Vlaanderen is klaar voor een sterkere participatie aan Europese programma’s

Filter items
Nieuws
10 januari 2012

EU-Platform

Het Symposium van het Vlaamse EU-Platform zette uiteen hoe Vlaanderen zijn ambities op vlak van economie, wetenschap en innovatie kan waarmaken en hoe dit optimaal kan worden ingebed in de Europese beleidscontext zodat Vlaanderen de Europese (en mondiale) trein zeker niet zal missen.

In 2010 werd het Vlaams EU-Platform opgericht omdat er duidelijk nood was aan een overkoepelend platform om de deelname van Vlaamse onderzoekers en bedrijven aan Europese programma’s te versterken. Het EU-Platform groepeert de beleids- en andere actoren die in Vlaanderen actief zijn op het vlak van ondernemen en industrie enerzijds en – daarmee nauw aansluitend – onderzoek, (technologische) ontwikkeling en innovatie (O&O&I) anderzijds. Het Vlaams EU-platform geeft mede uitvoering aan de ViA-doelstelling om de deelname van Vlaanderen aan de internationale onderzoeksruimte te optimaliseren.

Concreet bestaat het EU-Platform uit een stuurgroep met vertegenwoordigers van het Vlaamse beleid, de werkgevers en werknemers, de onderzoeksinstellingen, en verschillende actieve thematische werkgroepen die werken rond o.a. de voorbereiding van internationale samenwerkingsinitiatieven, infrastructuur, menselijk kapitaal en de Vlaamse deelname aan de Europese O&O&I-programma’s.

Vlaams minister-president Kris Peeters stelt vast dat “een netwerkforum als het EU-Platform ook bijzonder belangrijk is voor de verdere realisatie van het toekomstproject Vlaanderen in Actie (ViA) om Vlaanderen ook binnen Europa tegen 2020 te laten uitmunten als een economisch innovatieve, duurzame en sociaal warme samenleving. Vlaanderen kan zijn eigen ambities maar waarmaken indien we dit succesvol inbedden in een Europese en internationale context.”

Onderzoek en innovatie en Industriële ontwikkeling

Onderzoek en innovatie staan ook hoog op de Europese agenda de komende jaren. En terecht. Met o.a. Horizon 2020 tekent ook Europa een ambitieus onderzoeks- en innovatiekader uit. “Vlaanderen kan hierbij duidelijk een hele reeks wetenschappelijke en technologische sterktes uitspelen, zowel op niveau van de kennisinstellingen als op niveau van het bedrijfsleven” volgens Ingrid Lieten, Vlaams minister van innovatie.

Vlaanderen staat klaar om ten volle in te zetten op de strategische onderzoeksagenda van Europa. Denk hierbij aan domeinen zoals biomedisch onderzoek en medische technologie, biotechnologie, nano-elektronica, duurzame chemie, slimme mobiliteit, de fabriek van de toekomst, materialen, … De Vlaamse kennisbasis beschikt aldus over voldoende troeven om verder een belangrijke rol te blijven spelen in de Europese programma’s.

“Daarom is het noodzakelijk om het Vlaamse beleid nog beter af te stemmen op het Europese en tegelijk te blijven werken aan een versterkte samenwerking tussen de onderzoekswereld, de industrie en het beleid ondersteund door het Vlaamse EU-Platform.”, besluit Dirk Van Melkebeke, Voorzitter van de Stuurgroep Vlaams EU-Platform.

Samenstelling van het EU-Platform

VLEVA, Agentschap Ondernemen, IMEC (vertegenwoordiger voor de Strategische Onderzoekscentra), Departement EWI, SERV, IWT, Herculesstichting, FWO, VRWI, UA (vertegenwoordiger voor de Vlaamse Universiteiten)

Cijfermateriaal

Het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI) volgt al jaren nauwgezet de Vlaamse deelname aan het Europese Kaderprogramma op. Met de uitgave “Vlaamse deelname aan de Europese programma’s voor Onderzoek en Innovatie (2007-2013)” bundelde het Departement EWI in 2011 voor de eerste keer een tussentijdse analyse die de drie Europese financieringsprogramma’s voor O&O&I omvat die lopen tussen 2007 - 2013: het Zevende Kaderprogramma (7KP), het Kaderprogramma voor Concurrentievermogen en Innovatie (KCI) en het Cohesiebeleid. Zie onze rubriek "publicatiesé.

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets