kunnen volgen. Hierbij wordt enerzijds een gesloten call gelanceerd, gericht naar de Syntra vzw’s, zodat hun kennis, expertise en bereik verder benut zal worden. Anderzijds wordt ook een open call gelanceerd met opleidingen die belangrijk zijn en de markt niet aanbiedt. De Vlaamse Regering keurt nu principieel het juridisch kader goed voor de oproep ondernemerschapstrajecten. Het besluit regelt het eerste luik van de toewijzing van de ondernemerschapstrajecten: de gesloten oproep gericht aan de Syntra vzw’s. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van SERV, de VLOR, de Raad van Bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen, en daarna van de Raad van State.  

Toekenning van strategische transformatiesteun aan Aviko Belgium nv in Poperinge

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 1,046 miljoen euro te aan Aviko Belgium nv in Poperinge. Aviko Belgium is een productievestiging waar vooral diepvriesaardappelproducten worden gemaakt zoals frieten, puree en gratin, naast een beperkte hoeveelheid 'specialty' producten. De transformatie omvat een nieuwe productievestiging voor het maken van premium diepvriesfrieten en gedroogde aardappelvlokken. Het project kadert in een toekomstgerichte groeistrategie waarbij een hoogtechnologische en geautomatiseerde industrie 4.0-aanpak wordt uitgerold.     

Toekenning van strategische ecologiesteun aan Virya Energy nv te Halle

De Vlaamse Regering kent een strategische ecologiesteun van 8 miljoen euro toe aan Virya Energy nv voor het project Hyoffwind. Hyoffwind wil een waterstofinstallatie bouwen, financieren, uitbaten en onderhouden, om een oplossing te bieden op industriële/commerciële schaal om groene elektriciteit om te zetten in waterstof, het elektriciteitsnet te balanceren en het opslaan van hernieuwbare energie mogelijk te maken. Het project Hyoffwind is geconcipieerd door een consortium van drie bedrijven: Fluxys, Parkwind en Eoly (een dochterbedrijf van Colruyt Group). Colruyt Group en Korys hebben begin 2020 hun participaties in hernieuwbare energie (onder andere Eoly en Parkwind) samengebracht binnen een nieuwe entiteit, Virya Energy.  

Addendum 1 bij brownfieldconvenant 23. Tongeren - Overhaem

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde 'brownfields', te herontwikkelen. Het decreet zorgt voor een systematiek waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant kunnen sluiten met de Vlaamse Regering, dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het project en de rechten en plichten tussen partijen. Wijzigingen kunnen enkel via een addendum aan het convenant en na ondertekening door alle betrokken partijen. De Vlaamse Regering keurt nu het Addendum 1 goed aan het Brownfieldconvenant 23. Tongeren-Overhaem. Het gaat om een aanpassing van de actoren, de actualisatie van de afspraken over de sanering en de ontwikkeling, en de verlenging van het project met 5 jaar tot en met 18 oktober 2025.    

COVID-19: Vriendenaandeel Winwinlening

Een aanzienlijk aantal bedrijven dreigt in solvabiliteitsproblemen te geraken naar aanleiding van de coronacrisis. De Vlaamse Regering wijzigt daarom principieel het decreet over de Winwinlening. Deze decreetswijziging beoogt het Vriendenaandeel in werking te stellen. Familie en vrienden zullen zo aangemoedigd worden aandelen te verwerven in kmo’s. De aandeelhouder kan maximaal 75.000 euro investeren. Het fiscale voordeel voor het Vriendenaandeel is vastgelegd op 2,5% voor een periode van maximaal vijf jaar. Als onderneming kan men zo maximaal 300.000 euro kapitaal verwerven. De maxima per aandeelhouder en per onderneming kunnen niet worden gecumuleerd met de Winwinlening. Men kan er wel voor opteren om een deel van het bedrag als achtergestelde lening (Winwinlening) te verstrekken en een ander deel als kapitaal (Vriendenaandeel). Over dit voorontwerp van wijzigingsdecreet wordt het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State.  

PDF icon nota_aan_de_vlaamse_regering_-_winwinlening.pdf

PDF icon voorontwerp_van_decreet_-_winwinlening.pdf

PDF icon memorie_van_toelichting_-_winwinlening.pdf

Ontbinding Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming – Syntra Vlaanderen

Het Vlaams Regeerakkoord 2019-2024 stelt dat het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen wordt opgeheven. Het Vlaams Parlement heeft hiervoor op 17 juni 2020 het opheffingsdecreet goedgekeurd. De opheffing van Syntra Vlaanderen en de integratie van het agentschap binnen het departement Werk en Sociale Economie, VDAB en het Agentschap Innoveren en Ondernemen, is voorzien tegen 1 januari 2021. Voor de verdere uitwerking van de integratie zijn de nodige uitvoeringsbesluiten nodig. De Vlaamse Regering keurt nu het besluit goed dat de voorwaarden, de procedure en de gevolgen van de ontbinding zonder vereffening regelt, samen met de nodige maatregelen voor de wijziging van de naam van het agentschap. De namen 'Hermesfonds' en 'Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid' worden ook vervangen door de naam 'Fonds voor Innoveren en Ondernemen'. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de SERV, van de VLOR en van de Raad van Bestuur van Syntra Vlaanderen.   

