Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (2 oktober 2020)

Filter items
Nieuws
2 oktober 2020

Economie  

COVID-19: verlenging handelshuurlening

De Vlaamse Regering wijzigt het besluit over de handelshuurlening voor huurders die verplicht moeten sluiten ten gevolge van de maatregelen rond het coronavirus. Het besluit steunt ondernemingen door een systeem van overbruggingskrediet voor huurlasten in combinatie met een gedeeltelijke kwijtschelding van de huur door de verhuurder, middels een vrijwillige overeenkomst tussen huurder en verhuurder. De aanvraag voor een tussenkomst van de Vlaamse overheid was mogelijk tot en met 30 september2020. Het coronavirus heeft echter nog altijd een grote socio-economische impact. Het is dan ook wenselijk om de getroffen handelaars langer de mogelijkheid te bieden om gebruik te maken van de steunmaatregel. De wijziging beoogt om de aanvraag tot ondersteuning van ondernemingen, die door liquiditeitsproblemen als gevolg van de coronamaatregelen moeilijkheden hebben om de handelshuur te betalen, met twee maanden te verlengen.  

Bekrachtiging en afkondiging decreet COVID-19-Winwinlening

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet dat het decreet over de Winwinlening wijzigt, wat betreft de COVID-19-Winwinlening. Dit decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 30 september 2020 .  

Raad van Bestuur Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM): vervanging lid

De Vlaamse Regering keurt de hersamenstelling goed van de Raad van Bestuur van de Limburgse Reconversie Maatschappij (LRM). Frieda Brepoels vervangt Rita Moors die haar ontslag als bestuurder heeft aangeboden.  

Goedkeuring addendum 1 aan brownfieldconvenant 98. Hemiksem-Scheldestroom

Het brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten om braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde 'brownfields', te herontwikkelen. Het decreet zorgt voor een systematiek waarbij de betrokken actoren een brownfieldconvenant kunnen sluiten met de Vlaamse Regering, dat recht geeft op incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven het project en de rechten en plichten tussen partijen. Wijzigingen kunnen enkel via een addendum aan het convenant en na ondertekening door alle betrokken partijen. De Vlaamse Regering keurt nu het Addendum 1 goed aan het Brownfieldconvenant 98. Hemiksem-Scheldestroom. Het gaat om een aanpassing met in- en uittredende actoren, een wijziging van de omschrijving van het brownfieldproject, en de verlenging van de uitvoeringstermijn tot 31 december 2040.

Wetenschap 

-

Innovatie

-

Andere 

Vervolledigen van ‘Vizier 2030 – een 2030-doelstellingenkader voor Vlaanderen’

Vizier 2030 is het 2030-doelstellingkader voor Vlaanderen. Het werd samen met een indicatorenset door de Vlaamse Regering Bourgeois goedgekeurd op 5 april 2019. Hiermee wordt invulling gegeven aan de oproep van de Verenigde Naties om de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG's) uit de mondiale 2030 Agenda voor Duurzame Ontwikkeling te vertalen naar eigen doelstellingen en beleid. Sinds de goedkeuring van Vizier 2030 deden zich een aantal beleidsontwikkelingen voor die een bijsturing van Vizier 2030 en de indicatorenset noodzakelijk maakt. Zo werden het Woonbeleidsplan, het Vlaams Energie- en Klimaatplan en het Luchtbeleidsplan goedgekeurd. Het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen en de Mobiliteitsvisie 2040 zullen na hun goedkeuring geïntegreerd worden. Naast aanpassingen naar aanleiding van de integratie van de 2030-doelstellingen uit de Vlaamse langetermijnbeleidsplannen werd de oorspronkelijke indicatorenset vervolledigd en op punt gesteld. Vizier 2030 bestaat nu uit 53 doelstellingen en 111 indicatoren. De Vlaamse Regering keurt deze herwerkte versie van Vizier nu goed.  

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  COVID-19: een overzicht van onderzoek en innovatie in Vlaanderen

  19 oktober 2020

  Alle academische instellingen en onderzoeksinstellingen hebben noodgedwongen de normale onderzoeksactiviteiten afgebouwd en tot een minimum herleid of gestopt. Enkel het onderzoek op COVID-19 gerelateerde onderwerpen gaat door. Een aantal onderzoeksprojecten werden geheroriënteerd op COVID-19 onderzoek. Ook de industrie zet zich in om oplossingen te ontwikkelen voor verschillende aspecten gelieerd aan COVID-19. Het onderzoek is breed aangepakt en het omvat epidemiologie, diagnose, behandeling en maatschappelijke impact. Een overzicht.

 • Europese Raad: COVID-19, klimaat, Brexit en EU-Afrika

  Europese Raad: COVID-19, klimaat, Brexit en EU-Afrika

  19 oktober 2020

  Vorige week kwamen de EU-leiders in Brussel bij elkaar om te spreken over de COVID-19 crisis, de betrekkingen met het Verenigd Koninkrijk, de klimaatverandering en de betrekkingen met Afrika.

 • EU-nieuws deze week | 12 - 16 oktober 2020

  16 oktober 2020

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (15 oktober 2020)

  15 oktober 2020

  O.a. vraag om uitleg over het recht op ondernemen in tijden van corona, initiatieven om de innovatiesteun voor bedrijven toegankelijker te maken, het industrieforum en het beleid voor een digitale industrie, het stimuleren van vrouwelijk ondernemerschap, 

 • Brexit: Vlaanderen voorziet 83 miljoen euro extra steun voor bedrijven

  12 oktober 2020

  De Brexit-taskforce van de Vlaamse Regering voorziet 83 miljoen euro extra steun voor bedrijven die getroffen worden door de gevolgen van de brexit. Dat werd beslist in een vergadering van de taskforce in Brugge. Daarvan zal 33 miljoen euro gaan naar export en 50 miljoen naar het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) die dat zal voorzien in bedrijfssteun. Vlaams minister-president Jan Jambon lanceerde ook een oproep aan KMO's om zich goed voor te bereiden op de Brexit.