Nieuw Vlaams energiebedrijf wordt opgericht

Filter items
Nieuws
16 juli 2010

Vlaams Energiebedrijf

De oprichting van een Vlaams Energiebedrijf werd in het Vlaams regeerakkoord opgenomen als een prioritaire doelstelling. De wens om een Vlaams Energiebedrijf op te richten, groeide nadat werd vastgesteld dat de liberalisering van de energiemarkt niet de verhoopte resultaten had opgeleverd. Volgens minister Ingrid Lieten, zal het Vlaams Energiebedrijf een belangrijke rol spelen in de vergroening van onze energiemarkt. Dat kan door fors te investeren in energiebesparing en energie-efficiëntie enerzijds, en in de productie van duurzame én hernieuwbare energie anderzijds. Hiervoor is 200 miljoen euro voorzien.

Op initiatief van minister Lieten besliste de Vlaamse Regering om de komende maanden een beheersstructuur uit te werken voor de oprichting van het Vlaams Energiebedrijf.

De doelstelling van het Vlaams Energiebedrijf ligt in het verlengde van de zogenaamde trias energetica, een stappenplan dat bedrijven en overheden helpt te evolueren naar een klimaatneutrale energieproductie en -consumptie. Concreet bestaat dat plan uit het terugdringen van onnodig energieverbruik, het prioritair inzetten op hernieuwbare energieproductie (wind, zon, biomassa, waterkracht…) en het efficiënt gebruik van fossiele energiebronnen daar waar hernieuwbare productie (nog) niet mogelijk is.

Energiebesparing

In de logica van de trias energetica zet het Vlaams Energiebedrijf in eerste instantie in op energiebesparing. De goedkoopste en schoonste energie is immers de energie die niet verbruikt wordt.

Het Vlaams Energiebedrijf zal een onderneming uitbouwen die energiediensten aanbiedt. Deze zogenaamde ESCO (Energy Services Company) zal energiebesparingen en duurzame energieprojecten in gebouwen faciliteren. Iedereen weet dat in heel wat gebouwen niet efficiënt met het energieverbruik wordt omgesprongen. Daarom wil de ESCO in Vlaamse overheidsgebouwen energie-efficiëntieprojecten op maat ontwikkelen en uitwerken. Ook in sociale woningen moet de energiekost beperkt worden. Hier kan de ESCO projecten voor dakisolatie en zonne-energie voorfinancieren. In scholen van het Gemeenschapsonderwijs kunnen heel wat energiewinsten gehaald worden door ondermeer te investeren in duurzame verlichting of zuinige verwarmingsinstallaties.

Investeren in duurzaamheid

Naast die energiebesparende pijler, zal het Vlaams Energiebedrijf ook een investeringspijler uitbouwen. Via haar investeringsmaatschappijen beschikt Vlaanderen vandaag al over belangen in duurzame energieproductie. Naast investeringen in bestaande projecten kan het Vlaams Energiebedrijf bijkomend investeren in nieuwe projecten op basis van windenergie op land en op zee, zonne-energie en energie uit biomassa.

Om de producenten van stroom op basis van hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling te helpen, wil het Vlaams Energiebedrijf de opgewekte energie bundelen en in ruimere pakketten naar de markt brengen. Het Vlaams Energiebedrijf kan op die manier kleinere spelers, die elk apart zwak staan op de markt, samenbrengen en hun positie versterken.

Daarnaast zal het Vlaams Energiebedrijf innovaties rond duurzame energie financieel stimuleren zodat hun introductie op de markt versneld kan worden. Hierbij denkt Ingrid Lieten, die ook Vlaams minister van Innovatie is, bijvoorbeeld aan het ondersteunen van nieuwe technologieën zoals weervoorspellingsprogramma’s voor windenergie en vernieuwende materialen voor zonnecellen.

Meer kleinschaligheid

Kenmerkend voor de groene energierevolutie is ook de decentralisatie van de productie. Niet meer alle energie wordt opgewekt in grote centrales. Steeds meer gezinnen en KMO’s worden energieproducenten. Daarom wil het Vlaams Energiebedrijf die kleinschalige, decentrale productie - zoals zonnepanelen bij particulieren, kleine installaties voor warmtekrachtkoppeling (micro-wkk’s) of biovergistingsinstallaties in landbouwbedrijven - ondersteunen. Dat kan bijvoorbeeld door rechtstreeks of via de ESCO te investeren in decentrale energieprojecten maar ook door groepsverkopen van energiecertificaten te organiseren. Het is alleszins de bedoeling om het aandeel van kleinschalige productie in Vlaanderen te doen toenemen.

Meer info

Lot Wildemeersch, woordvoerster viceminister-president Ingrid Lieten, tel 02 558 31 17, lot.wildemeersch@vlaanderen.be

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets