Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (6 mei 2022)

Filter items
Nieuws
6 mei 2022

>>>>>> Bekijk hier alle beslissingen en bijhorende documenten van 6 mei 2022

Economie 

Visienota 'Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk'

​De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de visienota 'Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk'. Deze visienota licht toe waarom een blijvende samenwerking met het Verenigd Koninkrijk en met de deelstaten Schotland, Wales en Noord-Ierland nodig is en op welke manier die ingevuld kan worden, na het uittreden van het land uit de Europese Unie. De Vlaamse Regering focust in de nieuwe samenwerking in hoofdzaak op vijf domeinen: politiek, economie, onderwijs & onderzoek, cultuur, en mobiliteit & transport. Voor de realisatie van deze doelstellingen worden drie instrumenten ingezet: een flankerend beleid voeren bij de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK, bijkomende bilaterale samenwerking opzetten, en nieuwe samenwerkingsstructuren opzetten.

Generieke waarborgregeling voor ondernemingen: uitvoeringsbesluit

​De Vlaamse Regering keurt principieel een besluit goed dat uitvoering geeft aan het decreet over de generieke waarborgregeling voor kleine, middelgrote en grote ondernemingen. Het decreet creëert een nieuw kader voor de generieke waarborgregeling voor ondernemingen, met behoud van de essentie van de bestaande Waarborgregeling. De herziening van het kader beoogt zowel een rationalisering als een verfijning en verduidelijking van de bestaande regelgeving. Dit uitvoeringsbesluit wordt voor advies voorgelegd aan de SERV en aan de Raad van State.

Juridische rechtsbasis GDPR Agentschap Innoveren en Ondernemen

​De Vlaamse Regering keurt principieel een besluit goed dat de rechtsbasis vastlegt voor de verwerking van persoonsgegevens door het Agentschap Innoveren en Ondernemen. De verwerking van persoonsgegevens heeft vooral betrekking op de gegevens van natuurlijke personen die zelfstandig een beroepsactiviteit uitoefenen (nl. personen die niet opteren voor een vennootschapsvorm) of van personen die in de toekomst een onderneming wensen op te richten, of op de persoonsgegevens van medewerkers of personeelsleden van ondernemingen en andere entiteiten. De verwerking is noodzakelijk voor de steunverleningen, de controle daarop, de beleidsondersteunende taken, de informatieverstrekking, ... door het agentschap. Over dit besluit wordt het advies ingewonnen van de Vlaamse toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en daarna van de Raad van State.

Samenstelling Brownfieldcel en procedurele bepalingen brownfieldconvenant: wijzigingsbesluit

​Het besluit van de Vlaamse Regering van 23 december 2016 stelt de minimale onderhandelingsvoorwaarden en de minimale totstandkomings- en opvolgingsprocedure van een brownfieldconvenant vast. Daarnaast beschrijft het de opdracht en samenstelling van de Brownfieldcel. De Vlaamse Regering wijzigt nu dit besluit met als doel enkele aspecten rond de samenstelling en indiening van een aanvraagdossier minimaal te wijzigen, evenals de wijze van samenstelling van de Brownfieldcel. Daarnaast wordt een tekstuele verbetering voorgesteld. De wijziging van de ontvankelijkheidscriteria is enerzijds ingegeven vanuit het feit dat voor indiening van een verzoek tot onderhandelingen over een brownfieldconvenant gebruik wordt gemaakt van een digitale indieningsmodule en anderzijds dat momenteel informatie wordt opgevraagd waarover de overheid zelf beschikt. De wijziging van de samenstelling van de Brownfieldcel is ingegeven vanuit een nood aan meer flexibiliteit qua vertegenwoordiging, zodat kan worden voldaan aan het genderevenwicht zoals bepaald in het Bestuursdecreet, namelijk dat maximum twee derde van de leden van hetzelfde geslacht mag zijn.

Addendum aan Brownfieldconvenant 17. Mechelen - Verbeemensite

​Het Brownfielddecreet moet investeerders en projectontwikkelaars aanzetten tot de herontwikkeling van braakliggende of onderbenutte terreinen, de zogenaamde brownfields. Met het decreet is een systematiek ontwikkeld waarbij de betrokken actoren met de Vlaamse Regering een brownfieldconvenant sluiten. Brownfieldconvenanten omschrijven het brownfieldproject en de rechten en plichten tussen partijen. ​In dit kader keurt de Vlaamse Regering nu addendum 1 goed aan het brownfieldconvenant 17. Mechelen - Verbeemensite. Het addendum verlengt het brownfieldconvenant met 5 jaar, tot en met 9 mei 2027. Daarnaast treedt Loyd bv als actor toe tot het brownfieldconvenant. Bijkomend wordt artikel 17 uit het brownfieldconvenant in overeenstemming gebracht met het huidig standaardmodel dat op 5 februari 2016 werd meegedeeld aan de Vlaamse Regering. Tenslotte wordt het projectgebied uitgebreid met de wegzate van de Oude Sint-Gommarusstraat, gelet op het feit dat op deze locatie bermwoningen zullen worden gebouwd.

