Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (22 december 2017)

Filter items
Nieuws
23 december 2017

Economie

Convenant Roger Van Overstraeten Society vzw 2018-2022

De Vlaamse Regering keurt het ontwerp van convenant 2018-2022 goed tussen de Vlaamse Gemeenschap en de RVO-Society vzw (Roger Van Overstraeten Society). De RVO-Society is een initatief van IMEC, 12 bedrijven uit de ICT-sector, 3 universiteiten en een aantal individuele leden. Het is een netwerkorganisatie, die een brug moet vormen tussen innovatie en onderwijs en vorming. RVO-Society vertaalt de vooruitgang van technologie en wetenschappen en de maatschappelijke relevantie ervan zowel in educatieve projecten voor het onderwijs en voor de vrije tijd als in initiatieven voor het grote publiek. 

> Lees ook: Jaarlijks 819.000 euro voor brug tussen wetenschap en jongeren

EFRO Vlaanderen 2014-2020: InQbet Accelerator

In het kader van het programma EFRO Vlaanderen 2014-2020 keurt de Vlaamse Regering de cofinanciering van het EFRO-project 1233 - 'InQbet Accelerator' (Procter and Gamble) goed. De InQbet Accelerator moet het succes van startups en groeibedrijven bij de vermarkting van innovatieve producten en businessmodellen vergroten. De bevoegde minister voor Werk, Economie, Innovatie enSport zal een Hermessubsidie toekennen van 603.000 euro.

EFRO BioBaseFlow

In het kader van het programma EFRO Vlaanderen 2014-2020 keurt de Vlaamse Regering de cofinanciering goed van het EFRO-project 1235 - 'Bio Base Flow' (Bio Base Europe Pilot Plant). De Bio Base Europe Pilot Plant is een internationaal bekende schakel in de innovatieketen van de biogebaseerde economie. Dit project beoogt de versnelling van de technologietransfer en beter projectmanagement door middel van nieuwe procesapparatuur en een vernieuwend concept van partner hubs en projectmanagement rooms met geïntegreerde infrastructuur voor processturing. De Vlaamse Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport zal een Hermessubsidie toekennen van 735.000 euro. 

Strategische transformatiesteun Punch Powertrain

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 2 miljoen euro toe aan Punch Powertrain nv in Sint-Truiden. Punch Powertrain ontwerpt, ontwikkelt en produceert complete en zuinige aandrijfsystemen voor de automotive industrie. De steun is bedoeld voor de transformatie naar innovatieve en duurzame producten en productontwikkeling, waarbij verschillende opleidingen worden voorzien voor de medewerkers. 

Strategische transformatiesteun Nike

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 2 miljoen euro toe aan Nike Europe Holding bv in Laakdal.  Nike is wereldwijd marktleider in de sector van sportschoenen en -kleding. De steun is bedoeld voor een opleidingsprogramma waarbij iedere medewerker zowel functiegerelateerde opleidingen als individuele ontwikkeling krijgt volgens de principes van het Nike Logistics System (NLS), een nieuwe manier van trainen/werken die voor het eerst wordt uitgerold in het nieuwe distributiecentrum. 

IMEC subisidies Concorda en Smart Highway 2017-projecten

Het Europese project Concorda bereidt de Europese snelwegen voor op zelfrijdende voertuigen en hoge-densiteit truck platooning door betrouwbare verbonden diensten en technologieën. Het project moet de performantie evalueren van de hybride communicatietechnologieën onder reële verkeerssituaties. Het wordt uitgevoerd door een geïntegreerd partnerschap uit verschillende Europese landen, bestaande uit overheidsorganisaties, industrie en kennispartners. IMEC zal in samenwerking met Flanders Make de geavanceerde testomgeving voor zelfrijdende voertuigen, die opgezet is in het kader van het Concorda project, verder uitbouwen binnen het project Smart Highway 2017. De Vlaamse Regering keurt nu principieel het besluit goed dat de cofinanciering voor een bedrag van 1,447 miljoen euro toekent aan IMEC als hoofdbegunstigde voor de uitvoering van het Vlaamse luik van het Europese Concorda project en dat ook steun toekent voor een bedrag van 1,499 miljoen euro aan IMEC, als hoofdbegunstigde voor de uitvoering van het bijkomende Vlaamse Smart Highway project. 

Strategische transformatiesteun Spaas Kaarsen nv

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 659.000 euro toe aan Spaas Kaarsen nv in Hamont-Achel. Spaas produceert kaarsen in een breed assortiment, en is marktleider in België en één van de belangrijkste Europese spelers op de markt. De steun is bedoeld voor de transformatie van een gewone kaarsenfabrikant naar een kaarsenfabrikant met een uiterst flexibele productieketen, en is gekoppeld aan de ontwikkeling van een innovatief productieproces voor geperste theelichtjes, met naast paraffine ook grondstoffen van 100% duurzame oorsprong zoals palm en stearine. 

