Oproep Sociale Innovatie 2013

Filter items

Thema's van de oproep 2013

Als opvolging van twee eerdere evenementen rond sociale innovatie ambieert deze oproep om sociaal innovatieve ideeën te genereren en verscheidene sociaal innovatieve ideeën te laten verrijken en uit te werken.

Enerzijds wordt de mogelijkheid geboden om zelf een eigen idee in te dienen (open categorie) en anderzijds worden twee thema’s als inhoudelijke focus naar voor geschoven, met name (i) verstedelijking en (ii) sociale inclusie.

Projecten kunnen slaan op bijvoorbeeld het stimuleren van een open en warme samenleving, het ontwikkelen van creativiteit, en het verdiepen van democratische betrokkenheid van burgers, enz. (thema verstedelijking). Of er kan rond armoede, allochtonen, ouderen, eenzamen gewerkt worden (thema sociale inclusie). Onder de open categorie vallen innovatie suggesties voor mobiliteitsproblemen, of taal- en spraaktechnologietoepassingen voor een inburgeringstraject, of ideeën voor alternatieve manieren van financiering of ruilhandel enz.

Het blijft wel van belang dat het gaat om een innovatie (geen graduele verbetering van iets dat al bestaat) én dat de innovatie het maatschappelijk belang dient zowel in de doelstelling als methode.

Indienen van uw project

De oproep is ondertussen afgesloten

Veel gestelde vragen (laatste aanpassing op 29/03/2013)