PDF icon nota_aan_de_vlaamse_regering_-_ontbinding_syntra.pdf

PDF icon besluit_van_de_vlaamse_regering_-_ontbinding_syntra.pdf  

Overheveling Vlaams Energiebedrijf (VEB) naar het beleidsdomein Omgeving

De Vlaamse Regering keurt principieel het besluit goed dat de overheveling regelt van het Vlaams Energiebedrijf van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie naar het beleidsdomein Omgeving. De overheveling sluit aan bij de bevoegdheid van de Vlaamse minister van Justitie en Handhaving, Omgeving, Energie en Toerisme voor het bestuur van en het toezicht op het Vlaams Energiebedrijf. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

PDF icon besluit_van_de_vlaamse_regering_-_veb.pdf

PDF icon nota_aan_de_vlaamse_regering_-_veb.pdf

 

 

 

Wetenschap 

COVID-19: tweede call Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO)

In mei 2020 organiseerde het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) een eerste fast-track COVID-19-oproep specifiek voor klinisch onderzoek en mathematische modellen en data-gedreven epidemiologisch onderzoek met directe beleidsondersteunende meerwaarde en technologieontwikkelingsprojecten die een wel-gedefinieerde bottleneck oplossen (maskers, therapeutische middelen, beademingstoestellen, etc.). Wetenschappelijk onderzoek uit andere wetenschapsgebieden kan ook een grote maatschappelijke meerwaarde bieden in het aanleveren van meer effectieve manieren om met de gevolgen van de COVID-19-pandemie om te gaan. Daarom keurt de Vlaamse Regering nu het reglementair kader goed voor de organisatie van de thematische oproep COVID-19 bij het FWO. Ze beslist meteen ook tot herverdeling van 2,4 miljoen euro.    

Open Science beleid voor Vlaanderen en de Flemish Open Science Board (FOSB)

Open Science, inclusief Open Data, vormt een belangrijke motor van verandering in de wetenschap. Een nieuwe wijze van onderzoek vraagt steeds meer om het delen en open stellen van data en om een goede omgang met onderzoeksdata. Volgens de Europese Commissie moet Open Science de norm worden voor publiek gefinancierd onderzoek. De Vlaamse Regering besliste daarom in 2019 om 5 miljoen euro recurrent te investeren in Open Science. De Flemish Open Science Board (FOSB), die op 21 februari 2020 werd opgericht, moest op basis van expertise de verdere uitrol van dit project uitwerken. Door de beperkende coronamaatregelen werd het opstellen van een definitief budgettair meerjarenplan en het definiëren van de kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) niet gehaald tegen de vooropgestelde deadline. Bedoeling is dat een definitieve roadmap, inclusief meerjarenplan en een definitief KPI-voorstel in het najaar van 2020 wordt meegedeeld aan de Vlaamse Regering. In dit kader beslist de Vlaamse Regering nu tot herverdeling van 1,725 miljoen euro en kent ze 3,275 miljoen euro subsidie toe aan de betrokken wetenschappelijke instellingen voor het werkingsjaar 2020.    

 

 

 

Innovatie 

-

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • 1000 bedrijven krijgen ondersteuning via financieringsinstrumenten

  18 januari 2021

  In 2020 deden een 1000-tal bedrijven een beroep op een van de financieringsinstrumenten die Vlaams minister van Economie Hilde Crevits in het kader van de coronacrisis heeft uitgewerkt met PMV. In totaal gaat het om 570 miljoen euro die werd goedgekeurd en 330 miljoen euro die al effectief werd opgenomen. Dat heeft minister Crevits laten weten naar aanleiding van een bankenoverleg op maandag 18 januari 2021.  

 • COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  17 januari 2021

  Alle academische instellingen en onderzoeksinstellingen hebben noodgedwongen de normale onderzoeksactiviteiten afgebouwd en tot een minimum herleid of gestopt. Enkel het onderzoek op COVID-19 gerelateerde onderwerpen gaat door. Een aantal onderzoeksprojecten werden geheroriënteerd op COVID-19 onderzoek. Ook de industrie zet zich in om oplossingen te ontwikkelen voor verschillende aspecten gelieerd aan COVID-19. Het onderzoek is breed aangepakt en het omvat epidemiologie, diagnose, behandeling en maatschappelijke impact. Een overzicht.

 • Beleidsplan moet bio-economie verankeren in Vlaanderen

  Beleidsplan moet bio-economie verankeren in Vlaanderen

  16 januari 2021

  Vlaams minister van Economie & Innovatie Hilde Crevits stelt het beleidsplan bio-economie voor. Op basis van biologisch afval bruikbare producten maken voor bijvoorbeeld voeding, cosmetica of de farmaceutische sector, zal een van de prioriteiten worden om onze economie circulair te maken. Het plan legt de nadruk op onderzoek, innovatie én samenwerking tussen industrie en landbouw. In totaal wordt hiervoor in 10 miljoen euro voorzien.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 januari 2021)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (15 januari 2021)

  15 januari 2021

  O.a. uitvoeringsbesluit E-loket Agentschap Innoveren en Ondernemen en werkingstoelage Syntra.

 • EU-nieuws deze week | 11 - 15 januari 2021

  15 januari 2021

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.