Brownfieldconvenant Waarschoot Kapellestraat

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Het decreet ontwikkelde een systematiek waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant afsluiten waarbij rechten ontstaan op incentives en faciliterende maatregelen. De Vlaamse Regering keurt nu principieel het ontwerp van brownfieldconvenant 171. Waarschoot-Kapellestraat goed, met het oog op de publieke consultatie. Het Agentschap Innoveren en Ondernemen zal de inspraakvergadering aankondigen en organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

Regeling van steun aan consortia van ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling

Na advies van de SERV en van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan haar besluit dat de steun regelt aan consortia van ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling ingebed in een ruimer samenwerkingsverband met onderzoeksorganisaties. Dit betreft steun aan O&O-projecten uitgevoerd door ondernemingen met het expliciete doel om een samenwerkingsverband aan te gaan met onderzoeksorganisaties binnen een ruimer geheel. Hierbij is het O&O-project dat gesteund wordt als staatssteun inhoudelijk verschillend van klassieke O&O-bedrijfsprojecten. Het blijft bedrijfssteun voor onderzoek en ontwikkeling, maar er zijn duidelijke verschillen in finaliteit, beoogde effecten en accenten in de evaluatie. Steun wordt enkel toegekend aan O&O-projecten die a priori gericht zijn op integratie in een samenwerkingsverband met onderzoeksorganisaties. Bovendien worden heel wat bepalingen opgenomen om marktverstoring te vermijden in overeenstemming met de bepalingen van de Europese kaderregeling.

Wijziging artikel 14 oprichtingsbesluit Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO)

In artikel 14 van het oprichtingsbesluit van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) werden de presentiegelden voor de leden en de voorzitter geregeld. Daarbij was echter geen indexatie voorzien en ook geen reisvergoeding.  De Vlaamse Regering wijzigt nu artikel 14 van het oprichtingsbesluit van de VARIO om hieraan tegemoet te komen.

Raad van bestuur Syntra-Vlaanderen: intrekking vervanging lid

Op voordracht van het ACLVB en met instemming van de SERV werd Gert Truyens bij besluit van de Vlaamse Regering van 1 december 2017 met ingang van 1 januari 2018 vervangen door Pieter Baert als lid van de raad van bestuur van het Vlaams Agentschap voor Ondernemersvorming - Syntra Vlaanderen. Omdat Pieter Baert een neuwe functie heeft, vraagt de SERV, bij brief van 18 december 2017, om deze vervanging ongedaan te maken en de heer Gert Truyens opnieuw te benoemen in de raad van bestuur. De Vlaamse Regering trekt daarom haar besluit van 1 december in.

Programma Innovatieve Overheidsopdrachten: stand van zaken

In 2016 lanceerde de Vlaamse Regering het N-project 'innovatie voor een toekomstgericht transversaal beleid'. In het kader van dit project werd het 'Programma Innovatieve Overheidsopdrachten' opgestart. De doelstellingen van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten zijn: een kennisplatform uitbouwen voor innovatieve overheidsopdrachten; 3% van het aankoopbudget van de Vlaamse overheid te bestemmen voor innovatieve producten en diensten; een projectportfolio samenstellen van precommerciële innovatieprojecten en de deelname stimuleren aan Europese projecten voor aankoop van innovatie. De Vlaamse Regering neemt nu akte van de stand van zaken van de uitvoering van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten en keurt de vastlegging goed van een bedrag van 3,969 miljoen euro op de begroting 2017 van het Hermesfonds voor de uitvoering van projecten die in september 2017 na de eerste oproep werden geselecteerd. 

Raad van bestuur Participatiemaatschappij Vlaanderen: voordracht onafhankelijke bestuurders

De Participatiemaatschappij Vlaanderen valt onder het toepassingsgebied van het decreet deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector. Overeenkomstig artikel 4 van dit decreet moet minimaal één derde van het aantal stemgerechtigde leden van de raad van bestuur een onafhankelijke bestuurder zijn. De Vlaamse Regering draagt daarom drie onafhankelijke bestuurders voor met het oog op hunbenoeming.

Raad van bestuur Limburgse Reconversie Maatschappij: voordracht onafhankelijke bestuurders

De Raad van bestuur van de Limburgse Reconversie Maatschappij valt onder het toepassingsgebied van het decreet deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector. Overeenkomstig artikel 4 van dit decreet moet minimaal één derde van het aantal stemgerechtigde leden van de raad van bestuur een onafhankelijke bestuurder zijn. De Vlaamse Regering draagt daarom drie onafhankelijke bestuurders voormet het oog op hun benoeming.

