Decreetswijziging 'organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid'

Filter items
Nieuws
30 mei 2022

Maandag 30 mei verscheen in het Belgisch staatsblad 'Het decreet houdende wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid'.

>> Decreet onderaan deze pagina te downloaden of via Belgisch staatsblad (nummer doc 2022031632)

Bij deze decreetswijziging worden, naast een aantal juridisch-technisch wijzigingen, ook enkele inhoudelijk uiteenlopende wijzigingen doorgevoerd in het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid, het zogenoemde W&I-decreet.

Met name wordt onder andere een nieuw hoofdstuk i.v.m. het beleidskader voor de Vlaamse industriële klimaattransitie, een hoofdstuk m.b.t de structurele financiering van EnergyVille en ook een hoofdstuk voor de erkenning van Vlaamse Wetenschappelijke instellingen ingevoegd.

Overzicht wijzigingen

Het doel van dit ontwerp van decreet is, naast een aantal juridische-technische wijzigingen, ook enkele inhoudelijk uiteenlopende wijzigingen door de te voeren in het decreet van 30 april 2009 betreffende de organisatie en financiering van het wetenschaps- en innovatiebeleid (W&I-decreet).

De doorgevoerde wijzigingen zijn de volgende:

A. Wijziging van de bepaling i.v.m. met de aanlevering van onderzoeksinformatie aan Flanders Research Informations Space (FRIS www.researchportal.org)

Artikel 2/3 van het W&I-decreet wordt gewijzigd enerzijds om het verder te verfijnen en in overeenstemming te brengen met de evolutie van FRIS in de laatste jaren en anderzijds om het beter in overeenstemming te brengen met de verplichtingen opgelegd door de algemene verordening gegevensbescherming van 27 april 2016 (Verordening (EU) 2016/679) (AVG).

B. Wijzigingen aan een aantal bepalingen m.b.t. het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO)

 • Toevoeging van “internationale onderzoeksinfrastructuur” zodat deze terminologie consistent gebruikt wordt in alle artikelen die de taken van het FWO omschrijft;
 • Uitbreiding van personen die in aanmerking komen om als onafhankelijk bestuurder te zetelen in de raad van bestuur van het FWO; onafhankelijke bestuurder kan uit de non-profit sector komen.

C. Enkele wijzigingen aan de bepalingen m.b.t. VITO en wijzigingen aan de governance-structuur van VITO

 • Technische wijzigingen om de bepalingen van VITO in overeenstemming te brengen met de nieuwe vennootschapswetgeving (onder andere afschaffing van het directiecomité als statutair orgaan gezien dit in de nieuw vennootschapswetgeving niet langer bestaat als statutair orgaan);
 • Aanpassing van de governance-structuur van VITO m.b.t. het statuut van het ondernemingshoofd: statuut als werknemer.

D. Opname van EnergyVille in het W&I-decreet zodat voor de financiering en inhoudelijke opvolging kan gewerkt worden met vijfjaarlijkse convenanten

 • EnergyVille is een samenwerking tussen KU Leuven, VITO, imec en Uhasselt met als statutair doel de bevordering en coördinatie van het wetenschappelijk onderzoek naar duurzame energie en energiesystemen op nationaal en internationaal vlak en het stimuleren en intensiveren van samenwerking tussen de stichters op deze gebieden;
 • Structurele financiering voor EnergyVille past in het aanpakken van de klimaatuitdaging;
 • Zoals ook voor de andere instellingen in het W&I-decreet wordt een convenant afgesloten met EnergyVille die om de 5 jaar geëvalueerd en opnieuw onderhandeld wordt.

E. Invoeging van bepalingen m.b.t. de aanduiding van de Vlaamse Wetenschappelijke Instellingen (VWI’s)

 • Er worden op dit moment 6 instellingen als VWI erkend: Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO), Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek (ILVO), Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen (KMSKA), Vlaams Instituut voor het Onroerend Erfgoed (VIOE), Agentschap Plantentuin Meise (APM) en het Waterbouwkundig Laboratorium (WL);
 • Daarnaast wordt in de mogelijkheid voorzien om bijkomende instellingen door de Vlaamse Regering te laten aanduiden indien een instelling cumulatief voldoet aan de in het decreet opgenomen criteria;
 • Doel van de erkenning is in de eerste plaats bedoeld om de visibiliteit en herkenbaarheid van de instelling als volwaardige wetenschappelijke partner te verhogen;
 • Het biedt tevens de mogelijkheid om deze groep als afzonderlijke doelgroep te benaderen bij het nemen van bepaalde beleidsmaatregelen.

F. Invoeging van een nieuw hoofdstuk voor het beleidskader van de Vlaamse industriële klimaattransitie

 • Klimaatuitdaging : een klimaatneutrale economie tegen 2050 is in Vlaanderen geen evidentie door hoge bevolkingsdichtheid, hoge export, relatief hoog energieverbruik etc. De incrementele evoluties in emissies en energieverbruik zijn niet voldoende om een volledige omslag te maken. Het concurrentievermogen van de Vlaamse industrie mag niet aangetast worden. Het regeerakkoord stelt daarom dat een decretaal kader wordt uitgewerkt dat rechtszekerheid kan bieden op lange termijn;
 • De transitie van de Vlaamse industrie tot een CO2-arme en koolstofcirculaire industrie zal gebeuren o.b.v. gecoördineerd en participatief beleid waarbij tevens rekening gehouden zal worden met het Europese en het Internationale beleid;
 • Een Vlaams programma voor industriële klimaattransitie wordt bepaald in een 5-jaarlijkse programmanota na overleg met verschillende bestuursniveau’s en maatschappelijke actoren die ter advies zal worden voorgelegd aan de SERV en de MINA-raad van Vlaanderen en ter kennis gegeven aan de andere betrokken adviesraden;
 • Een permanent overlegorgaan met de industriële partners wordt aangewezen door de VR en volgt het industrieel transitieprogramma op en adviseert daarover aan de VR;
 • Er worden ook structureel middelen voorzien binnen de algemene uitgavenbegroting om het Vlaamse programma voor de industriële klimaattransitie te financieren.

G. Wijziging van de bepaling i.v.m. de berekening van de BOF-sleutel (Bijzondere Onderzoeksfondsen)

De bepaling i.v.m. de berekening van de BOF-sleutel wordt niet inhoudelijk aangepast maar de decretale omschrijving wordt verfijnd zodat die beter aansluit op hoe de sleutel in de praktijk wordt berekend.

H. N.a.v. de integratie van STORE in ECOOM (zie document VR 2021 2602 DOC.0186-1) en de verruiming van de taken die daar het gevolg van zijn, worden de taken van ECOOM die bepaald waren in het W&I-decreet, uitgebreid.

I. In een nieuw ingevoegd artikel 63/23 wordt machtiging gegeven aan het Agentschap Innoveren en Ondernemen (AIO) om voor de uitvoering van bepaalde taken persoonsgegevens te verwerken.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Philip Van Avermaet

Afdeling Onderzoek
Afdelingshoofd
0472 19 34 86

Meer nieuws

 • EU-nieuws deze week | 20 - 24 juni 2022

  24 juni 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Gedachtewisseling over het VARIO-advies 'Visie op een goede beleidsmix tussen vrije en thematische steun voor O&O in Vlaanderen'

  23 juni 2022

  Sprekers zijn Dirk Van Dyck (plaatsvervangend voorzitter VARIO), Danielle Raspoet (directeur VARIO), Veerle Linseele (senior beleidsadviseur VARIO) en Jo Brouns (Vlaams minister van Economie, Innovatie, Werk, Sociale Economie en Landbouw)

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (17 juni 2022)

  17 juni 2022

  O.a. voordracht onafhankelijke bestuurders PMV.

 • EU-nieuws deze week | 13 - 17 juni 2022

  17 juni 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • Europese Ministers vergaderen over chipwet en ondersteuning jonge onderzoekers in tijden van crisis

  Europese ministers vergaderen over chipwet en ondersteuning jonge onderzoekers in tijden van crisis

  13 juni 2022

  Op donderdag 9 en vrijdag 10 juni vergaderde de Raad Concurrentievermogen (luiken Industrie/Interne Markt/Onderzoek/Ruimtevaart) te Luxemburg.