Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (8 december 2017)

Filter items
Nieuws
8 december 2017

Economie

Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 145. Oudenaarde – Saffre Frères

Het Brownfielddecreet heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen (de zogenaamde ‘brownfields’). In het kader van de zesde oproep hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van brownfieldconvenant 145. Oudenaarde – Saffre Frères. Ze geeft de opdracht aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen om op het gepaste tijdstip de voorziene inspraakvergadering te organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.

 
Principiële goedkeuring Brownfieldconvenant 121. Gullegem – Heulebeek

Het Brownfielddecreet heeft tot doel investeerders en projectontwikkelaars aan te zetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen (de zogenaamde ‘brownfields’). In het kader van de vierde oproep hecht de Vlaamse Regering haar principiële goedkeuring aan het ontwerp van brownfieldconvenant 121. Gullegem – Heulebeek. Ze geeft de opdracht aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen om op het gepaste tijdstip de voorziene inspraakvergadering te organiseren in samenwerking met de betrokken gemeente.
 

Toekenning strategische transformatiesteun Ajinomoto OmniChem nv in Wetteren

De Vlaamse Regering kent 1 miljoen euro strategische transformatiesteun toe aan Ajinomoto OmniChem nv in Wetteren. Ajinomoto OmniChem is al meer dan 40 jaar actief in de productie van fijnchemicaliën voor de farmaceutische sector.

 
Toekenning strategische transformatiesteun aan Triple S nv in Peer

De Vlaamse Regering kent 630.000 euro strategische transformatiesteun toe aan Triple S nv in Peer. De vraag naar kunststofvezels stijgt sterk. Triple S wil op die marktvraag inspelen door in de toekomst enkel nog synthetische garens te produceren in Peer. De transformatie is essentieel voor Triple S om zich te onderscheiden van concurrenten uit lageloonlanden en het verzekert het duurzame voortbestaan van Triple S in Vlaanderen waarbij niet alleen de huidige werkgelegenheid behouden blijft, maar ook 38 nieuwe arbeidsplaatsen zullen gecreëerd worden.

 
Wijzigingsbesluit regionale steungebieden

Een Europese verordening heeft aan de algemene steunverordening in het kader van de regionale steungebieden een artikel toegevoegd dat stelt dat activiteiten in de regionale steungebieden gedurende twee jaar vóór de steunaanvraag tot twee jaar na de beëindiging van de investeringen niet verplaatst kunnen worden. De Vlaamse Regering neemt deze verplichting nu principieel op in haar besluit tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.

 
Regeling cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten

Het ‘Programma Innovatieve Overheidsopdrachten’ stimuleert onder meer 'precommercieel innovatief aankopen', waarbij onderzoek- en ontwikkelingsdiensten worden aangekocht door de overheid om tot nieuwe oplossingen te komen. Na advies van de SERV en na feedback van de Werkgroep Innovatieve Overheidsopdrachten en andere stakeholders hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan de regeling van cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten. Via cofinanciering van innovatieprojecten wil het ‘Programma voor Innovatieve Overheidsopdrachten’ het aankopen van onderzoeksdiensten in de publieke sector in Vlaanderen aanmoedigen. Het besluit werkt een beslissingskader voor cofinanciering uit. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.

> Zie ook Vlaamse Regering hecht opnieuw haar principiële goedkeuring aan regeling cofinanciering onderzoek en ontwikkeling in kader van overheidsopdrachten


Screen Flanders: toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire of animatiefilm, of animatiereeksen

Het besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire- of animatiefilm, of van animatiereeksen werd goedgekeurd op 9 november 2012. De succesvolle maatregel is gekend onder de naam ‘Screen Flanders’ en is bijna vijf jaar van toepassing. Deze jaren praktijkervaring hebben er voor gezorgd dat de maatregel aan een update toe is. Bij de toepassing van de maatregel zijn er een aantal onvolkomenheden vastgesteld die dringend verduidelijkt en aangevuld moeten worden zodat deze beter overeenstemmen met de toepassing in de praktijk. De Vlaamse Regering keurt daarom, na advies van de Raad van State, definitief het nieuwe besluit goed tot toekenning van steun aan audiovisuele werken van het type lange fictie-, documentaire- of animatiefilm, of van animatiereeksen.