Oprichting Media-Invest door PMV en VRT

PMV en VRT willen Media-Invest oprichten, een nieuwe naamloze vennootschap om beloftevolle ondernemingen in de Vlaamse mediasector te financieren en te ondersteunen. De Vlaamse Regering neemt nu kennis van het resultaat van de gesprekken tussen PMV en VRT en de piste tot oprichting van Media-Invest, en verleent daarom haar goedkeuring aan het voorgestelde samenwerkingskader waarbinnen VRT via Media-Invest nv participaties kan nemen in bedrijven binnen de mediasector in Vlaanderen en Brussel.

Decreet over premie om de transactie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren

De Vlaamse Regering beslist tot bekrachtiging en afkondiging van het decreet over een premie om de transactie van werkzoekenden naar ondernemerschap te stimuleren. Dit decreet werd aangenomen door het Vlaams Parlement op 21 december 2017. 

 

 

Wetenschap

Subsidie aan het STEM-academienetwerk

De Vlaamse Regering kent een subsidie van 305.000 euro toe aan het STEM academienetwerk via FTI vzw voor ondersteuning van de STEM-academies - werkingsjaar 2018. De STEM-academies zijn organisaties die wetenschaps- en techniekactiviteiten aanbieden voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die in de vrije tijd (woensdagnamiddag en weekend) gevolgd kunnen worden.

> Lees ook: Ministers Muyters en Crevits steunen ook in 2018 het STEM-academie netwerk

Onderwijsdecreet XXVIII

De Vlaamse Regering hecht haar principiële goedkeuring aan het voorontwerp van decreet over het onderwijs XXVIII. Het decreet heeft twee doelstellingen: enerzijds technische correcties en verduidelijkingen van bestaande thema- en niveaudecreten; en anderzijds een reeks maatregelen tot vereenvoudiging in de ruime zin. Over dit voorontwerp van decreet wordt het advies ingewonnen van de VLOR, van de SERV en van de Raad van Bestuur van Syntra Vlaanderen. Daarnaast wordt het voor onderhandelingen voorgelegd aan de sociale partners.

Klimaatmaatregelen onderwijs: educatie en sensibilisering

In het kader van het Vlaams klimaat- en energiepact verleent de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de verschillende beschreven klimaatacties vanuit het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Het gaat om maatregelen ‘educatie en sensibilisering’ binnen het Vlaams onderwijs, waarvoor een totaalbudget van 1 miljoen euro wordt voorzien.

Convenant Roger Van Overstraeten Society vzw 2018-2022

De Vlaamse Regering keurt het ontwerp van convenant 2018-2022 goed tussen de Vlaamse Gemeenschap en de RVO-Society vzw (Roger Van Overstraeten Society). De RVO-Society is een initatief van IMEC, 12 bedrijven uit de ICT-sector, 3 universiteiten en een aantal individuele leden. Het is een netwerkorganisatie, die een brug moet vormen tussen innovatie en onderwijs en vorming. RVO-Society vertaalt de vooruitgang van technologie en wetenschappen en de maatschappelijke relevantie ervan zowel in educatieve projecten voor het onderwijs en voor de vrije tijd als in initiatieven voor het grote publiek.

> Lees ook: Jaarlijks 819.000 euro voor brug tussen wetenschap en jongeren 

EFRO Vlaanderen 2014-2020: Project 1231 – ‘LOG!VILLE’

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de cofinanciering van het EFRO-project 1231 – ‘LOG!VILLE’ (POM Antwerpen) in het kader van het programma EFRO Vlaanderen 2014-2020. Ze kent meteen ook een Hermessubsidie van bijna 527.000 euro toe aan POM Antwerpen. Het project behelst de bouw, inrichting en exploitatie van een landmark demonstratiecentrum (2.000 m² totale oppervlakte) met focus op de logistiek in zijn totaliteit en innovatie als trigger. Het logistiek demonstratiecentrum creëert een inspirerende omgeving voor alle Vlaamse ondernemingen uit de logistieke sector om innovatieve technologieën en concepten live en virtueel te demonstreren en te beleven. Innovatieve oplossingen kunnen er ook uitgetest worden, met aandacht voor het aspect van co-creatie.

EFRO Vlaanderen 2014-2020: Project 1222 – ‘Onderzoeksgebouw VEG-i-TEC’

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de cofinanciering van het EFRO-project 1222 – ‘Onderzoeksgebouw VEG-i-TEC’ (Universiteit Gent) in het kader van het programma EFRO Vlaanderen 2014-2020. Ze kent meteen ook een Hermessubsidie van 749.000 euro toe aan de Universiteit Gent. In dit project wordt een onderzoeksgebouw verwezenlijkt voor industrieel toegepast onderzoek en ontwikkeling rond verwerkingsprocessen van groenten en aardappelen en energie- en watermanagement in de agro-voedingsindustrie.

Convenant 2013-2018 met Vlerick Business School: verlenging tot 2019

De Vlaamse Regering keurt het tweede addendum goed bij het lopend convenant 2013-2018 met de Vlerick Business School. Het gaat om een verlenging met één jaar. Voor het bijkomende jaar worden voor de vier kritieke prestatie-indicatoren (internationale publicaties, doctoraten, internationale mobiliteit en samenwerking, en internationale onderzoeksfinanciering)  streefcijfers toegevoegd.