Vraag: Bestaat de mogelijkheid om dit projectvoorstel met een adviseur te bespreken ?
Antwoord: Neen, gezien de evaluaties zullen gebeuren door een onafhankelijk college van experten werd geen mogelijkheid voorzien voorstellen op voorhand te bespreken.  Het is immers niet ondenkbaar (maar absoluut niet wenselijk) dat een voorbespreking zou kunnen leiden tot verkeerde verwachtingen en in het slechtste geval een tegenstrijdige beoordeling door de experten.
Vraag: Past mijn idee in de oproep ?
Antwoord: Gezien de evaluaties zullen gebeuren door een college van experten kan het departement EWI niet op voorhand inschatten hoe de experten uw voorstel zullen beoordelen (zie ook ook bovenstaande vraag). Bestudeer grondig de beoordelingscriteria (zie het evaluatierooster en het oproepdocument) en de manier van scoren om met een kritische blik uw eigen voorstel te beoordelen.
Vraag: mag een gemeente, OCMW of een lokaal bestuur  indienen als enige/hoofdindiener ?
Antwoord: ja, elke organisatie met een eigen rechtspersoon en die primordiaal een niet-winstgevend doel vooropstelt mag indienen als enige/hoofdindiener.
Vraag: De voorgestelde activiteiten mogen niet al deels gefinancierd zijn met de steun van Vlaamse overheid of een ander publiekrechtelijk rechtspersoon. Wij hebben eigen werkingsmiddelen of krijgen subsidies voor ons personeel. Mogen we dan nog meedoen ?
Antwoord: In de veronderstelling uw organisatie van het “goede” type is (zie bv. ook bovenstaande vraag) komt deze beperking er op neer dat de Vlaamse overheid geen twee maal betaald voor hetzelfde, bijvoorbeeld (maar niet beperkend): afschrijven van computermateriaal dat op een ander budget is aangekocht, kosten voor regulier personeel, taken die in het reguliere takenpakket bevat zitten. Het moet dus echt gaan over personeels-, werkings- of andere kosten voor “nieuwe”/bijkomende activiteiten die nog niet via een ander kanaal gesubsidieerd worden.
Anderzijds betekent dit niet dat het zoeken naar en vinden van bijkomende, complementaire inbreng (bv. financiering of inzet van personeel) negatief is, wel integendeel. Op deze manier wordt aangetoond dat het project een breed draagvlak heeft, geen "eendagsvlieg" is en dermate belangrijk is voor de indieners dat deze er zelf in investeren.
Vraag: Een vzw is gewoon te werken met enkele externe zelfstandige consultants die dus niet op de loonlijst van de vzw staan. Kunnen hun kosten op het project aangerekend worden ?
Antwoord: Ja, voor zover deze kosten in de ingediende projectbegroting zijn opgenomen (daarbij gerelateerd zijn aan goed identificeerbare activiteiten) en de kosten gedekt worden door het daartoe voorziene budget. De vzw verantwoordt deze projectkosten met de facturen van de consultants. De factuur van de consultant geldt als het ware het een loonstaat van een werknemen. Mocht na afloop van (of al tijdens) het project de factuur van consultant(s) hoger uitvallen dan oorspronkelijk begroot wordt de meerkost niet door het project gedragen. Let op: dit geldt enkel voor zelfstandige consultants. Bij consultancy verleend door organisaties bepaalt het type van organisatie hoe de organisatie kan deelnemen (al dan niet met de grens van 20%).
Vraag: Kan een deel van de loonkosten van een medewerker die nu reeds voor de hogeschool of universiteit werkt (in het vast kader of als contractueel onbepaalde duur) op het project gebudgetteerd worden? Hij/zij zou een deel van het onderzoek op zich nemen (en waardoor eventueel iemand moeten worden aangeworven om een deel van zijn/haar (les)opdracht over te nemen).
Antwoord: De “vaste” docent kan naar het project gedetacheerd worden en zijn/haar kosten kunnen in rekening gebracht worden binnen het project zolang als duidelijk is dat hij/zij wel degelijk zelf die taken voor het project uitvoert, die niet via een ander kanaal gefinancierd worden en hij/zij een navenant deel van zijn lesopdracht niet meer uitvoert. Kortom, geen activiteitsgraad van meer dan 100% en geen dubbele financiering - zie ook hoger.
Vraag: Dient elke partner de verklaring van verbintenis op te maken?
Antwoord: Neen, het volstaat dat de hoofdaanvrager dat doet  waarbij de hoofdaanvrager er wel voor zorgt dat mogelijks vereiste documenten voor een mede-indiener (bv. een de minimisverklaring) mee ingediend worden.
Vraag:Volstaat een ingescande handtekening?
Antwoord: Ja.
Vraag: Betekenen "extra algemene kosten" in het aanvraagformulier hetzelfde als "overhead" uit de projecthandleiding ?
Antwoord: Ja, dit betekent dus dat de "overhead" niet inbegrepen is in de "personeelskosten" en "werkingskosten" in de tabellen in het aanvraagformulier. En voor de volledigheid: "andere exploitatiekosten" zijn werkingskosten.
Vraag: Is de voorlopige samenwerkingsovereenkomst eigenlijk wel nodig gezien alle samenwerkende partijen het formulier op p.2 van het aanvraagformulier volledig en correct ingevuld en ondertekend hebben ?
Antwoord: inderdaad, dit is dubbel op. De voorlopige samenwerkingsovereenkomst mag achterwege gelaten worden. Het aanvraagformulier is in die zin aangepast.
Vraag: Dient een universiteit of hogeschool ook een de-minimisverklaring in te vullen, of geldt zo'n verklaring niet voor onderzoeksinstellingen ?
Antwoord: Het hangt vooral af van de aard van de activiteiten die de universiteit of hogeschool (dan wel organisatie in het algemeen) in dit kader zal uitvoeren. Mochten het commerciële activiteiten zijn (bv. bij valorisering zou dit mogelijk kunnen zijn), dan vallen deze onder de regeling en is dus een verklaring op erewoord zeker nodig (waarbij er drie mogelijkheden zijn – zie de uitleg in het betreffende document op de website). Mochten het duidelijke onderzoeksactiviteiten betreffen dan is er geen verklaring nodig.
Vraag: Wat is die gebruikerscommissie precies ? Moeten de projectpartners lid van de gebruikerscommissie zijn ?
Antwoord: Dit laatste heeft geen zin. Partners in het project werken samen en ontvangen subsidies om het vooropgestelde result te realiseren. Leden van de gebruikerscommissie zijn eindgebruikers van de projectresultaten die o.a. ook als klankbord fungeren voor de projectpartners. Daarvoor worden ze niet vergoed. In de projecthandleiding (p. 5) staat ook wat meer uitleg over de gebruikerscommissie.
Vraag: Wat is precies de de minimisverklaring ?
Antwoord: Achteraan het document met als naam 'de minimisverklaring' vindt u uitleg. Het komt er op neer dat deze verklaring nodig is indien een partner commerciële activiteiten uitoefent binnen het project. Elke partner voor wie de de minimisverklaring van toepassing is moet deze zelf ondertekenen en de hoofdindiener verzamelt deze verklaringen en dient ze in.
Vraag: Waar vind ik het projectnummer en de prioriteit die moeten ingevuld in de de minimisverklaring ?
Antwoord: Het 'projectnummer' mag worden open gelaten; als 'prioriteit' kunt u kiezen tussen 'inclusie', 'verstedelijking' en/of 'open categorie'; en bij 'operationele doelstelling' vult u een samenvattende one-liner (of "two-liner" :-)) in.
Vraag: Op welke termijn kan apparatuur afgeschreven worden ?
Antwoord: Apparatuur kan maar proportioneel voor de looptijd van het project afgeschreven worden. Computerapparatuur (bv. pc of tablet) wordt binnen de Vlaamse overheid op 4 jaar afgeschreven zodat maximaal een bedrag van 1/4 van de aankoopprijs kan ingebracht worden.
Vraag: Wat betekent "p.m." in het sjabloon voor de projectkosten.
Antwoord: D.w.z. "pro memorie": dit zijn kosten die wel gemaakt zijn door een projectpartner maar die niet op het projectbudget aangerekend worden. Op deze manier kan men eigen bijdrages zichtbaar maken.
--> Let wel: het is NIET nodig deze sjablonen nu al in te vullen. Dit is pas voor gebruik tijdens het project (zie de projecthandleiding).
Vraag: Help ! Ik kan geen bestand opladen op de oplaadpagina. Wat moet ik nu doen ?
Antwoord: Blijkbaar is het mogelijk dat de "bladeren"-knop, waarmee u het op te laden bestand kunt selecteren op uw computer, niet of anders getoond wordt door de Safaribrowser. Ofwel staat de knop links van het veld (met als naam "kies bestand") ofwel is die knop zelfs helemaal niet zichtbaar. In het eerste geval klikt u gewoon op de "kies bestand"-knop, in het tweede geval kunt in het invulveld zelf staan en klikken. In beide gevallen opent zich de venster waarmee u naar uw bestand kunt navigeren. Mocht zelfs dat niet lukken, dan vult u alle informatievelden gewoon in, klikt u op verzenden en stuurt u het bestand door naar het e-mailadres onderaan deze pagina.
Vraag: Is de kolom 'totaal' in tabel 2 van het oproepdocument eigenlijk wel relevant, want het is toch hetzelfde als de kolom '#PM' ?
Antwoord: De totaalkolom is inderdaad enkel maar relevant indien u per partner per werkpakket meerdere personeelsprofielen zou invullen - wat in deze oproep niet specifiek nodig is. Dus de totaalkolom mag leeg gelaten worden.

Alle nodige documentatie

Details over concrete vereisten om voorstellen in te dienen en de manier van evalueren zijn te vinden in:

  • Het desbetreffend besluit van de Vlaamse Regering
  • Het oproepdocument
  • Het aanvraagformulier (25/03/2013 - kleine aanpassing zie vraag 11 hierboven)
  • de de minimisverklaring op erewoord
  • Het evaluatierooster

De concrete uitvoeringsvoorwaarden en –modaliteiten worden beschreven in:

  • Het desbetreffend besluit van de Vlaamse Regering
  • Het sjabloon van het ministerieel besluit
  • De projecthandleiding
  • Het sjabloon voor de projectkosten

Algemene voorstelling over de oproep Sociale Innovatie, gegeven door Dhr. Dominique Verté, Adviseur Kabinet Mevr. Lieten

Uit het Besluit van de Vlaamse Regering werden tien criteria gedistilleerd die dienen om de ontvankelijkheid te beoordelen van de inzendingen, zie hiervoor het sjabloon ontvankelijkheid van de inzendingen Oproep Sociale Innovatie. 

 

Deel deze pagina

  • Vond u wat u zocht?
X
Blijf op de hoogte van al ons nieuws en onze activiteiten en schrijf u in op onze nieuwsbrief.
CAPTCHA
Deze vraag is om te testen of u een echte bezoeker bent en om spam tegen te gaan.