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG): subsidie project Overlegtafels Economie en Smart Cities

​Na advies van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. kent de Vlaamse Regering definitief een subsidie toe van 1,02 miljoen euro aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) voor de uitvoering van het project Overlegtafels Economie en Smart Cities. De subsidie is bedoeld om, voortbouwend op de ervaringen uit de vorige subsidieperiodes en rekening houdend met de huidige context en met de doelstellingen van het agentschap Innoveren en Ondernemen, een nieuw dienstverleningsaanbod voor gemeenten te voorzien zowel rond economie als Smart Cities.

 

Wetenschap

Visienota 'Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk'

​De Vlaamse Regering hecht haar goedkeuring aan de visienota 'Vlaanderen en het Verenigd Koninkrijk'. Deze visienota licht toe waarom een blijvende samenwerking met het Verenigd Koninkrijk en met de deelstaten Schotland, Wales en Noord-Ierland nodig is en op welke manier die ingevuld kan worden, na het uittreden van het land uit de Europese Unie. De Vlaamse Regering focust in de nieuwe samenwerking in hoofdzaak op vijf domeinen: politiek, economie, onderwijs & onderzoek, cultuur, en mobiliteit & transport. Voor de realisatie van deze doelstellingen worden drie instrumenten ingezet: een flankerend beleid voeren bij de Handels- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de EU en het VK, bijkomende bilaterale samenwerking opzetten, en nieuwe samenwerkingsstructuren opzetten.

 

Innovatie 

Plan Vlaamse Veerkracht: Subsidie ArcelorMittal België voor studie investeringsproject 'Direct Reduction of Iron'

​De Vlaamse Regering kent een éénmalige subsidie van 7,5 miljoen euro toe aan Arcelor Mittal België voor de voorbereidende studie voor de DRI-installatie in Gent. Arcelor Mittal wil in Gent één blast furnace-hoogoven vervangen door een DRI-installatie (Direct Reduction of Iron), waarbij het ijzererts gereduceerd wordt door groene waterstof in plaats van door cokes. Op deze manier veroorzaakt het proces geen uitstoot van CO2. Het project draagt op deze manier bij aan de doelstellingen van de Vlaamse Regering, waar het regeerakkoord 2019-2024 vermeldt dat Vlaanderen de omslag wil maken naar een klimaatneutrale samenleving. De subsidie moet de voorbereidende studie ondersteunen om de geplande investeringen optimaal voor te bereiden en vervolgens te kunnen uitrollen.

Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG): subsidie project Overlegtafels Economie en Smart Cities

​Na advies van de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens. kent de Vlaamse Regering definitief een subsidie toe van 1,02 miljoen euro aan de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG) voor de uitvoering van het project Overlegtafels Economie en Smart Cities. De subsidie is bedoeld om, voortbouwend op de ervaringen uit de vorige subsidieperiodes en rekening houdend met de huidige context en met de doelstellingen van het agentschap Innoveren en Ondernemen, een nieuw dienstverleningsaanbod voor gemeenten te voorzien zowel rond economie als Smart Cities.

Deel deze pagina

 • Vond u wat u zocht?

Meer nieuws

 • Beslissingen Vlaamse Regering - Economie, Wetenschap en Innovatie (2 december 2022)

  2 december 2022

  O.a. subsidie project Seeds and Growth for Media, subsidie project 'Flanders Game Hub' en subsidie project 'Seeds and Growth for Media'.

 • Vlaamse Regering doet oproep aan bedrijven om samen in FTI te investeren

  Vlaamse Regering doet oproep aan bedrijven om samen in FTI te investeren

  2 december 2022

  De Vlaamse Regering heeft beslist om rond “Flanders Technology & Innovation” een autonome vennootschap op te richten. Bedoeling is om, samen met private partners, te investeren in een platform waar data, know how en innovatieve ideeën worden samengebracht. Het nieuwe bedrijf zal een katalysator worden voor investeringen in technologische oplossingen voor grote maatschappelijke uitdagingen. De Vlaamse Regering wil potentiële private investeerders vanaf nu de kans geven om de vennootschap mee op te richten en organiseert daartoe een open call.

 • EU-nieuws deze week | 28 november - 2 december '22

  2 december 2022

  Onder de titel ‘EU-nieuws’ verzamelt het departement EWI voor u relevante items over economie, wetenschap en innovatie uit de EU-nieuwsstroom van de afgelopen week: EU Publicatieblad, de persberichten van de Europese Commissie, nieuw gepubliceerde initiatieven enz.

 • inhuldiging nieuw distributiecentrum in Antwerpen

  Commissie voor Economie, Werk, Sociale Economie, Wetenschap en Innovatie (1 december 2022)

  1 december 2022

  O.a. vraag om uitleg over de analyse van het Planbureau over steun voor onderzoek en ontwikkeling, cybersecurity en energieprestatiegebaseerde handelshuur.

 • Vlaanderen investeert 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur

  Vlaanderen investeert 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur

  1 december 2022

  Vlaams minister van Wetenschapsbeleid en Innovatie Jo Brouns investeert via het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen (FWO) 49 miljoen euro in internationale onderzoeksinfrastructuur. Via dit programma wordt de Vlaamse deelname aan grootschalige, internationale faciliteiten gefinancierd.