Onderzoeksproject 'Gen4Wave': bijkomende subsidie

Het Gen4Wave-initiatief werd in 2014 opgezet door de UGent en de KULeuven met ondersteuning van het innovatieplatform Generaties. Het betreft de opzet en initiële exploitatie van een onderzoeksinfrastructuur (een golfslagtank) die wordt ondergebracht in de UGent-site in Oostende (Plassendale). Hiervoor werd toen 3 miljoen euro subsidie voorzien. Het Gen4Wave project is er op gericht om de Vlaamse maakindustrie een significante positie te bezorgen in de waardeketen van golf- en getijde-energie en tegelijk de sector van offshore en kustwaterbouwkunde te ondersteunen. Nu kent de Vlaamse Regering 2 miljoen euro extra subsidie toe voor de exploitatie van de golfslagtank gedurende de eerste vier jaren.

Convenant 2013-2018 met Instituut voor Tropische Geneeskunde: verlenging tot 2019

De Vlaamse Regering keurt het addendum goed bij het lopend convenant 2013-2018 met het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Het gaat om een verlenging met één jaar.

Inkanteling I Cleantech Vlaanderen bij VITO: addendum 2 bij het convenant

Het huidige beleid van de Vlaamse Regering is erop gericht de slagkracht van het overheidsinstrumentarium voor innovatie te versterken en te vereenvoudigen. Een middel daartoe is het samensmelten van overheidsgestuurde organisaties, (lichte) structuren. De Vlaamse Regering hecht daarom haar goedkeuring aan addendum 2 bij het convenant 2014-2018 tussen het Vlaams Gewest en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Concreet gaat het om de inkanteling van I Clean Tech Vlaanderen (ICTV) in VITO met het oog op een grotere synergie en draagkracht voor het onderzoeks- en economisch onderwerp 'cleantech' in Vlaanderen.

IMEC subisidies Concorda en Smart Highway 2017-projecten

Het Europese project Concorda bereidt de Europese snelwegen voor op zelfrijdende voertuigen en hoge-densiteit truck platooning door betrouwbare verbonden diensten en technologieën. Het project moet de performantie evalueren van de hybride communicatietechnologieën onder reële verkeerssituaties. Het wordt uitgevoerd door een geïntegreerd partnerschap uit verschillende Europese landen, bestaande uit overheidsorganisaties, industrie en kennispartners. IMEC zal in samenwerking met Flanders Make de geavanceerde testomgeving voor zelfrijdende voertuigen, die opgezet is in het kader van het Concorda project, verder uitbouwen binnen het project Smart Highway 2017. De Vlaamse Regering keurt nu principieel het besluit goed dat de cofinanciering voor een bedrag van 1,447 miljoen euro toekent aan IMEC als hoofdbegunstigde voor de uitvoering van het Vlaamse luik van het Europese Concorda project en dat ook steun toekent voor een bedrag van 1,499 miljoen euro aan IMEC, als hoofdbegunstigde voor de uitvoering van het bijkomende Vlaamse Smart Highway project. 

Convenant Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten

De Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten (KVAB) richt zich op het bevorderen van wetenschap en kunst in Vlaanderen en profileert zich als een vooraanstaand forum voor Vlaamse wetenschappers en kunstenaars. De Vlaamse Regering keurt nu het ontwerp van convenant goed voor de periode 2018-2023 met de Koninklijke Vlaamse Academie van België (KVAB). De Vlaamse minister bevoegd voor het Wetenschaps- en innovatiebeleid zal het convenant ondertekenen en verder uitvoeren. 

>> Lees ook: Koninklijke Vlaamse Academie van België (KVAB): nieuw convenant 2018-2023

3 Hermes investeringsdossiers: stimuleren groei, transformatie en innovatie

Bij het Hermesfonds is een provisie voorzien voor investeringen in Onderzoek en Ontwikkeling en het bedrijfsleven. In dit kader keurt de Vlaamse Regering de investering goed vanuit het Hermesfonds in drie infrastructuren voor onderzoek en ontwikkeling: TIER 1 Supercomputing Platform 2018-2022 (30 miljoen euro); Overbruggingsfinanciering 2018 voor Big Science Projecten (795.000 euro) en Uitbouw MarineRobotics Centre (3 miljoen euro). 

> Lees ook: Vlaamse overheid investeert in 'Marine Robotics Centre'

> Lees ook: 30 miljoen euro voor supercomputer

Wetenschapscommunicatie: subsidies

Om de investeringen die Vlaanderen doet voor wetenschap, technologie, innovatie en ondernemerschap meer tastbaar en visualiseerbaar te maken voor de Vlaming, kent de Vlaamse Regering 1,55 miljoen euro toe aan vzw Flanders District of Creativity voor de uitvoering van het project 'The future is now'. Dat wordt een meerdaags evenement in Antwerpen dat zich richt op ondernemers, professionals en het grote publiek om hen kennis te laten maken met wat Vlaanderen te bieden heeft op innovatief vlak en om te leren van mekaar en van de beste voorbeelden uit heel de wereld. Aan het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen wordt een projectsubsidie van 600.000 euro toegekend voor de opstart en uitvoering van het project 'Vlaamse Wetenschapsagenda'.

Regeling van steun aan consortia van ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling

Na advies van de SERV en van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan haar besluit dat de steun regelt aan consortia van ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling ingebed in een ruimer samenwerkingsverband met onderzoeksorganisaties. Dit betreft steun aan O&O-projecten uitgevoerd door ondernemingen met het expliciete doel om een samenwerkingsverband aan te gaan met onderzoeksorganisaties binnen een ruimer geheel. Hierbij is het O&O-project dat gesteund wordt als staatssteun inhoudelijk verschillend van klassieke O&O-bedrijfsprojecten. Het blijft bedrijfssteun voor onderzoek en ontwikkeling, maar er zijn duidelijke verschillen in finaliteit, beoogde effecten en accenten in de evaluatie. Steun wordt enkel toegekend aan O&O-projecten die a priori gericht zijn op integratie in een samenwerkingsverband met onderzoeksorganisaties. Bovendien worden heel wat bepalingen opgenomen om marktverstoring te vermijden in overeenstemming met de bepalingen van de Europese kaderregeling.

Wijziging FWO besluiten

Op 1 januari 2016 werd de financiering van zware en middelzware onderzoeksinfrastructuur overgedragen van de Herculesstichting naar het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO). De bestaande regelgeving (het Herculesbesluit) voor de financiering van de onderzoeksinfrastructuur werd bij de transitie niet aangepast. Daarnaast heeft de raad van bestuur van het FWO, op vraag van de Vlaamse Regering, de evaluatieprocedures van de financieringskanalen voor mandaten en projecten hervormd. De Vlaamse Regering wijzigt daarom principieel twee besluiten: over het toekennen van doctoraatsbeurzen voor de uitvoering van projecten van strategisch basisonderzoek en over de subsidiëring door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO). Het gaat om wijzigingen op twee vlakken: de hervorming van de steunprogramma's voor mandaten en projecten voor fundamenteel onderzoek en doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek; en de financiering van middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur. De regelgeving middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur wordt zo geactualiseerd en opgenomen in het subsidiebesluit FWO. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State.

Erkenning vzw Flanders Make als strategisch onderzoekscentrum

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het convenant 2018-2022 met de vzw Flanders Make. Ze erkent de vzw Flanders Make meteen ook als strategisch onderzoekscentrum vanaf 1 januari 2018. De strategische doelstelling van Flanders Make is de lange termijnversterking van de internationale competitiviteitspositie van de Vlaamse maakindustrie door het uitvoeren van industriegedreven, precompetitief, excellent, strategisch en toegepast onderzoek met het oog op valorisatie, in de domeinen mechatronica, productontwikkelingsmethodes en geavanceerde productietechnologieën.

 

 

Innovatie

Subsidie aan het STEM-academienetwerk

De Vlaamse Regering kent een subsidie van 305.000 euro toe aan het STEM academienetwerk via FTI vzw voor ondersteuning van de STEM-academies - werkingsjaar 2018. De STEM-academies zijn organisaties die wetenschaps- en techniekactiviteiten aanbieden voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die in de vrije tijd (woensdagnamiddag en weekend) gevolgd kunnen worden.

> Lees ook: Ministers Muyters en Crevits steunen ook in 2018 het STEM-academie netwerk

Klimaatmaatregelen onderwijs: educatie en sensibilisering

In het kader van het Vlaams klimaat- en energiepact verleent de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de verschillende beschreven klimaatacties vanuit het beleidsdomein Onderwijs en Vorming. Het gaat om maatregelen ‘educatie en sensibilisering’ binnen het Vlaams onderwijs, waarvoor een totaalbudget van 1 miljoen euro wordt voorzien.

Convenant Roger Van Overstraeten Society vzw 2018-2022

De Vlaamse Regering keurt het ontwerp van convenant 2018-2022 goed tussen de Vlaamse Gemeenschap en de RVO-Society vzw (Roger Van Overstraeten Society). De RVO-Society is een initatief van IMEC, 12 bedrijven uit de ICT-sector, 3 universiteiten en een aantal individuele leden. Het is een netwerkorganisatie, die een brug moet vormen tussen innovatie en onderwijs en vorming. RVO-Society vertaalt de vooruitgang van technologie en wetenschappen en de maatschappelijke relevantie ervan zowel in educatieve projecten voor het onderwijs en voor de vrije tijd als in initiatieven voor het grote publiek. 

