Zorg Proeftuinen Vlaanderen gestart

Filter items
Nieuws
19 september 2013

Zorg Proeftuinen Vlaanderen gestart

Onze ouderen zijn niet van gisteren, dus laat de ouderenzorg dat ook niet zijn. In het licht van de ouderenpiek tegen 2020, zet minister Ingrid Lieten zich in om het aanbod van ouderenzorg betaalbaar, toegankelijk en dicht bij de mensen te houden. Ze reikt een experimenteerruimte aan waar partners uit de hele zorgsector samen hun schouders zetten onder nieuwe oplossingen die inspelen op de behoeften en levenskwaliteit van ouderen. Een innovatieve aanpak die focust op zolang mogelijk thuis en in je wijk leven, en die vandaag officieel van start gaat met de lancering van Zorg Proeftuinen Vlaanderen.

Ouderenzorg

Vandaag is bijna een vierde van de Vlamingen zestigplusser. En met de babyboomgeneratie die de komende jaren de kaap van de zestig passeert, komt de veroudering nog in een versnelling terecht. Bovendien verdrievoudigt het aandeel tachtigplussers de komende decennia. “Dat we met zijn allen ouder worden, is een schitterende evolutie. Het is echter belangrijk dat we ook onze levenskwaliteit kunnen behouden tijdens onze oude dag. Een belangrijk aspect daarin is de zorg waarop we beroep kunnen doen. Iedereen heeft recht op kwaliteitsvolle, toegankelijke en betaalbare zorg. Om dat te kunnen blijven garanderen, moeten we vandaag handelen”, kadert minister Ingrid Lieten het initiatief.

Het aanbod aan zorg- en hulpverlening dient in te spelen op de behoeften van ouderen. Het merendeel van de ouderen geeft aan zo lang mogelijk in de eigen thuisomgeving te willen blijven. Een heel aantal ouderen geeft ook aan eenzaam te zijn. Uit cijfers van Belgian Ageing Studies blijkt dat, rekening houdend met het aantal sociale contacten dat ouderen hebben, 17 procent van de zestigplussers ook ernstig eenzaam is. “De vereenzaming in onze samenleving is een van de grootste uitdagingen van het komende decennium. Het vormt zowel een grote maatschappelijke als economische kost voor Vlaanderen. Als democratie moeten we kunnen waarborgen dat ook als je ouder bent, je volwaardig kan blijven participeren aan de samenleving. Dat houdt in dat onze woningen, onze openbare ruimte, onze zorgcentra, en onze manier van zorgen moet veranderen”, gaat minister Ingrid Lieten verder.

Ouderenzorg sociaal, thuis en in de wijk

Om de vernieuwing in de zorgsector een impuls te geven, richt minister Ingrid Lieten een proeftuin op waar alle partners uit de sector van zorgbehoevenden tot bedrijven kunnen experimenteren om vernieuwende zorgprocessen en -producten te ontwikkelen en het bestaande aanbod verder te verbeteren. De minister maakte hiervoor 10 miljoen euro vrij. Een eerste projectoproep werd het voorbije jaar gelanceerd. Vandaag zijn de geselecteerde projecten klaar om te starten.

“De proeftuin zal vertrekken vanuit de vragen en de behoeften van de zorgbehoevenden. De senioren van vandaag en morgen hebben immers hun eigen verwachtingen en voorkeuren. Innovatie moet de noden van de mensen aanpakken, en niet wat wij vooropstellen als hun noden”, onderstreept Ingrid Lieten. De proeftuin formuleert bijgevolg de volgende hoofddoelstellingen:

  • Ouderen zo lang mogelijk zelfstandig laten leven.
  • De thuisomgeving verbeteren.
  • Ouderen actief laten participeren om vereenzaming tegen te gaan.
  • Integrale zorg aanbieden.
  • Buurtgerichte zorg organiseren.

Om die doelstellingen te behalen, zijn er binnen Zorg Proeftuinen Vlaanderen vier platformen opgericht:

- ‘Actief Zorgzame Buurt’ in Antwerpen en Brussel (hoofdaanvrager: Zorgbedrijf Antwerpen) beoogt het versterken van de zelfredzaamheid van ouderen en hun mantelzorgers door de ontwikkeling van zorgzame buurten. Zelfzorg en de uitbouw van een sterk informeel zorgnetwerk staan centraal, terwijl de professionele zorg zich consequent op de tweede lijn houdt.

- ‘Ageing in Place’ (AIPA) in de regio Aalst (hoofdaanvrager: stad Aalst) focust op de betaalbaarheid van wonen en zorg, met als doel ouderen langer kwaliteitsvol thuis te laten wonen.

- ‘InnovAGE’ in de regio Leuven (hoofdaanvrager: SEL GOAL vzw) wil voor senioren met een complexe zorgvraag geïntegreerde en innovatieve zorgproducten en zorgprocessen ontwikkelen, door innovaties die leiden tot een doelmatige en betaalbare zorg – dicht bij de burger, én zo lang mogelijk in de thuisomgeving.

- ‘Living and Care Lab’ (LiCalab) in de regio Kempen (hoofdaanvrager: stad Turnhout) wil mensen langer zelfstandig thuis laten wonen, o.m. door het verbeteren van de zelfredzaamheid en sociale participatie van ouderen, maar ook door middel van nieuwe woonconcepten, of een meer geïntegreerd zorgproces.

Er zal ook nauw samengewerkt worden met de bevoegde instanties, zoals het RIZIV en het departement Welzijn Volksgezondheid en Gezin, om te verzekeren dat de gevonden oplossingen vervolgens ook maximaal inzetbaar zijn.

Nieuwe projectoproep

Op initiatief van minister Ingrid Lieten stelt het Agentschap voor Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT), een tweede projectoproep open waarvoor 2 miljoen euro aan middelen beschikbaar worden gesteld. Opnieuw richt de oproep zich tot projecten die samenwerking vergen tussen verschillende betrokken actoren in de sector zoals thuiszorgorganisaties, lokale dienstencentra, residentiële ouderenzorg, poets- en bejaardenhulp, mantelzorgers, huisartsen, verplegers, vrijwilligers, bedrijven, overheden en kennisinstellingen.

Met dit initiatief geeft minister Ingrid Lieten uitvoering aan een van de zes prioriteiten van het innovatiebeleid: transformatie door innovatie, eco-innovatie, innovatie in de zorg, duurzame energie, duurzame mobiliteit en logistiek, en sociale innovatie. Door innovatie in de zorg als prioriteit te stellen, wil Ingrid Lieten werken aan een toekomst van de zorgsector waarin ouderenzorg op maat voor iedereen beschikbaar is, en wil ze de tewerkstelling in de zorgsector een nieuwe boost geven.

Minister Lieten geeft hiermee opnieuw een krachtig signaal dat ze inzet op wetenschap en innovatie om de grote maatschappelijke uitdagingen zoals de veroudering aan te pakken. Ze geeft hiermee eveneens invulling aan belangrijke doelstellingen van Flanders’Care, zoals het realiseren van kwaliteitsvolle en betaalbare zorg door innovatie.

Meer info

www.zorgproeftuinen.be

Persinfo

Lot Wildemeersch, woordvoerster Ingrid Lieten, 0477 810 176 | lot.wildemeersch@vlaanderen.be

Katleen Boschmans, coördinator Zorg Proeftuinen Vlaanderen, 0488 472 521 | zorgproeftuinen@iminds.be

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?

Laatste tweets