 

Wetenschap

Citizen Science: goedkeuring lancering oproep tot indienen projectvoorstellen

Citizen Science of burgerwetenschap komt erop neer dat wetenschappers beroep doen op vrijwillige burgers die zelf geen wetenschapper zijn om hen ondersteunende taken te laten uitvoeren. Burgers doen observaties, voeren metingen uit, verzamelen data en leveren ideeën aan wetenschappers. In Vlaanderen blijkt de kennis en expertise over Citizen Science eerder gering en verspreid. Om dit verder uit te bouwen, keurt de Vlaamse Regering nu de lancering van de oproep voor 'Citizen Science' goed. Voor de eerste oproep Citizens Science projecten wordt 1 miljoen euro voorzien. In de projecten worden de burgers aangemoedigd om bij te dragen aan het genereren van onderzoeksresultaten en inzichten op basis van hun expertise, nieuwsgierigheid en bereidwilligheid om deel te nemen, en dit zonder afbreuk te doen aan de kwaliteit van het onderzoek. De minister bevoegd voor Werk, Economie, Innovatie en Sport zal deze beslissing verder uitvoeren.

> Zie ook Citizen Science: Vlaamse Regering keurt lancering oproep tot indienen projectvoorstellen goed

 

Aanstelling bedrijfsrevisor bij Agentschap Plantentuin Meise

De Vlaamse Regering stelt het kantoor Bureau Piet H. Vermeeren Bedrijfsrevisor BV BVBA aan als bedrijfsrevisor bij het Agentschap Plantentuin Meise voor de controle van de boekjaren 2017 tot en met 2019.

 

Innovatie

Regeling cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten

Het ‘Programma Innovatieve Overheidsopdrachten’ stimuleert onder meer 'precommercieel innovatief aankopen', waarbij onderzoek- en ontwikkelingsdiensten worden aangekocht door de overheid om tot nieuwe oplossingen te komen. Na advies van de SERV en na feedback van de Werkgroep Innovatieve Overheidsopdrachten en andere stakeholders hecht de Vlaamse Regering opnieuw haar principiële goedkeuring aan de regeling van cofinanciering van onderzoek en ontwikkeling in het kader van overheidsopdrachten. Via cofinanciering van innovatieprojecten wil het ‘Programma voor Innovatieve Overheidsopdrachten’ het aankopen van onderzoeksdiensten in de publieke sector in Vlaanderen aanmoedigen. Het besluit werkt een beslissingskader voor cofinanciering uit. Over dit besluit wordt nog het advies ingewonnen van de Raad van State.

> Zie ook Vlaamse Regering hecht opnieuw haar principiële goedkeuring aan regeling cofinanciering onderzoek en ontwikkeling in kader van overheidsopdrachten

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Vlaanderen investeert 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur

  1 december 2022

  Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Innovatie Jo Brouns investeert via het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur. Via dit programma wordt de Vlaamse deelname aan grootschalige, internationale faciliteiten gefinancierd.

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 november 2022)

  Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (25 november 2022)

  28 november 2022

  O.a. wijzigingsbesluit kmo-portefeuille: invoering van thema’s en een kwaliteitskamer en convenant Flanders District of Creativity vzw 2023-2027.

 • Vlaamse Regering stelt paal en perk aan opleidingen over cryptomunten

  Vlaamse Regering stelt paal en perk aan opleidingen over cryptomunten

  25 november 2022

  De Vlaamse Regering heeft de hervorming van de kmo-portefeuille  definitief goedgekeurd. Het instrument wordt ten eerste inhoudelijk gerichter ingezet, door het toepassingsgebied te beperken tot een brede, maar limitatieve lijst toekomstgerichte thema’s. Ten tweede wordt een kwaliteitskamer ingericht om de controle op de conformiteit en de kwaliteit van de gesubsidieerde dienstverlening te versterken. De hervorming treedt in januari ’23 in werking.

 • Wij zoeken twee allround communicatiedeskundigen

  25 november 2022

  Wij zijn op zoek naar twee allround communicatiedeskundigen die de communicatieprojecten die op stapel staan n.a.v. het Belgisch Voorzitterschap van de Europese Unie mee tot een goed einde kunnen brengen. Solliciteren kan t.e.m. 6 december

 • 18,4 miljoen euro voor 22 Vlaamse circulaire projecten

  18,4 miljoen euro voor 22 Vlaamse circulaire projecten

  25 november 2022

  De Vlaamse regering geeft 18,4 miljoen euro steun aan 22 circulaire projecten. Die projecten richten zich onder meer op minder verbruik van grondstoffen, hergebruik van materialen of herbestemming van onderdelen.