EFRO Vlaanderen 2014-2020: InQbet Accelerator

In het kader van het programma EFRO Vlaanderen 2014-2020 keurt de Vlaamse Regering de cofinanciering van het EFRO-project 1233 - 'InQbet Accelerator' (Procter and Gamble) goed. De InQbet Accelerator moet het succes van startups en groeibedrijven bij de vermarkting van innovatieve producten en businessmodellen vergroten. De bevoegde minister voor Werk, Economie, Innovatie enSport zal een Hermessubsidie toekennen van 603.000 euro.

EFRO BioBaseFlow

In het kader van het programma EFRO Vlaanderen 2014-2020 keurt de Vlaamse Regering de cofinanciering goed van het EFRO-project 1235 - 'Bio Base Flow' (Bio Base Europe Pilot Plant). De Bio Base Europe Pilot Plant is een internationaal bekende schakel in de innovatieketen van de biogebaseerde economie. Dit project beoogt de versnelling van de technologietransfer en beter projectmanagement door middel van nieuwe procesapparatuur en een vernieuwend concept van partner hubs en projectmanagement rooms met geïntegreerde infrastructuur voor processturing. De Vlaamse Minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport zal een Hermessubsidie toekennen van 735.000 euro. 

EFRO Vlaanderen 2014-2020: Project 1231 – ‘LOG!VILLE’

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de cofinanciering van het EFRO-project 1231 – ‘LOG!VILLE’ (POM Antwerpen) in het kader van het programma EFRO Vlaanderen 2014-2020. Ze kent meteen ook een Hermessubsidie van bijna 527.000 euro toe aan POM Antwerpen. Het project behelst de bouw, inrichting en exploitatie van een landmark demonstratiecentrum (2.000 m² totale oppervlakte) met focus op de logistiek in zijn totaliteit en innovatie als trigger. Het logistiek demonstratiecentrum creëert een inspirerende omgeving voor alle Vlaamse ondernemingen uit de logistieke sector om innovatieve technologieën en concepten live en virtueel te demonstreren en te beleven. Innovatieve oplossingen kunnen er ook uitgetest worden, met aandacht voor het aspect van co-creatie.

EFRO Vlaanderen 2014-2020: Project 1222 – ‘Onderzoeksgebouw VEG-i-TEC’

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de cofinanciering van het EFRO-project 1222 – ‘Onderzoeksgebouw VEG-i-TEC’ (Universiteit Gent) in het kader van het programma EFRO Vlaanderen 2014-2020. Ze kent meteen ook een Hermessubsidie van 749.000 euro toe aan de Universiteit Gent. In dit project wordt een onderzoeksgebouw verwezenlijkt voor industrieel toegepast onderzoek en ontwikkeling rond verwerkingsprocessen van groenten en aardappelen en energie- en watermanagement in de agro-voedingsindustrie.

Onderzoeksproject 'Gen4Wave': bijkomende subsidie

Het Gen4Wave-initiatief werd in 2014 opgezet door de UGent en de KULeuven met ondersteuning van het innovatieplatform Generaties. Het betreft de opzet en initiële exploitatie van een onderzoeksinfrastructuur (een golfslagtank) die wordt ondergebracht in de UGent-site in Oostende (Plassendale). Hiervoor werd toen 3 miljoen euro subsidie voorzien. Het Gen4Wave project is er op gericht om de Vlaamse maakindustrie een significante positie te bezorgen in de waardeketen van golf- en getijde-energie en tegelijk de sector van offshore en kustwaterbouwkunde te ondersteunen. Nu kent de Vlaamse Regering 2 miljoen euro extra subsidie toe voor de exploitatie van de golfslagtank gedurende de eerste vier jaren.

vzw Team Bedrijfstrajecten: statuten en convenant

Het aangepaste decreet Wetenschaps- & Innovatiebeleid werd op 17 november door de Vlaamse Regering bekrachtigd en afgekondigd. Met de aanpassingen aan het decreet werden een aantal regelingen rond de organisatie van het innovatiebeleid verder afgesteld en verfijnd, onder andere naar aanleiding van de recente herstructureringen binnen het beleidsdomein economie, wetenschap en innovatiebeleid. Deze decretale aanpassing laat nu toe om de voorziene fusie van de vijf Innovatiecentra tot één vzw door te voeren. De Vlaamse Regering hecht nu haar goedkeuring aan de statuten van en het convenant met de vzw Team Bedrijfstrajecten. Eén van de kerntaken van het Agentschap Innoveren & Ondernemen is het organiseren van een universele toegangspoort voor ondernemersvragen aan de overheid en voor specifieke vragen over het overheidsinstrumentarium gericht op ondernemingen. Deze kerntaak wordt onder meer geconcretiseerd via de stroomlijning en verdere uitbouw van de front office. De operationele invulling van deze front office wordt de hoofdopdracht van de eengemaakte vzw in samenwerking met het Contact Center van het Agentschap.

Inkanteling I Cleantech Vlaanderen bij VITO: addendum 2 bij het convenant

Het huidige beleid van de Vlaamse Regering is erop gericht de slagkracht van het overheidsinstrumentarium voor innovatie te versterken en te vereenvoudigen. Een middel daartoe is het samensmelten van overheidsgestuurde organisaties, (lichte) structuren. De Vlaamse Regering hecht daarom haar goedkeuring aan addendum 2 bij het convenant 2014-2018 tussen het Vlaams Gewest en de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Concreet gaat het om de inkanteling van I Clean Tech Vlaanderen (ICTV) in VITO met het oog op een grotere synergie en draagkracht voor het onderzoeks- en economisch onderwerp 'cleantech' in Vlaanderen.

Strategische transformatiesteun Punch Powertrain

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun van 2 miljoen euro toe aan Punch Powertrain nv in Sint-Truiden. Punch Powertrain ontwerpt, ontwikkelt en produceert complete en zuinige aandrijfsystemen voor de automotive industrie. De steun is bedoeld voor de transformatie naar innovatieve en duurzame producten en productontwikkeling, waarbij verschillende opleidingen wordenvoorzien voor de medewerkers. 

IMEC subisidies Concorda en Smart Highway 2017-projecten

Het Europese project Concorda bereidt de Europese snelwegen voor op zelfrijdende voertuigen en hoge-densiteit truck platooning door betrouwbare verbonden diensten en technologieën. Het project moet de performantie evalueren van de hybride communicatietechnologieën onder reële verkeerssituaties. Het wordt uitgevoerd door een geïntegreerd partnerschap uit verschillende Europese landen, bestaande uit overheidsorganisaties, industrie en kennispartners. IMEC zal in samenwerking met Flanders Make de geavanceerde testomgeving voor zelfrijdende voertuigen, die opgezet is in het kader van het Concorda project, verder uitbouwen binnen het project Smart Highway 2017. De Vlaamse Regering keurt nu principieel het besluit goed dat de cofinanciering voor een bedrag van 1,447 miljoen euro toekent aan IMEC als hoofdbegunstigde voor de uitvoering van het Vlaamse luik van het Europese Concorda project en dat ook steun toekent voor een bedrag van 1,499 miljoen euro aan IMEC, als hoofdbegunstigde voor de uitvoering van het bijkomende Vlaamse Smart Highway project. 

3 Hermes investeringsdossiers: stimuleren groei, transformatie en innovatie

Bij het Hermesfonds is een provisie voorzien voor investeringen in Onderzoek en Ontwikkeling en het bedrijfsleven. In dit kader keurt de Vlaamse Regering de investering goed vanuit het Hermesfonds in drie infrastructuren voor onderzoek en ontwikkeling: TIER 1 Supercomputing Platform 2018-2022 (30 miljoen euro); Overbruggingsfinanciering 2018 voor Big Science Projecten (795.000 euro) en Uitbouw MarineRobotics Centre (3 miljoen euro). 

> Lees ook: Vlaamse overheid investeert in 'Marine Robotics Centre'

> Lees ook: 30 miljoen euro voor supercomputer

Wetenschapscommunicatie: subsidies

Om de investeringen die Vlaanderen doet voor wetenschap, technologie, innovatie en ondernemerschap meer tastbaar en visualiseerbaar te maken voor de Vlaming, kent de Vlaamse Regering 1,55 miljoen euro toe aan vzw Flanders District of Creativity voor de uitvoering van het project 'The future is now'. Dat wordt een meerdaags evenement in Antwerpen dat zich richt op ondernemers, professionals en het grote publiek om hen kennis te laten maken met wat Vlaanderen te bieden heeft op innovatief vlak en om te leren van mekaar en van de beste voorbeelden uit heel de wereld. Aan het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen wordt een projectsubsidie van 600.000 euro toegekend voor de opstart en uitvoering van het project 'Vlaamse Wetenschapsagenda'.

Regeling van steun aan consortia van ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling

Na advies van de SERV en van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan haar besluit dat de steun regelt aan consortia van ondernemingen voor onderzoek en ontwikkeling ingebed in een ruimer samenwerkingsverband met onderzoeksorganisaties. Dit betreft steun aan O&O-projecten uitgevoerd door ondernemingen met het expliciete doel om een samenwerkingsverband aan te gaan met onderzoeksorganisaties binnen een ruimer geheel. Hierbij is het O&O-project dat gesteund wordt als staatssteun inhoudelijk verschillend van klassieke O&O-bedrijfsprojecten. Het blijft bedrijfssteun voor onderzoek en ontwikkeling, maar er zijn duidelijke verschillen in finaliteit, beoogde effecten en accenten in de evaluatie. Steun wordt enkel toegekend aan O&O-projecten die a priori gericht zijn op integratie in een samenwerkingsverband met onderzoeksorganisaties. Bovendien worden heel wat bepalingen opgenomen om marktverstoring te vermijden in overeenstemming met de bepalingen van de Europese kaderregeling.

