Pact 2020, indicatorenmeting juni 2012: stand van zaken voor EWI

Filter items
Nieuws
1 juli 2012

Vlaanderen in Actie

Vlaanderen heeft al sinds enkele jaren een Vlaanderen in Actie (ViA) programma. De Vlaamse Regering werkte dit samen met zijn stakeholders uit aan de hand van het ‘Pact 2020’. De volgende klemtonen werden hier gelegd: meer welvaart en welzijn, een competitieve en duurzame economie, meer mensen aan de slag, de levenskwaliteit van de bevolking op een hoog peil houden en dit met een efficiënt en doeltreffend bestuur.

Indicatorenmeting

Elk jaar coördineert de Studiedienst van de Vlaamse Regering in samenwerking met de administraties een meting van een reeks goedgekeurde set van indicatoren, waarbij het nagaat of Vlaanderen op het goede spoor zit om een Europese topregio te worden. De monitor bevat 135 indicatoren en bekijkt bovendien in welke mate de doelstellingen al dan niet reeds zijn gehaald. Na de nulmeeting in 2010, is nu de tweemeeting (juni 2012) klaar die de jongste evolutie/trend moet analyseren. 

Conclusie uit de derde meting van de indicatoren van het Pact 2020

 • Globaal wordt voor een vijfde van de indicatoren de streefnorm of de gewenste benchmarkpositie al gehaald. 4 op de 10 indicatoren evolueren in gunstige richting, maar een kwart van de indicatoren gaat bij deze meting de foute kant uit.
 • 3 op de 10 streefdoelen voor economische indicatoren zijn gehaald. De evolutie geeft aan dat 4 op de 10 indicatoren voor meer welvaart en voor een competitieve en innovatieve economie positief evolueren. Een kwart van deze economische indicatoren kende echter een ongunstige evolutie.
 • Ongeveer 3 op de 10 milieu-, energie- en mobiliteitsindicatoren bereikten al hun doel. Ruim de helft van de doelstellingen evolueren positief. Een vijfde evolueert ongunstig door het heropleven van de economie of door grillige klimatologische omstandigheden zoals een strenge winter.
 • Vlaanderen gaat voor een warme en lerende samenleving. Het ambitieniveau ligt hier zeer hoog waardoor de streefdoelen nog 1 op de 10 vandaag gehaald zijn. Dit neemt niet weg dat voor bijna 3 op de 10 indicatoren de evolutie in de goede richting gaat.
 • Om al deze streefdoelen te realiseren is een slagkrachtige overheid nodig. De meerderheid van deze indicatoren evolueren positief. Het vertrouwen in de overheid en de tevredenheid over de dienstverlening van de Vlaamse overheid nemen toe.

Indicatoren voor economie, wetenschap en innovatie

Enkele cijfers die het nauwst gerelateerd zijn aan het beleidsdomein EWI worden hierna uitgelicht:

 • Het aantal directe buitenlandse investeringen heeft zich na de zware terugval in 2009 (economische crisis) opnieuw goed hersteld;
 • Idem voor de totale export, dat zich heel goed herstelt na de scherpe daling uit 2009;
 • In absolute cijfers stijgt de omvang van uitvoer van high tech goederen sedert de crisis al is er nog altijd een lichte daling te merken in het procentueel aandeel van de Vlaamse uitvoer;
 • Grosso modo blijft het aandeel van de Vlaamse uitvoer in een aantal snel groeiende markten vrij stabiel door de tijd. Soms blijft die gelijk (bv. EU12) of soms is er een licht verlies (bv. BRIC of Aziatische tijgers). Dit geldt niet enkel voor Vlaanderen, maar ook voor enkele buurlanden;
 • De totale O&O-bestedingen (GERD) in % van het BBP (O&O-intensiteit) tonen een stijgende trend (vooral door stijgende O&O uitgaven van actoren uit de publieke sector);
 • Het aandeel werkenden in de (medium) high tech industrie en high tech diensten in het Vlaamse Gewest is steeds hoger dan het EU27 gemiddelde;
 • Uit de internationale vergelijking blijkt een significante toename in het octrooigedrag voor Vlaanderen. Vlaanderen is geen absolute top maar verzekert en handhaaft zijn plaats in de subgroep;
 • Het percentage van de Vlaamse ondernemingen dat volgens de CIS-enquête 2010 bezig was met de ontwikkeling van nieuwe of verbeterde producten of processen blijft stabiel in vergelijking met de editie 2008;
 • Bij de internationale vergelijking van het percentage Vlaamse ondernemingen die innovatief genoemd worden (de introductie van nieuwe of vernieuwde product- of procesinnovaties of organisatorische of marketinginnovaties) scoort het Vlaamse Gewest hiermee zeer goed in Europees verband;
 • Vlaanderen scoort iets lager dan het EU-27 gemiddelde als het gaat om het totale aandeel van de zelfstandigen van de bevolking 15-64 jaar;
 • Een toename van vrouwelijke en oudere werknemers tot een niveau dat evenredig is met hun aandeel in de bevolking is nog niet gehaald;
 • Ook wat ondernemerschap betreft zijn er licht stijgende trends waar te nemen maar de doelstelling werd nog niet gehaald: de houding ten opzichte van ondernemen stijgt licht en het aantal opgerichte ondernemingen stijgt ook licht;
 • Er is wel opnieuw een stijgende overlevingsgraad van ondernemingen merkbaar na een gestage dalende overlevingsgraad;
 • Het Vlaamse Gewest blijft steeds onder het Belgische cijfer en dit zowel voor het geboorte- als sterftecijfer. De kloof tussen beide reeksen is wel groter voor Vlaanderen. Een vergelijking met andere landen of regio's is voorlopig nog niet mogelijk omdat de ontwikkeling van de EIP-indicatoren bij Eurostat/OECD nog in volle ontwikkeling is.

Meer info

Zie website Studiedienst Vlaamse Regering en website Vlaanderen in Actie voor meer info rond het pact 2020.

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets