Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (16 december 2016)

Filter items
Nieuws
16 december 2016

Economie

Overdracht van personeelsleden ivm gemeenschappelijke dienstencentra

De Vlaamse overheid wil de overheadkost bij de Vlaamse overheid terugdringen door een rationalisatievan de managementondersteunende functies. Ze besliste ook drie gemeenschappelijke dienstencentra opte richten voor boekhouding, sociaal secretariaat en facilitaire ondersteuning. In dit kader keurt deVlaamse Regering nu het besluit goed voor de overdracht van een aantal personeelsleden binnen dediensten van de Vlaamse overheid. 

Strategische transformatiesteun Sibelco

De Vlaamse Regering kent een strategische transformatiesteun toe van 1 miljoen euro aan SCR-Sibelco nv in Mol-Dessel. Sibelco ontgint kwartszand en multi-minerale grondstoffen voor heel diverse toepassingen. Het transformatieproject omvat de investering in een calcineerinstallatie om gecalcineerd zand op innovatieve wijze te produceren, een SNCR NOx-pilootinstallatie voor de reductie van NOx-emissies, een windturbinepark en een geautomatiseerd warehousemanagement systeem met aanverwante afzak- en opslaginstallaties. 

Toekenning van steun aan de Sociale Innovatiefabriek

De Vlaamse Regering kent 1,2 miljoen euro steun toe aan de vzw Sociale InnovatieFabriek voor deperiode 2017-2019. De missie van de Sociale InnovatieFabriek is het ondersteunen en promoten van sociaal ondernemerschap en van brede sociale innovatie.

Steun aan de vzw Vlaamse Jonge Ondernemers voor de uitvoering van haar Masterplan: ‘Onderwijs voor een ondernemende generatie’

Op 8 juli 2016 onderschreef de Vlaamse Regering de meerjarenplanning van de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen. Begrotingstechnisch kon toen enkel het budget voor 2016 toegekend worden, terwijl het vierjarenplan wel werd goedgekeurd. De organisatie moet dus eind 2016 een aanvraag doen voor werkingssubsidies voor 2017. Daarbij wordt de omschakeling gemaakt naar financiering op schooljaarbasis in plaats van per kalenderjaar. De Vlaamse Regering kent 2,27 miljoen euro toe aan de vzw Vlaamse Jonge Ondernemingen voor de uitvoering van het masterplan ‘Onderwijs voor een ondernemende generatie’ in het werkingsjaar 2017 en de eerste 8 maanden van 2018. Hiervan wordt 200.000 euro voorzien voor de uitvoering van het project MyMachine.

Stichting Onderwijs & Ondernemen: subsidie

Op 8 juli 2016 onderschreef de Vlaamse Regering de meerjarenplanning van Stichting Onderwijs en Ondernemen. Begrotingstechnisch kon toen enkel het budget voor 2016 toegekend worden, terwijl het vierjarenplan wel werd goedgekeurd. De organisatie moet dus eind 2016 een aanvraag doen voor werkingssubsidies voor 2017. Daarbij wordt de omschakeling gemaakt naar financiering op schooljaarbasis in plaats van per kalenderjaar. De Vlaamse Regering kent 693.000 euro steun toe aan de Stichting Onderwijs en Ondernemen, voor de uitvoering van het plan in het werkingsjaar 2017 en de 8 maanden van 2018 (het einde van schooljaar 2017/2018). 

Steun vzw Dyzo

In het kader van faillissementspreventie hechtte de Vlaamse Regering begin juli dit jaar haar principiële goedkeuring aan de visienota over de ontwikkeling van Dyzo vzw over de periode 2016-2019. Ondernemers die over weinig of geen middelen (meer) beschikken zullen maximaal door Dyzo vzw worden geholpen. De Vlaamse Regering kent nu aan de vzw Dyzo voor de periode van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2017 een outputgerichte werkingssubsidie toe van 525.000 euro. Huidig subsidievoorstel wordt benut voor een verschuiving van het zwaartepunt van de diensten van Dyzo naar een actieve begeleiding naar doorstart, vereffening of faillissement toe van mini- en kleine ondernemingen. Deze ondernemers hebben vaak niet het personeel of niet meer de financiële middelen om zich tot het commerciële circuit te wenden. Vanaf 2017 zal Dyzo een integrale schuldhulpverlening aanbieden, wat onder meer ook budgetbegeleiding en budgetbeheer inhoudt.

EFRO Vlaanderen 2014-2020 'Circularity in & with new materials'

In het kader van het programma EFRO Vlaanderen 2014-2020 hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de cofinanciering van het EFRO-project 1168 'Circularity in & with new materials' (POM West-Vlaanderen), onder voorbehoud van toekenning van EFRO-steun door de EFRO Managementautoriteit. De bevoegde minister voor Werk, Economie, Innovatie en Sport zal het subsidiebesluit voor het toekennen van een Hermessubsidie van 500.000 euro voor POM West-Vlaanderen ondertekenen. 

EFRO-project 'Expertise- en innovatiecentrum voor robot- en minimaal invasieve chirurgie'

OLV Robotic Surgery Institute (ORSI) is een trainingscentrum dat internationaal aanzien geniet op het vlak van minimaal invasieve geneeskunde en robotchirurgie in het bijzonder. Met het project 'Expertise- en innovatiecentrum voor robot- en minimaal invasieve chirurgie' wil ORSI doorgroeien van een opleidingscentrum naar een expertise- en innovatiecentrum voor innovatieve chirurgie. De Vlaamse Regering keurt nu de cofinanciering van het EFRO-project 1104 goed in het kader van het programma EFRO Vlaanderen 2014-2020. Ze kent voor ORSI Services cvba een Hermessubsidie toe voor een bedrag van 1,479 miljoen euro. 

Strategische transformatiesteun Vika nv

De Vlaamse Regering kent een transformatiesteun van 717.000 euro toe aan Vika nv in Gullegem. Vika iseen producent van keuken- en badkamermeubelen. De transformatiesteun is bedoeld voor het verhogenvan de productiecapaciteit en automatisering. 

Herontwikkeling Ford-site: dotatie aan NV De Scheepvaart

Voor de herontwikkeling van de Ford-site in Genk is een masterplan opgemaakt, dat het terrein in drie delen verdeelt: de A-zone met het openbaar domein, groenzone en gemeenschappelijke parkings; de B-zone voor maakindustrie en/of logistiek met toegevoegde waarde; en de C-zone als watergebonden bedrijventerrein en eventueel regionaal overslagcentrum. NV De Scheepvaart zal zorgen voor de realisatie van deze C-zone. In dit kader kent de Vlaamse Regering via het Hermesfonds een dotatie van 3,5 miljoen euro toe aan NV De Scheepvaart. 

EFRO project 'BlueChem' (Stad Antwerpen)

BlueChem is een incubator voor duurzame chemie op de site Blue Gate Antwerp, en wil de toekomst van de chemische industrie in België garanderen en versterken door infrastructurele, financiële en go-to-market services aan te bieden aan starters en chemieprojecten in de duurzame chemie. De Vlaamse Regering keurt de cofinanciering goed van het EFRO-project 1115 'BlueChem' (Stad Antwerpen) in het kader van het EFRO Vlaanderen 2014-2020 programma. Ze kent Stad Antwerpen hiervoor ook een Hermessubsidie toe van 868.000 euro. 

EfroProject 1118 – ‘CAPTURE’ (Universiteit Gent)

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de cofinanciering van het Europees Fonds voorRegionale Ontwikkeling (EFRO)-project 1118 – ‘CAPTURE’ (Universiteit Gent) in het kader van hetprogramma EFRO Vlaanderen 2014-2020. Het EFRO-project CAPTURE behelst de realisatie van eennieuwbouw om innovatieve technologie in de markt te zetten die grondstofhergebruik in Vlaanderenversnelt. Voor dit project wordt een Hermessubsidie van zo'n 3,9 miljoen euro voorzien.

EfroProject 1117 – ‘IMPACT’ (Bio Base Europe Pilot Plant)

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de cofinanciering van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)-project 1117 – ‘IMPACT’ (Bio Base Europe Pilot Plant) in het kader van het programma EFRO Vlaanderen 2014-2020. De Bio Base Europe Pilot Plant is een open innovatie proeffabriek die bedrijven helpt bij het ontwikkelen van nieuwe producten zoals hernieuwbare chemicaliën, bioplastics, biodetergenten, biosolventen, enz. Voor dit project wordt een Hermessubsidie van zo'n 1,25 miljoen euro voorzien.

EFRO-project 'Machinebouw en mechatronica centrum West-Vlaanderen'

De Vlaamse Regering keurt de cofinanciering goed van het EFRO-project 1174 'Machinebouw en mechatronica centrum West-Vlaanderen' (SIRRIS) in het kader van het programma EFRO Vlaanderen 2014-2020, onder voorbehoud van toekenning van EFRO-steun. Het project beoogt de oprichting van een Machinebouw- en mechatronica Centrum in West-Vlaanderen, gebaseerd op een samenwerking tussen kenniscentrum KU Leuven, UGent, SIRRIS en Howest. Ze kent tegelijk een Hermessubsidie toe voor een bedrag van 854.000 euro voor POM West-Vlaanderen. Het project omvat de aankoop van installaties en machines (3,2 miljoen euro), alsook de kosten van het personeel die op deze apparatuur werkzaam zullen zijn.

Wijzigingsdecreet wet over de uitoefening en de organisatie van ambulante handel en kermisactiviteiten

In het kader van de zesde staatshervorming zijn de bevoegdheden rond ambulante handel en kermisactiviteiten overgedragen aan het Vlaams Gewest. Na adviezen van de SERV en van de Raad van State hecht de Vlaamse Regering haar definitieve goedkeuring aan het ontwerpdecreet dat een aantal artikels van de wet over de uitoefening en de organisatie van ambulante en kermisactiviteiten en een aantal bepalingen in het koninklijk besluit ter zake wijzigt. De doelstelling van deze wijzigingen is de wetgeving op de ambulante activiteiten te actualiseren en af te stemmen op de gewijzigde en steeds evoluerende socio-economische realiteit en de noden van een modern beheer van handelsactiviteiten. Aangezien markt- en kermisactiviteiten een lokale aangelegenheid zijn, krijgen steden en gemeenten een grotere autonomie om het beleid beter en sneller te kunnen afstemmen op de lokale noden ter bevordering van het markt- en kermisgebeuren.  Het ontwerpdecreet wordt nu ingediend bij het Vlaams Parlement.

EfroProject 1059 – Janssen Incubatie Model (Janssen Pharmaceutica nv)

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de cofinanciering van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO)-project 1059 – Janssen Incubatie Model (Janssen Pharmaceutica nv) in het kader van het programma EFRO Vlaanderen 2014-2020.  Het Janssen Incubatie Model heeft als doelstelling om nieuwe en duurzame bedrijvigheid in de regio Kempen te realiseren, talent en financiering aan te trekken uit heel Europa en valorisatie van topwetenschap te optimaliseren om zo innovatieve oplossingen naar de patiënt te brengen. Om de maximale waarde voor onderzoeker, ondernemer, investeerder en maatschappij te kunnen waarborgen werkt Janssen samen met een onafhankelijke partij die als manager zal optreden. Voor dit project wordt een Hermessubsidie van zo'n 885.000 euro voorzien.

Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO): samenstelling van de adviesraad

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de samenstelling van de Vlaamse adviesraad voorInnoveren en Ondernemen (VARIO). De VARIO bestaat uit een voorzitter en maximaal negen andere leden.

 

 

Wetenschap

-

Innovatie

EFRO Vlaanderen 2014-2020 'Circularity in & with new materials'

In het kader van het programma EFRO Vlaanderen 2014-2020 hecht de Vlaamse Regering haar goedkeuring aan de cofinanciering van het EFRO-project 1168 'Circularity in & with new materials' (POM West-Vlaanderen), onder voorbehoud van toekenning van EFRO-steun door de EFRO Managementautoriteit. De bevoegde minister voor Werk, Economie, Innovatie en Sport zal het subsidiebesluit voor het toekennen van een Hermessubsidie van 500.000 euro voor POM West-Vlaanderen ondertekenen. 

EFRO-project 'Expertise- en innovatiecentrum voor robot- en minimaal invasieve chirurgie'

OLV Robotic Surgery Institute (ORSI) is een trainingscentrum dat internationaal aanzien geniet op het vlak van minimaal invasieve geneeskunde en robotchirurgie in het bijzonder. Met het project 'Expertise- en innovatiecentrum voor robot- en minimaal invasieve chirurgie' wil ORSI doorgroeien van een opleidingscentrum naar een expertise- en innovatiecentrum voor innovatieve chirurgie. De Vlaamse Regering keurt nu de cofinanciering van het EFRO-project 1104 goed in het kader van het programma EFRO Vlaanderen 2014-2020. Ze kent voor ORSI Services cvba een Hermessubsidie toe voor een bedrag van 1,479 miljoen euro. 

EFRO project 'BlueChem' (Stad Antwerpen)

BlueChem is een incubator voor duurzame chemie op de site Blue Gate Antwerp, en wil de toekomst vande chemische industrie in België garanderen en versterken door infrastructurele, financiële en go-to-market services aan te bieden aan starters en chemieprojecten in de duurzame chemie. De VlaamseRegering keurt de cofinanciering goed van het EFRO-project 1115 'BlueChem' (Stad Antwerpen) in hetkader van het EFRO Vlaanderen 2014-2020 programma. Ze kent Stad Antwerpen hiervoor ook een Hermessubsidie toe van 868.000 euro. 

EFRO-project 'Machinebouw en mechatronica centrum West-Vlaanderen'

De Vlaamse Regering keurt de cofinanciering goed van het EFRO-project 1174 'Machinebouw en mechatronica centrum West-Vlaanderen' (SIRRIS) in het kader van het programma EFRO Vlaanderen 2014-2020, onder voorbehoud van toekenning van EFRO-steun. Het project beoogt de oprichting van een Machinebouw- en mechatronica Centrum in West-Vlaanderen, gebaseerd op een samenwerking tussen kenniscentrum KU Leuven, UGent, SIRRIS en Howest. Ze kent tegelijk een Hermessubsidie toe voor een bedrag van 854.000 euro voor POM West-Vlaanderen. Het project omvat de aankoop van installaties en machines (3,2 miljoen euro), alsook de kosten van het personeel die op deze apparatuur werkzaam zullen zijn.

Vlaamse Adviesraad voor Innoveren en Ondernemen (VARIO): samenstelling van de adviesraad

De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de samenstelling van de Vlaamse adviesraad voorInnoveren en Ondernemen (VARIO). De VARIO bestaat uit een voorzitter en maximaal negen andere leden.

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?