Wijziging artikel 14 oprichtingsbesluit Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO)

In artikel 14 van het oprichtingsbesluit van de Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO) werden de presentiegelden voor de leden en de voorzitter geregeld. Daarbij was echter geen indexatie voorzien en ook geen reisvergoeding.  De Vlaamse Regering wijzigt nu artikel 14 van het oprichtingsbesluit van de VARIO om hieraan tegemoet te komen.

Wijziging FWO besluiten

Op 1 januari 2016 werd de financiering van zware en middelzware onderzoeksinfrastructuur overgedragen van de Herculesstichting naar het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO). De bestaande regelgeving (het Herculesbesluit) voor de financiering van de onderzoeksinfrastructuur werd bij de transitie niet aangepast. Daarnaast heeft de raad van bestuur van het FWO, op vraag van de Vlaamse Regering, de evaluatieprocedures van de financieringskanalen voor mandaten en projecten hervormd. De Vlaamse Regering wijzigt daarom principieel twee besluiten: over het toekennen van doctoraatsbeurzen voor de uitvoering van projecten van strategisch basisonderzoek en over de subsidiëring door het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO). Het gaat om wijzigingen op twee vlakken: de hervorming van de steunprogramma's voor mandaten en projecten voor fundamenteel onderzoek en doctoraatsbeurzen voor strategisch basisonderzoek; en de financiering van middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur. De regelgeving middelzware en zware onderzoeksinfrastructuur wordt zo geactualiseerd en opgenomen in het subsidiebesluit FWO. Over dit wijzigingsbesluit wordt het advies ingewonnen van de SERV en daarna van de Raad van State. 

Erkenning vzw Flanders Make als strategisch onderzoekscentrum

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan het convenant 2018-2022 met de vzw Flanders Make. Ze erkent de vzw Flanders Make meteen ook als strategisch onderzoekscentrum vanaf 1 januari 2018. De strategische doelstelling van Flanders Make is de lange termijnversterking van de internationale competitiviteitspositie van de Vlaamse maakindustrie door het uitvoeren van industriegedreven, precompetitief, excellent, strategisch en toegepast onderzoek met het oog op valorisatie, in de domeinen mechatronica, productontwikkelingsmethodes en geavanceerde productietechnologieën.

Programma Innovatieve Overheidsopdrachten: stand van zaken

In 2016 lanceerde de Vlaamse Regering het N-project 'innovatie voor een toekomstgericht transversaal beleid'. In het kader van dit project werd het 'Programma Innovatieve Overheidsopdrachten' opgestart. De doelstellingen van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten zijn: een kennisplatform uitbouwen voor innovatieve overheidsopdrachten; 3% van het aankoopbudget van de Vlaamse overheid te bestemmen voor innovatieve producten en diensten; een projectportfolio samenstellen van precommerciële innovatieprojecten en de deelname stimuleren aan Europese projecten voor aankoop van innovatie. De Vlaamse Regering neemt nu akte van de stand van zaken van de uitvoering van het Programma Innovatieve Overheidsopdrachten en keurt de vastlegging goed van een bedrag van 3,969 miljoen euro op de begroting 2017 van het Hermesfonds voor de uitvoering van projecten die in september 2017 na de eerste oproep werden geselecteerd.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  Krijgt jouw evenement het EU-voorzitterschapslabel?

  1 februari 2023

  Op 1 januari 2024 neemt België het Voorzitterschap op van de Raad van de Europese Unie. Een aantal publieksgerichte initiatieven of events kunnen het EU-voorzitterschapslabel toegekend krijgen en zo in de kijker worden geplaatst tijdens het voorzitterschap.

 • Europees partnerschap over duurzame blauwe economie gestart

  30 januari 2023

  Als derde in het rijtje van de partnerschappen met cofinanciering in Horizon Europe cluster 6, en na Biodiversa+ en Water4All, is nu het ‘Sustainable Blue Economy’ partnerschap (SBEP) vorige week in Rome van start gegaan.

 • Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  Vlaanderen versoepelt energiesteun om bedrijven door crisis te loodsen

  27 januari 2023

  Bedrijven die geconfronteerd worden met stijgende energie-uitgaven als gevolg van de Oekraïnecrisis konden reeds energiesteun aanvragen voor het vierde kwartaal van 2022. Vandaag werd op voorstel van Vlaams minister van Economie Jo Brouns dit pakket uitgebreid voor het eerste kwartaal van 2023.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (27 januari 2023)

  27 januari 2023

  O.a. principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 225. Ranst – Oostmalsesteenweg

 • EU-nieuws deze week | week 2

  EU-nieuws deze week | 23 - 27 januari 2023

  27 januari 2023

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.