Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (18 december 2015)

Filter items
Nieuws
22 december 2015

Economie

BELNET: nieuwe samenwerkingsovereenkomst

Sinds 2001 hebben BELNET, het Belgische onderzoeksnetwerk en het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid een uitgebreide samenwerking opgebouwd rond het voorzien van performante en betaalbare aansluiting op het internationaal onderzoeksnetwerk en het internet voor de erkende instellingen voor onderzoek en hoger onderwijs. Hiervoor werden ook formele samenwerkingsakkoorden gesloten. Belnet signaleerde sinds 2008 een financieel onevenwicht in de wederzijdse inbreng, en daarvoor is een financiële analyse uitgevoerd, met een arbitrage, waarbij een bedrag werd vastgelegd dat de Vlaamse overheid verschuldigd is aan Belnet. Er zal nu een nieuwe samenwerkingsovereenkomst worden afgesloten met Belnet. De kosten in het dossier worden aangeduid als lasten die nagekomen moeten worden door het Vlaams Fonds voor de Lastendelging. Het gaat om een bedrag van 256.000 euro. De overige 256.000 euro wordt vastgelegd ten laste van het begrotingsartikel 'Bevordering van het Vlaamse informatiemaatschappij in het kader van de Lissabon-strategie', ten gunste van Belnet.

IWT en Agenschap Ondernemen: compensatieregeling personeelsbestand

Als gevolg van de ontbinding van het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT) en de hervorming van het Agentschap Ondernemen tot het Agentschap Innoveren en Ondernemen enerzijds, en van de rationalisatie van de managementondersteunende functies anderzijds, moeten verschillende personeelsbewegingen geregeld worden. De Vlaamse Regering keurt daarvoor het besluit en de compensatieregeling voor het personeelsbestand goed.

Flanders DC: 2,35 miljoen euro werkingssubsidie

De voorbije jaren werden door het Agentschap Ondernemen verschillende initiatieven genomen ter ondersteuning van het ondernemerschap in de culturele en creatieve sectoren. In 2015 werd een studie uitgevoerd om deze initiatieven te evalueren en een voorstel uit te werken voor een geïntegreerd ecosysteem voor de ondersteuning van het ondernemerschap en de innovatie in de creatieve sectoren. De Vlaamse Regering keurt dit voorstel nu goed. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen wordt aangeduid als de regisseur die de werking monitort van zowel het ecosysteem als van Flanders DC als frontoffice, om zo het beleid van de minister te garanderen en uit te voeren. Voor het werkjaar 2016 wordt voor de frontoffice Flanders DC een werkingssubsidie voorzien van zo'n 2,35 miljoen euro.

Kmo-portefeuille en kmo-groeisubsidie

Het systeem van de kmo-portefeuille verleent steun aan kleine en middelgrote ondernemingen voor ondernemerschapsbevorderende diensten. Sinds de introductie van het systeem in 2008, zijn door de kmo's zelf een aantal aandachtspunten gesignaleerd. De Vlaamse Regering keurt daarom, na advies van de SERV, opnieuw principieel het besluit goed dat het systeem van de kmo-portefeuille aanpast. Zo wordt een meer transparante, vereenvoudigde kmo-portefeuille ontwikkeld als generiek instrument voor kmo's om opleiding en advies in te winnen. Daarnaast komt er een nieuw instrument, de kmo-groeisubsidie, waarmee kmo's steun kunnen krijgen voor groeitrajecten door innovatie, internationalisatie of transformatie. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Raad van State. 

Vlerick Business School

Het lopend convenant kent de Vlerick Business School een jaarlijkse subsidie toe, afhankelijk van het verplicht behalen van 4 kritische proces indicatoren (KPI's). Eén van die KPI's gaat over publicaties in tijdschriften, waarbij een onderscheid wordt gemaakt in A*-, A- en B-publicaties. Nu blijkt dat de Vlerick Business School strategisch inzet op high impact publicaties, dus A*- en A-publicaties, en daardoor de streefcijfers voor B-publicaties niet haalt. De Vlaamse Regering keurt daarom het eerste addendum goed aan het convenant van de Vlerick Business School. Bedoeling van het addendum is om een KPI aan te passen van het convenant, waardoor meer focus op A*- en A-publicaties ten nadele van de B-publicaties niet meer financieel wordt gesanctioneerd. 

Ambulante handel: wet aanpassen aan Europese regelgeving

De wet op de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten moet dringend aangepast worden aan de Europese regelgeving. Ten gevolge van de zesde staatshervorming is dit een gewestbevoegdheid. Na adviezen van de SERV en van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering daarvoor haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat de wet wijzigt op de ambulante handel. De wijziging omvat ook het schrappen van een administratief bijzonder belastende vereiste voor de gemeenten. Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement. 

Hermesfonds: benoeming leden en de voorzitter

De Vlaamse Regering benoemt de leden en de voorzitter van het beslissingscomité bij het Hermesfonds, het Fonds voor Flankerend Economisch Beleid.

Agentschap IWT: ontbinding zonder vereffening

Het regeerakkoord 2014-2019 voorziet de integratie van het Agentschap Ondernemen en het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (Agentschap IWT) in het Agentschap Innoveren en Ondernemen. In dit kader, en na advies van de Raad van State, keurt de Vlaamse Regering nu definitief het besluit goed over de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap IWT en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Hermesfonds: beheer en werking goedgekeurd

In het kader van de herstructurering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie keurt de Vlaamse Regering, na advies de Raad van State, definitief het besluit goed over het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid (het Hermesfonds), en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds.

Flanders DC: Peter Vavedin voorzitter raad van bestuur

Op 12 november 2015 nam Saskia Schatteman ontslag als voorzitter van de raad van bestuur van Flanders DC. De Vlaamse Regering verleent haar eervol ontslag en draagt Peter Vavedin voor als voorzitter van de raad van bestuur van Flanders DC.

EWI / Syntra Vlaanderen: overdracht personeel

In het kader van de rationalisatie van de managementondersteunende functies (MOD) werd beslist om een dienstencentrum uit te bouwen door een fusie van de MOD's van Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI)/Werk & Sociale Economie (WSE), Ruimtelijke Ordening, Woonbeleid en Onroerend Erfgoed (RWO) en Landbouw en Visserij en Syntra Vlaanderen, IWT en het Agentschap Plantentuin Meise. In dit verband keurt de Vlaamse Regering nu het besluit goed met de overdracht van 2 statutaire personeelsleden van Syntra Vlaanderen naar het departement EWI. Ze keurt tegelijk de compensatieregeling voor het personeelsbestand goed.

Detailhandelsbeleid: decreet Intergraal Handelsvestingbeleid

Een van de prioriteiten van de Vlaamse Regering in de vorige legislatuur was het detailhandelsbeleid. Bedoeling is in te zetten op kernversterking, samen met een aanbodbeleid dat voldoet aan de vraag uit de sector. Ook in de legislatuur 2014-2019 wordt er voor gekozen om de ingeslagen weg te volgen en het Integraal Handelsvestigingsbeleid verder uit te werken. Na advies van de SARO en van de SERV hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over het Integraal Handelsvestigingsbeleid. Aangezien de stedenbouwkundige vergunning nu de ‘omgevingsvergunning voor stedenbouwkundige handelingen’ is, werd het voorontwerp van decreet over het Integraal Handelsvestigingsbeleid herwerkt om een optimale afstemming te bekomen met het decreet over de omgevingsvergunning. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de Raad van State.

 

Wetenschap

Agentschap IWT: ontbinding zonder vereffening

Het regeerakkoord 2014-2019 voorziet de integratie van het Agentschap Ondernemen en het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (Agentschap IWT) in het Agentschap Innoveren en Ondernemen. In dit kader, en na advies van de Raad van State, keurt de Vlaamse Regering nu definitief het besluit goed over de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap IWT en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

 

Innovatie

IMEC: gezamenlijk onderzoeksproject met Nederland op het gebied van dunne film Photovoltaics (PV)

De Vlaamse Regering kent 300.000 euro subsidie toe aan het Strategisch Onderzoekscentrum (SOC) imec voor deelname aan een gezamenlijk onderzoeksproject met Nederland op het gebied van dunne film Photovoltaics (PV). Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd in het kader van Solliance, een samenwerkingsverband tussen België, Nederland en Duitsland geconcentreerd op de kennisdriehoek Eindhoven/Leuven/Aken (ELAt) waarbinnen onderzoeksactiviteiten op het gebied van dunne film PV zonne-energie gezamenlijk worden geconsolideerd en gecoördineerd en waarbij de betrokken partners hun onderzoeksinfrastructuur wederzijds beschikbaar stellen.

BELNET: nieuwe samenwerkingsovereenkomst

Sinds 2001 hebben BELNET, het Belgische onderzoeksnetwerk en het departement Economie, Wetenschap en Innovatie van de Vlaamse overheid een uitgebreide samenwerking opgebouwd rond het voorzien van performante en betaalbare aansluiting op het internationaal onderzoeksnetwerk en het internet voor de erkende instellingen voor onderzoek en hoger onderwijs. Hiervoor werden ook formele samenwerkingsakkoorden gesloten. Belnet signaleerde sinds 2008 een financieel onevenwicht in de wederzijdse inbreng, en daarvoor is een financiële analyse uitgevoerd, met een arbitrage, waarbij een bedrag werd vastgelegd dat de Vlaamse overheid verschuldigd is aan Belnet. Nu is een nieuwe samenwerkingsovereenkomst onderhandeld, waarbij wordt vermeden dat in de toekomst nog onevenwichten zullen ontstaan.

Agentschap IWT: ontbinding zonder vereffening

Het regeerakkoord 2014-2019 voorziet de integratie van het Agentschap Ondernemen en het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (Agentschap IWT) in het Agentschap Innoveren en Ondernemen. In dit kader, en na advies van de Raad van State, keurt de Vlaamse Regering nu definitief het besluit goed over de ontbinding zonder vereffening van het Agentschap IWT en tot regeling van de overdracht van zijn activiteiten aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen.

Hermesfonds: beheer en werking goedgekeurd

In het kader van de herstructurering van het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie keurt de Vlaamse Regering, na advies de Raad van State, definitief het besluit goed over het beheer en de werking van het Fonds voor Flankerend Economisch en Innovatiebeleid (het Hermesfonds), en de werking van het beslissingscomité bij dat fonds.

I-Cleantech: Frieda Gijbels vertegenwoordiger in Raad van Bestuur

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de voordracht van Frieda Gijbels als haar vertegenwoordiger in de Raad van Bestuur van de vzw I-Cleantech Vlaanderen, met het oog op benoeming door de Algemene Vergadering.

Flanders DC: Peter Vavedin voorzitter raad van bestuur

Op 12 november 2015 nam Saskia Schatteman ontslag als voorzitter van de raad van bestuur van Flanders DC. De Vlaamse Regering verleent haar eervol ontslag en draagt Peter Vavedin voor als voorzitter van de raad van bestuur van Flanders DC.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?