Europese richtlijnen kennisvalorisatie

Filter items
Nieuws
27 augustus 2022

De Europese Commissie roept lidstaten en organisaties binnen kennisecosystemen op aan de slag te gaan met het implementeren van door de Commissie opgestelde 'richtlijnen voor kennisvalorisatie'. Dit moet ervoor zorgen dat onderzoeks– en innovatieresultaten op een efficiënte manier worden omgezet in duurzame producten en diensten die de maatschappij ten goede komen.

De richtlijnen zijn onderaan deze pagina zowel in het Nederlands als het Engels te downloaden. 

In het eerst deel wordt de positie van de Richtlijnen Kennisvalorisatie toegelicht en in het tweede deel wat lidstaten en andere relevante actoren verwacht worden te doen in de volgende domeinen:

Kennisvalorisatie in het onderzoeks- en innovatiebeleid

 • Ervoor zorgen dat er de nodige ondersteunende structuren zijn op nationaal niveau om organisaties te informeren over de reikwijdte van deze aanbeveling over kennisvalorisatie, te beoordelen wat voor gevolgen de aanbeveling voor hen heeft, financiële en niet-financiële middelen te mobiliseren om de aanbeveling in de praktijk te brengen en de nodige strategieën en praktijken te ontwikkelen om de aanbeveling uit te voeren en bekend te maken.
 • Ervoor zorgen dat het beleid en de praktijken inzake waardecreatie op organisatorisch niveau worden gedefinieerd, uitgevoerd en bekendgemaakt.
 • Ervoor zorgen dat bij door de overheid gefinancierde O&I-activiteiten rekening wordt gehouden met een zo breed mogelijk maatschappelijk gebruik en zo breed mogelijke valorisatie van intellectuele activa die door O&I-activiteiten worden gegenereerd en waarbij alle actoren in het ecosysteem worden betrokken, in overeenstemming met de staatssteunregels van de EU.
 • De structuren, processen en praktijken versterken voor het gebruik van onderzoeksresultaten en wetenschappelijke kennis voor het ontwerpen en uitvoeren van overheidsbeleid en het ontwikkelen en herzien van normen.
 • Gelijkheid, diversiteit en inclusie bevorderen bij kennisvalorisatie, de doelstellingen ervan en de mensen die bij dergelijke activiteiten betrokken worden, bijvoorbeeld door te zorgen voor diversiteit in onderzoeksteams en O&I-inhoud en te zorgen dat die de perspectieven, gedragingen en behoeften van diverse groepen in de samenleving weerspiegelen.

Vaardigheden en capaciteiten

 • De ontwikkeling van de vaardigheden en capaciteiten die nodig zijn voor de ontwikkeling en uitvoering van kennisvalorisatie bevorderen en ondersteunen, waarbij alle belanghebbenden betrokken worden, van studenten, onderzoekers en uitvinders tot professionele intermediairs, en van technologiegebruikers tot beleidsmakers.
 • Zorgen voor mobiliteitsregelingen tussen academische instellingen, het bedrijfsleven en de overheidssector, om de ontwikkeling van vaardigheden en de kruisbestuiving wat betreft competenties en praktijken tussen actoren op het gebied van kennisvalorisatie op nationaal en EU-niveau te vergemakkelijken.
 • Ervoor zorgen dat de impliciete kennis van die personen die de te valoriseren intellectuele activa genereren, deel uitmaakt van het valorisatieproces. Dit betekent dat het belangrijk is participatieve benaderingen te bevorderen die het mogelijk maken talenten, vaardigheden en impliciete kennis op te nemen in innovatie en valorisatie.
 • Multidisciplinaire samenwerking die verder reikt dan technologische aspecten, aanmoedigen en vergemakkelijken, waarbij ook disciplines zoals de sociale wetenschappen, de geesteswetenschappen en de kunsten worden betrokken, alsook op cocreatie gebaseerde benaderingen.

Systeem van stimulansen

 • Een relevant en eerlijk systeem van stimulansen ontwikkelen en ervoor zorgen dat deze stimulansen beschikbaar zijn voor alle actoren in het O&I-ecosysteem, met name onderzoekers, innovatoren, studenten en het personeel van universiteiten en publieke onderzoeksorganisaties, zodat zij kennisvalorisatie kunnen leren, gebruiken en toepassen, en talenten kunnen aantrekken en behouden.
 • Maatregelen treffen opdat kmo’s, het maatschappelijk middenveld, burgers, eindgebruikers en overheidsinstanties actieve partners kunnen zijn bij het cocreëren van waardetoevoegende innovatie, waardoor de toegang tot en het gebruik van kennis en de verwerving van vaardigheden worden verbeterd, en gezamenlijke experimenten worden aangemoedigd.

Beheer van intellectuele eigendom

 • Ervoor zorgen dat beleid en praktijken voor het beheer van intellectuele activa worden vastgesteld, uitgevoerd en bekendgemaakt in alle organisaties die betrokken zijn bij kennisvalorisatie.
 • Universiteiten, onderzoeksorganisaties, overheden en bedrijven bewuster maken van het belang van het beheer van intellectuele activa in een internationale omgeving.
 • Ervoor zorgen dat intellectuele activa die in het kader van door de overheid gefinancierde O&I-activiteiten in de EU zijn ontwikkeld, zodanig worden beheerd en gecontroleerd dat rekening wordt gehouden met de sociaal-economische voordelen, met inbegrip van de bijdrage aan duurzaamheid voor de EU als geheel, en dat deze voordelen worden gemaximaliseerd.
 • De bekendheid en de toepassing van praktijken en instrumenten voor het beheer van intellectuele activa in open wetenschap vergroten om het gebruik van resultaten en gegevens voor innovatie te vergemakkelijken.
 • Ervoor zorgen dat intellectuele activa efficiënt worden beheerd binnen openinnovatieprocessen, bijvoorbeeld door actieve portefeuilleopbouw te ondersteunen en platforms te ondersteunen die aanbod en vraag naar intellectuele activa met elkaar verbinden om de waardecreatie voor alle betrokkenen te maximaliseren.
 • Relevantie in regelingen voor overheidsfinanciering.
 • Ervoor zorgen dat bij de overheidsfinanciering van onderzoek en innovatie rekening wordt gehouden met de toepassing van de leidende beginselen voor kennisvalorisatie in het te financieren onderzoek en dat deze toepassing wordt versterkt.
 • Specifieke financieringsregelingen overwegen ter aanvulling van de onderzoeksfinanciering om ervoor te zorgen dat valorisatie in een vroeg stadium in het onderzoek wordt gestimuleerd met richtsnoeren voor aanvullende financieringsmogelijkheden voor kennisvalorisatie.

Intercollegiaal leren

 • Nationale en transnationale processen en praktijken voor intercollegiaal leren bevorderen en ondersteunen, om zo de uitwisseling van beste praktijken50, casestudies, rolmodellen, geleerde lessen en de ontwikkeling van gemeenschappelijke specificaties voor kennisvalorisatie verder te verspreiden en aan te moedigen.
 • Succesvolle organisaties, ecosystemen en initiatieven op het gebied van kennisvalorisatie benchmarken, om gemeenschappelijke concepten, modellen en stimulansen te ontwikkelen en te bevorderen die als leidraad kunnen dienen voor de beoordeling en uitvoering van kennisvalorisatiebeheer en -processen. Voorts gebruikmaken van de deskundigheid, netwerken en geleerde lessen van relevante organisaties, zoals het Bureau voor intellectuele eigendom van de Europese Unie, het Europees Octrooibureau, het Enterprise Europe Network, het EIT en de desbetreffende kennis- en innovatiegemeenschappen en andere internationale, Europese of nationale organisaties.
 • Universiteiten en publieke onderzoeksorganisaties aanmoedigen om hun middelen, deskundigheid, gegevens en infrastructuur over de grenzen van disciplines, landen en regio’s heen te bundelen, om zo intercollegiaal leren te bevorderen.

Maatstaven

 • Ervoor zorgen dat er voldoende indicatoren zijn voor kennisvalorisatie die de input, het gedrag en de output van het valorisatieproces weerspiegelen en bestrijken, met inbegrip van het hele scala van kanalen en trajecten voor kennisvalorisatie. Ervoor zorgen dat bij het definiëren van de indicatoren relevante kwantitatieve en kwalitatieve maatstaven worden gebruikt.
 • Gezamenlijke inspanningen bevorderen om gemeenschappelijke, overeengekomen definities, maatstaven en indicatoren vast te stellen die de prestaties van de EU op het gebied van kennisvalorisatie helpen verbeteren, rekening houdend met de contextuele verschillen tussen de lidstaten en de actoren op het gebied van kennisvalorisatie en de specifieke kenmerken van de verschillende sectoren.
 • Organisaties die kennisvalorisatie uitvoeren aanmoedigen, ondersteunen en stimuleren om maatstaven te verzamelen, te delen en te gebruiken die het leerproces en de prestaties van actoren op het gebied van kennisvalorisatie in de EU verder brengen.

Monitoring en evaluatie

 • Ervoor zorgen dat de monitoring- en evaluatiepraktijken die worden gebruikt om activiteiten op het gebied van kennisvalorisatie te beoordelen en evalueren, horizontaal zijn, rekening houden met bestaande kaders, met allerlei voordelen voor verschillende belanghebbenden en met uiteenlopende resultaten op het gebied van kennisvalorisatie, met inbegrip van de bijdrage aan duurzaamheid.
 • Een register van voorbeelden van beste praktijken is beschikbaar op het platform voor kennisvalorisatie van de Europese Commissie, waar altijd nieuwe voorbeelden van beste praktijken kunnen worden ingediend.
 • Verdere instrumenten voor de monitoring en evaluatie van kennisvalorisatie ontwikkelen om de voortgang en maturiteit van intellectuele activa en innovatie-inspanningen tijdens het kennisvalorisatieproces te meten. Deze instrumenten moeten zowel betrekking hebben op het creëren van waarde als op de bijdrage ervan aan de transitie naar een duurzame samenleving. Zodra het model is ontwikkeld, het gebruik ervan bevorderen en synergieën met andere relevante EOR-beleidsmaatregelen ontwikkelen.

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Contactgegevens

Rita Hauchecorne

Afdeling Onderzoek
Beleidsmedewerker