Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (29 april 2022)

Filter items
Nieuws
29 april 2022

>>>>>> Bekijk hier alle beslissingen en bijhorende documenten van 29 april 2022

Economie 

Plan Vlaamse Veerkracht: volgende stappen en uitbreiding van het Vlaams beleidsplan bio-economie

​De beleidsnota Economie, Wetenschapsbeleid en Innovatie 2019-2024 voorziet een belangrijke rol voor bio-economie bij de omschakeling naar een circulaire economie. In een bio-economie worden hernieuwbare grondstoffen, biogas en biomassa duurzaam geproduceerd en (her)gebruikt voor een waaier aan toepassingen. Het beleidsplan bio-economie bouwt op een samenwerking tussen het beleidsdomein Economie, Wetenschap en Innovatie en het beleidsdomein Landbouw en Visserij. Om het brede domein van de bio-economie beter te kunnen ondersteunen, wordt deze werking uitgebreid met meer thema's en overeenkomstige complementaire steunmaatregelen. De Vlaamse Regering keurt nu de uitbreiding van inhoud en instrumenten goed binnen het Vlaams beleidsplan bio-economie, en stelt daarbij 10 miljoen euro ter beschikking uit de relanceprovisie. De Vlaamse minister bevoegd voor Economie zal zorgen voor de verdere uitwerking en een voortgangsrapportage aan de Vlaamse Regering.

Beëindiging van Brownfieldconvenant 144. Gent – Elektrion

Het Brownfielddecreet wil investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Dit decreet voorziet een systematiek waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant kunnen afsluiten dat recht geeft op een aantal incentives en faciliterende maatregelen. Brownfieldconvenanten omschrijven zo het Brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. De Vlaamse Regering keurt nu de beëindiging goed van Brownfieldconvenant 144. Gent -Elektrion, omdat de in het brownfieldconvenant opgenomen doelstellingen behaald zijn. ​

 

Wetenschap 

-

 

Innovatie 

Subsidie Flanders DC vzw voor transformatie tot 'Centrum voor ondernemen in design en mode'

​Het convenant met Flanders DC liep af op 31 december 2020 en werd voor een jaar verlengd tot 31 december 2021. Flanders DC fungeerde tot dan als front office voor het Agentschap Innoveren & Ondernemen voor de culturele en creatieve sectoren. In het kader van de begrotingsopmaak 2022 is gekozen voor een heroriëntatie voor de organisatie. Flanders DC wordt het voornaamste aanspreekpunt voor informatie over ondernemen in en met de design- en modesector. De Vlaamse Regering keurt daarom het subsidiebesluit 2022 goed, dat voorziet in een overgangsperiode die Flanders DC de kans geeft om zich te transformeren tot het 'Centrum voor ondernemen in design en mode' in Vlaanderen om zo de organisatie te worden die deze zakelijke expertise opneemt voor heel Vlaanderen. Het toekomstplan voor Flanders DC zal aan de Vlaamse Regering worden voorgelegd. Voor 2022 wordt 1,2 miljoen euro voorzien.

G-STIC Klimaatactieprogramma: projectoproep internationale klimaatfinanciering 2022

De Vlaamse Regering onderschrijft haar internationale klimaatambitie door verder bij te dragen aan internationale klimaatfinanciering. In dit kader keurt ze Addendum 4 goed bij het Convenant tussen het Vlaams Gewest en VITO 2019-2023. Het addendum omvat de projectoproep 2022, met een bijzondere opdracht aan VITO/G-STIC (Global Sustainable Technology & Innovation Community). Na een evaluatie van de eerste oproep in 2021 is de oproep in 2022 bijgestuurd en geoptimaliseerd, met focus op de prioriteit van de Vlaamse Regering om Vlaamse ondernemingen maximaal te betrekken bij de internationale klimaatfinanciering vanuit Vlaanderen. De oproep wordt daarom verder en breder verspreid bij relevante netwerken, potentiële Vlaamse indieners krijgen meer begeleiding en informatie over de oproep en er wordt sterker ingezet op matchmaking tussen de potentiële Vlaamse indieners en hun potentiële partners. Voor de projectoproep 2022 wordt in totaal 15,88 miljoen euro ingezet.

Raad van bestuur Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO): benoeming leden en regeringsafgevaardigde

De Vlaamse Regering keurt de ​benoeming goed van de leden van de raad van bestuur bij de Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO). Ze hecht ook haar goedkeuring aan het ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij VITO.

 

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (2 december 2022)

  2 december 2022

  O.a. subsidie project Seeds and Growth for Media, subsidie project 'Flanders Game Hub' en subsidie project 'Seeds and Growth for Media'.

 • Vlaamse Regering doet oproep aan bedrijven om samen in FTI te investeren

  Vlaamse Regering doet oproep aan bedrijven om samen in FTI te investeren

  2 december 2022

  De Vlaamse Regering heeft beslist om rond “Flanders Technology & Innovation” een autonome vennootschap op te richten. Bedoeling is om, samen met private partners, te investeren in een platform waar data, know how en innovatieve ideeën worden samengebracht. Het nieuwe bedrijf zal een katalysator worden voor investeringen in technologische oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. De Vlaamse Regering wil potentiële private investeerders vanaf nu de kans geven om de vennootschap mee op te richten en organiseert daartoe een open call.

 • EU-nieuws deze week | 28 november - 2 december '22

  2 december 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • inhuldiging nieuw distributiecentrum in Antwerpen

  Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (1 december 2022)

  1 december 2022

  O.a. vraag om uitleg over de analyse van het Planbureau over steun voor onderzoek en ontwikkeling, cybersecurity en energieprestatiegebaseerde handelshuur.

 • Vlaanderen investeert 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur

  Vlaanderen investeert 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur

  1 december 2022

  Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Innovatie Jo Brouns investeert via het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur. Via dit programma wordt de Vlaamse deelname aan grootschalige, internationale faciliteiten gefinancierd.