Recente cijfers WTI beschikbaar in het Vlaams Indicatorenboek 2013

Filter items
Nieuws
3 september 2013

Het Indicatorenboek 2013 wordt in opdracht van minister Lieten opgemaakt door ECOOM en geeft de meest recente resultaten, die de ontwikkeling van het Vlaams potentieel inzake wetenschap, technologie en innovatie in kaart brengen weer.

Hoger onderwijs 

De laatste academiejaren kent het hoger onderwijs een sterke toename van het aantal 18-jarige studenten. Dit is zowel het geval voor de professioneel gerichte opleidingen aan de hogescholen als voor de academisch gerichte opleidingen aan de hogescholen en de universiteiten. Hierbij valt de hoge participatiegraad op van de Vlaamse 18-jarigen aan het hoger onderwijs (60,3% in 2011-2012) en de sterke vervrouwelijking (55% vrouwelijke 18-jarigen).

De sterke toename van de onderzoekspopulatie heeft bijgedragen tot een sterke stijging in het aantal behaalde doctoraten aan de Vlaamse universiteiten in alle wetenschapsclusters. In 2010-2011 werden 1.428 doctoraten uitgereikt aan de Vlaamse universiteiten ofwel haast een verdubbeling ten opzichte van 10 jaar geleden.

Onderzoek en Ontwikkeling (O&O)

De O&O-uitgaven bij onze Vlaamse bedrijven stegen duidelijk in de periode 2010-2011. Ook de O&O-intensiteit binnen de non-profit groeide verder. Wanneer we de totale O&O-uitgaven uitdrukken als % van het BBPR zit Vlaanderen voor 2011 met een percentage van 2,40% op gewestniveau en 2,46% op gemeenschapsniveau, duidelijk boven het EU-gemiddelde (1,94%). Alhoewel de O&O inspanningen in de publieke sector (universiteiten, onderzoeksinstellingen, etc) blijven stijgen, staan ondernemingen nog steeds in voor het leeuwenaandeel van de O&O in Vlaanderen.

Het O&O-personeel nam op twee jaar tijd met meer dan 1.700 voltijdse eenheden toe en zet hiermee de stijgende trend ingezet sinds 2004 verder.

In 2013 is er een totaal overheidsbudget voor wetenschap en innovatie van 1,98 miljard euro beschikbaar, waarvan 1,27 miljard euro voor onderzoek en ontwikkeling (O&O), verspreid over de dertien beleidsdomeinen van de Vlaamse overheid. In 2011 was er een stijging met 65 miljoen euro ten opzichte van 2010. In 2012 werd die 65 miljoen nog eens verhoogd met 60 miljoen, en in 2013 kwam bovenop die verhoging van 125 miljoen nog 32,5 miljoen. Er is dus nu een structurele verhoging van 157,5 miljoen euro per jaar. Doel is om vanaf 2014 jaarlijks een structurele verhoging van minimaal 200 miljoen euro te hebben.

De innovatiegraad inzake product- of procesinnovatie van de bedrijfswereld bedraagt 53%, wat vergelijkbaar is met cijfers voor de voorbije jaren. De meeste Vlaamse innovatieve bedrijven zijn procesinnovatoren (35%), maar productinnovatie komt nagenoeg even vaak voor (34%). Van de Vlaamse bedrijven die aan product- en/of procesinnovatie doen, ontving in de periode 2008-2010 gemiddeld 13% financiële ondersteuning van de Vlaamse overheid, 10% van de federale overheid en 7% van Europa.

Qua output en zichtbaarheid van onderzoek kan men duidelijk stellen dat de Vlaamse en Belgische onderzoekers op een bijzonder efficiënte manier de beschikbare middelen hebben aangewend. Het aantal Vlaamse wetenschappelijke publicaties in de natuur-, levens- en technische wetenschappen alsook in de sociale en humane wetenschappen, is in de beschouwde periodes duidelijk gestegen.

De citaties van het onderzoek, verricht in Vlaanderen tijdens de tweede helft van de jaren 1990, liggen beduidend hoger dan het wereldgemiddelde.

De octrooivolumes voor Vlaanderen (zowel in het EPO-systeem, het USPTO-systeem, en het PCT-systeem) zijn sinds het begin van de jaren negentig gegroeid met een factor 2,7, wat ertoe heeft geleid dat Vlaanderen vandaag tot de meer performante Europese regio’s behoort en tot de koplopers op het vlak van octrooiactiviteit van de academische sector.

Vlaanderen blijft nadrukkelijk aanwezig in de belangrijke Europese programma’s voor wetenschappelijk onderzoek. In het EUREKA-programma neemt Vlaanderen internationaal gezien een prominente positie in. Vlaamse partners zijn ook in belangrijke mate vertegenwoordigd in ERANET door deelname aan meer dan een kwart van alle door de Europese Commissie opgezette projecten. Met een voorlopige return aan het 7de Kaderprogramma van 2,41% scoort Vlaanderen boven de verwachting en is er een duidelijke stijging ten opzichte van de voorgaande Kaderprogramma’s.

“Goed bestuur baseert zich op sterke wetenschappelijke inzichten en vaststellingen. We baseren ons niet enkel op de algemene perceptie, maar gebruiken objectief wetenschappelijk onderzoek als basis. Succesvol beleid heeft immers solide wetenschappelijke ondersteuning nodig. ”, zegt minister Ingrid Lieten.

ECOOM

Het Indicatorenboek bevat de verwerking van de indicatoren voor het beleid die de ontwikkeling van het Vlaams potentieel inzake wetenschap, technologie en innovatie voor Vlaanderen in kaart brengen. Sinds 1999 wordt om de twee jaar een Indicatorenboek uitgegeven onder de coördinatie van het Interuniversitair Expertisecentrum Onderzoek en Ontwikkelingsmonitoring (ECOOM), www.ecoom.be 

De volledige indicatorenboek kan je hier downloaden: Indicatorenboek 2013

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?